Art@Site www.artatsite.com Mari Andriessen Anne Frank
Artist:

Mari Andriessen

Title:

Anne Frank

Year:
1977
Adress:
Westermarkt
Website:
Aspects of this artwork
Vorm
Een klein kunstwerk van een meisje die met heldere ogen aandachtig naar de wolken en sterren kijkt. Dit was immers het weinige dat voor Anne Frank mogelijk was. De directheid wordt vergroot omdat de ooghoogte van de kijker en het meisje hetzelfde is. In de lange haren zie ik enige gelijkenis met de afbeeldingen die ik van haar ken.
Het kunstwerk roept bij mij veel vragen op; waarom is de jurk vormeloos, heeft ze haar benen zo netjes naast elkaar? De reden waarom de hand achterop de rug wordt gedragen is mij onduidelijk. De betekenis van deze houding is mij onbekend.
Materiaal
Het is mooi dat dit jonge meisje in het stevige brons is uitgevoerd.
Maar een techniek met kleiige plakken past naar mijn gevoel niet bij de duidelijke en transparante taal van Anne Frank.
Locatie
Het beeldje staat dichtbij het Anne Frank-Huis en langs een drukke straat. Het wordt continu omringt door grote hoeveelheden mensen.
Impact
Het kunstwerk is een hoopvol teken; een jong eerlijk meisje met een menslievend schrift tegenover een alomvattend kwaad. En haar tekst is internationaal befaamd. Je ziet aan de toeristen dat ze rustig wachten en daarna gretig op de foto gaan.
Betekenis
Het beeld roept associaties op met een belangrijk hoopgevend persoon in onze geschiedenis. Het kunstwerk verwijst naar Anne Frank. Daarom is het een belangrijk kunstwerk.
Het is niet de vom of de techniek die het werk tot een belangrijk kunstwerk maakt.
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Shape
This small artwork of a girl who looks intently with bright eyes to the clouds and stars. This was, after all, the little that was possible for Anne Frank. The immediacy is increased because the eye level of the viewer and the girl are the same. In the long hair I see some similarity with the images that I know of her.
The artwork makes me question; why is dress shapeless, why is holding her legs so nicely together? The reason why the arm is worn on the back is unclear to me. The expressed emotion in this attitude is unknown to me.
Material
It is nice that this young girl is expressed in solid bronze.
But a technique of clayey paste doesn't fits in my opinion to the clear and transparent language of Anne Frank.
Location
The statue is standing near the Anne Frank-House and along a busy street. It is surrounded by large numbers of people continuously.
Impact
The artwork is a hopeful sign; a fair young girl with a large-hearted writing stands still against a comprehensive harm. And its text is internationally renowned. You can see tourists who are waiting quietly and then eagerly take a picture.
Meaning
The image evokes associations with a major hopeful person in our history. The artwork refers to Anne Frank. Therefore, it is an important work of art.
It is not the form or the technique which makes the work to an important work of art.
By Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het beeldje is op initiatief van Chris Blom, de uitgever van het Achterhuis, gemaakt. Toen hij stopte als uitgever heeft hij het samen met vrienden en collega’s aangeboden aan de stad Amsterdam.
Het beeldje van Anne Frank aan de voet van de Westertoren is een van de laatste beelden van Mari Andriessen, die grote faam verwierf met zijn verzetsbeelden. Hij was 80 jaar toen hij dit beeld voltooide. Het beeldje van Anne Frank toont een tenger, broos, kwetsbaar meisje van ongeveer tien jaar. Andriessen is er voor zijn doen lang mee bezig geweest. Hij maakte eerst een zittend beeldje, later staand. 'Ik zwoeg en ik tob aan het Anne Frankbeeldje' schreef hij een vriend. Uiteindelijk was hij tevreden. 'Het is eigenlijk de eerste keer dat ik, als zo’n beeldje weggaat, niet denk: Goddank, weg ermee. Liefst zou ik het houden!' Het beeldje werd op 14 maart 1977 door burgemeester Samkalden onthuld.

www.vanderkrogt.net:
Annelies Marie (Anne) Frank (Frankfurt am Main, 12 juni 1929 – Bergen-Belsen, begin maart 1945) was een uit Duitsland afkomstig Joods meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken in Amsterdam. Zij en haar oudere zus Margot overleden aan uitputting en/of vlektyfus in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het dagboek dat zij tijdens haar onderduik bijhield is postuum gepubliceerd, vertaald in vele talen en is een bijzonder populair boek geworden.

www.wikipedia.org:
Andriessen werd de meest gevraagde kunstenaar voor oorlogs- en verzetsmonumenten. Bekend zijn Man voor het vuurpeloton in Haarlem (brons, 1949), Het Vrouwtje van Putten in de gelijknamige plaats (kalksteen, 1949), De Dokwerker in Amsterdam (brons, 1952), het uit zes figurale groepen bestaande monument in het Volkspark te Enschede (brons, 1953), het uit drie figuren bestaande monument aan de Lijnbaan in Rotterdam (brons, 1957), het Monument burgerslachtoffers in Nijmegen (kalksteen, 1959), het Marinemonument in Scheveningen (tufsteen, 1966) en Anne Frank bij de Westerkerk te Amsterdam (brons, 1975).

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The statue was initiated by Chris Blom, the editor of the Secret Annex, made. When he retired as publisher, he offered it with friends and colleagues at the city of Amsterdam.
The statue of Anne Frank at the foot of the Wester is one of the last images of Mari Andriessen, who gained great fame with his opposition images. He was 80 years old when he completed this. The statue of Anne Frank shows a frail, fragile, vulnerable girl of about ten years. Andriessen is there for his do long ago. He first made a seated statue, later standing."I toil and I struggle to the Anne Frank Cutout" he wrote a friend. Eventually he was satisfied."It's actually the first time I leave as a figurine, do not think: Thank God, away with it. I'd prefer to keep it!"The statue was unveiled by Mayor Samkalden on March 14, 1977.

www.vanderkrogt.net:
Annelies Marie (Anne) Frank (Frankfurt am Main, June 12, 1929 - Bergen-Belsen, beginning in March 1945) was a Jewish girl who comes from Germany was in hiding during World War II in Amsterdam. She and her older sister Margot deceased to exhaustion and / or typhus in the Bergen-Belsen. The diary that she kept during her hiding was published posthumously, translated into many languages and has become a very popular book.

www.wikipedia.org:
Andriessen was the most requested artist for war and resistance monuments. Known man by firing squad in Haarlem (bronze, 1949), The Female Wells in the same place (limestone, 1949), The Docker in Amsterdam (bronze, 1952), the monument consists of six figural groups in the Volkspark in Enschede (bronze, 1953), the three figures existing monument to the Lijnbaan in Rotterdam (bronze, 1957), the Monument to civilian casualties in Nijmegen (limestone, 1959), the Navy Memorial in Scheveningen (tuff, 1966) and Anne Frank in the Westerkerk Amsterdam (bronze, 1975).