Art@Site www.artatsite.com Atelier Joep van Lieshout Industrieel Monument
Artist:

Atelier Joep van Lieshout

Title:

Industrieel Monument

Year:
1993
Adress:
Cruquiusweg
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De omgeving waar het monument staat is in vervlogen jaren een industrieterrein geweest, veel goederen werden overgeslagen, er was een abattoir. Het gebied kreeg een nieuwe bestemming (woonwijk), maar enige historische elementen wilde men graag bewaren. Van Lieshout bedacht het plan ‘een open wagon als industrieel monument’. De wagon staat aan het einde van een perron dat gerestaureerd is met authentieke onderdelen. Het opzichtershuisje is later eens gekraakt door een kunstenaar.

www.amsterdam.nl:
Aan de Crucuiusweg is het industrieverleden van het gebied nog terug te zien. Vroeger was hier de veemarkt en werden de wagons gewassen. Veel goederen werden hier overgeslagen en er was een abattoir. De Nederlandse kunstenaar Joep van Lieshout behoedde het perron voor de sloop en liet het perron, het opzichterhuisje en de spoorrails met wagon met authentieke onderdelen renoveren.
Het opzichterhuisje werd in 2008 beschikbaar gesteld als expositieruimte. Elke zes weken organiseerde Rona Mathlener, de initiatiefneemster van dit project, een nieuwe tentoonstelling. Net afgestudeerden en al bekendere kunstenaars ontwierpen een installatie speciaal voor het huisje.
Van Lieshout (1963) studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Hij maakt objecten die zich bevinden op de grens tussen beeldende en toegepaste kunst. Doordat zijn objecten vaak functioneel zijn veroorzaakt hij (bewust) verwarring bij de beschouwer van zijn werk. Sinds 1995 voert hij zijn werk uit onder de naam Atelier Van Lieshout (AVL). AVL is een in Rotterdam gevestigde groep kunstenaars en medewerkers, waarmee hij samen zijn vrije werk en opdrachten op het gebied van hedendaagse kunst, design en architectuur uitvoert.

www.dwaalmachine.sjonges.nl:
'Een open wagon als industrieel monument.' Die is te zien op het voormalig terrein van de Stadse Rietlanden in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Het monument is moeilijk als zodanig te herkennen; menigeen zal het eerder als reguliere architectuur beschouwen. Toen bleek dat op deze locatie een nieuwe wijk zou worden gebouwd, werd besloten zoveel mogelijk historische elementen te handhaven door bijvoorbeeld oude gebouwen een nieuwe bestemming te geven. 'Industrieel Monument' ligt in het verlengde van deze gedachte: Atelier Van Lieshout restaureerde het opzichtershuisje op het perron. Een aannemer gaf de rest van het gebied op authentieke wijze opnieuw vorm.
'Industrieel Monument' is niet direct herkenbaar als product van Joep van Lieshout. Hij is bekend geworden met zijn kleurrijke polyester sanitair en zelfgebouwde 'mobile homes', maar realiseerde (nu onder de naam Atelier Van Lieshout) ook werk voor de (semi)openbare ruimte, zoals het 'Drijfbeeld' in Amsterdam-Noord, de wachtruimten in Schiphol en de 'Clip On' bij het Utrechtse Centraal Museum. Toch staat 'Industrieel Monument' niet op zichzelf. Het 'Drijfbeeld' bijvoorbeeld is bedoeld als monument voor de verdwenen woonboten in ouderwets Hollandse stijl. Nog sterker in de buurt komt het (geheel historisch verantwoord) herbouwde palingvissershuisje bij het Eemmeer in Zeewolde, dat net als het perron in Amsterdam verwijst naar de culturele geschiedenis van deze plekken.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The environment where the monument is located in bygone years been an industrial area, many goods were skipped, there was an abattoir. The area got a new destination (residential area), but some people like to preserve historic elements wanted. Van Lieshout devised the plan ' an open wagon as an industrial monument '. The wagon is restored at the end of a platform with authentic parts. The overseers cottage is later once cracked by an artist.

www.amsterdam.nl:
Alongside the Crucuiusweg the industrial past of the area is still visible. Here used to be the cattle market and the wagons were washed. Many goods were skipped here and there was an abattoir. The Dutch artist Joep van Lieshout didn't keep the platform for scrap and left the platform, the overseer cottage and the rails with wagon with authentic parts renovation.
The Superintendent cottage was made available in 2008 as an exhibition space. Every six weeks, Rona Ma, the initiator of this project, a new exhibition. Recent graduates and all better known artists designed a special installation for the cottage.
Van Lieshout (1963) studied at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam. He makes objects that are located on the border between Visual and applied art. Because objects are often functional caused he (knowingly) confusion in the viewer of his work. He performs his work since 1995 under the name Atelier Van Lieshout (AVL). AVL is a in Rotterdam-based Group of artists and employees, with which he and his free work and contracts in the field of contemporary performing art, design and architecture.

www.dwaalmachine.sjonges.nl:
'An open wagon as an industrial monument. ' That can be seen on the former site of the Urban rietlanden in the Eastern Docklands area in Amsterdam. The monument is difficult to recognize as such; many people will consider it rather as regular architecture. When it became apparent that a new neighborhood was to be built at this location, it was decided to maintain historical elements as much as possible by, for example, old buildings to give a new destination. ' Industrial Monument ' is an extension of this thought: Atelier Van Lieshout restored the overseers cottage on the platform. A contractor gave the rest of the area form again in an authentic way.
' industrial Monument ' is not instantly recognizable as a product of Joep van Lieshout. He is best known for its colorful polyester bathroom fixtures and home-built ' mobile homes ', but realized (now under the name Atelier Van Lieshout) also work for the (semi) public space, such as the ' Driving image ' in Amsterdam-Noord, the waiting areas in Schiphol and the ' Clip On ' at the Utrecht Centraal Museum. However, ' industrial Monument ' not in itself. For example, Driving the ' image ' is intended as a monument to the missing houseboats in old-fashioned Dutch style. Even stronger near the (whole historically sound) rebuilt eel fisherman's cottage at the Eemmeer in Zeewolde, that just like the platform in Amsterdam refers to the cultural history of these places.