Art at Site 	www.amsterdamart.info	Theo 	Niermeijer	The Long Hum
Artist:

Theo Niermeijer

Title:

The Long Hum

Year:
1969
Adress:
Gijbrecht van Aemstelpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De tekens in de circel verwijzen naar het pad der vijf wijsheden van Boeddha.
Door zijn reizen naar India, Tibet en China raakte hij in de ban van de oud-Chinese en de Boeddhistische filosofie. Sporen hiervan komen terug in zijn werken op papier en in zijn plastieken. Hij verdiepte zich in de ceremoniën van het Boeddhisme, het aanroepen van de goden. "Het is een soort bezwering, een exorcisme, het afroepen van bescherming." Niermeijer maakte enorme ´blow-ups´ van tantra´s en mandala´s. "Deze beelden vormen een antigif tegen alle ellende die van buiten af je (binnenste) leven verziekt." Ze dienen als middel tot meditatie.

Artzuid:
Het kunstwerk bestaat uit een platte, ronde schijf. Op de schijf staan vijf tekens, die verwijzen naar het Pad der vijf Wijsheden volgens Boeddha.
Theo Niermeijer (Nederland 1940-2005) was een kosmopoliet. Hij reisde over de hele wereld, naar Noord-Afrika en Azië. Wat hij daar zag en beleefde, verwerkte hij in zijn kunst: in tekeningen en schilderijen maar vooral in beelden. Het materiaal daarvoor vond hij tussen de restanten bij scheepswerven in de buurt.
Zijn grote voorbeeld was de Amerikaans-Japans-Nederlandse kunstenaar Shinkichi Tajiri, die ook vaak in ijzer en aluminium werkte. Maar die verwantschap was vooral inhoudelijk, om de inspiratie door het boeddhisme. Niermeijer had die levensfilosofie leren kennen tijdens zijn reizen in India, Tibet en China.
Soms fungeren zijn beelden als drager van tekst, in fraai gekalligrafeerde Japanse schrifttekens bijvoorbeeld met wijsheden die de weg naar verlichting markeren. Of hij maakt een beeld van de boeddha, mediterend. Het beeld fungeert als een verbeelding van die meditatie maar ook als middel om een meditatieve stemming op te roepen. De boeddha is omringd met een cirkel, een lijn zonder begin of eind als uitdrukking van zijn volmaakte rust. Maar het is ook een stralenkrans, een aura van zijn verlichte geest, de letterlijke verbeelding van zijn naam boeddha, hetgeen 'de verlichte' betekent.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In het Gijsbrecht van Aemstelpark staat een kunstwerk van Theo Niermeijer. Deze platte ronde aluminium schijf uit 1969 bevat vijf tekens die verwijzen naar de vijf Wijsheden van Boeddha. Niermeijer maakte veelvuldig gebruik van ijzer, ijzerafval, autoschroot en staal. Hij noemde zichzelf eens de 'archeoloog van de schroothoop'.
Translation:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The characters in the circel refer to the path of the five wisdoms of Buddha.
By his trips to India, Tibet and China, he was captivated by the old-Chinese and Buddhist philosophy. Traces of this are reflected in his works on paper and in its plastics. He immersed himself in the ceremonies of Buddhism, calling the gods. "It's a kind of incantation, an exorcism, the call of protection." Recommended niermeijer made huge blow-ups recommended recommended recommended s s and mandala of tantra. "these images are an antidote against all the misery that you from the outside (inner) life ruined." They serve as a means of meditation.

Artzuid:
The artwork consists of a flat, round disk. On the disk five characters, which refer to the path of the five wisdoms according to Buddha.
Theo Niermeijer (Netherlands 1940-2005) was a cosmopolitan. He traveled around the world, to North Africa and Asia. What he saw there and polite, he processed in his art: in drawings and paintings but especially in images. The material before that he found between the remains at shipyards in the neighborhood.
his great example was the American-Japanese-Dutch artist Shinkichi Tajiri, who also often worked in iron and aluminum. But that relationship was mostly content to the inspiration by Buddhism. Get to know during his life philosophy had niermeijer travel in India, Tibet and China.
Sometimes act as a carrier of his images in calligraphic text, for example, Japanese characters beautifully with wisdom that mark the path to enlightenment. If he makes an image of the Buddha, meditating. The image acts as a representation of which meditation but also as a way to evoke a meditative mood. The Buddha is surrounded by a circle, a line without beginning or end as an expression of his perfect rest. But it is also a Halo, an aura of his enlightened spirit, the literal imagination of his name, which means ' the enlightened ' Buddha.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In the Gijsbrecht van Aemstelpark is a work of art by Theo Niermeijer. This flat round aluminium disk from 1969 includes five characters that refer to the five wisdoms of Buddha. Niermeijer made frequent use of iron, iron waste, scrap and steel car. He called himself the ' archaeologist of the junkyard '.