Art@Site www.artatsite.com Mari Andriessen De Dokwerker
Artist:

Mari Andriessen

Title:

De Dokwerker

Year:
1952
Adress:
Jonas Daniël Meijerplein
Website:
Aspects of this artwork
Vorm
Het kunstwerk is een meesterwerk en een belangrijk monument. Het beeld roept bij mij sterke gevoelens op van onverschrokkenheid, spontaniteit, eerlijkheid, saamhorigheid. We zien een man met een stevig postuur en sterke armen die uit de mouwen steken. De man staat stevig met de benen iets uit elkaar. Het beeld staat op een hoog voetstuk. De man draagt een vormeloze pet en trui. De blijk is ernstig en de kin naar voren gestoken.
Materiaal
Het zonlicht geeft een zachte weerkaatsing op het stevige brons. De kleur past bij de roet- en olievlekken die waarschijnlijk op de kleding zou hebben gezeten van de dokwerker uit de realiteit.
Locatie
Het monument staat onder bomen op een groot plein dat omringt is door drie synagoges en woningen waar vroeger veel joden woonden. Deze plek biedt alles om de impact van dit beeld voelbaar te maken.
Impact
Het beeld is decennia later nog steeds springlevend en heeft niet aan betekenis en functie ingeboet.
Betekenis
Het Amsterdamse verzet heeft bestaan. Daar is dit beeld een belichaming van. Tegelijk is dit beeld een appel om in verzet te komen bij onrecht. Wellicht had het kunstwerk een detail hebben kunnen bevatten waaruit opgemaakt kon worden dat het verzet ook (of juist: vaak) onvoldoende is geweest.

Translation
Shape
The artwork is a masterpiece and an important monument. The evokes me strong feelings of boldness, spontaneity, honesty, solidarity. We see a man with a solid fiture build and strong arms with sleeves rolled up. The man stands firm with the legs slightly apart. It stands on a high pedestal. The man is wearing a shapeless hat and sweater. The expression is serious and the chin is thrust forward.
Material
The sunlight gives a gentle reflection on the solid bronze. The color matches the soot and oil spots that probably would have sat on the clothes of the docker from reality.
Location
The monument stands among trees on a large square surrounded by three synagogues and homes where once lived many Jews. This place offers everything to feel the impact of the artwork.
Impact
After decades the statue is still strong and did not lose any of its meaning and function.
Meaning
Resistance in Amsterdam existed. This artwork is an embodiment of it. At the same time is appeals to stand up in case of injustice. Maybe hhe artwork could have a detail to infer that the resistance also (or: often) has been insufficient in many cases.
By Theo, www.artatsite.com

www.4en5mei.nl:
Symboliek. Met het beeld van de onverschrokken havenarbeider wordt uitdrukking gegeven aan de moedige daad van de mannen en vrouwen die in staking gingen. In 1951 vroeg kunstenaar Mari Andriessen aan de Haarlemse timmerman en aannemer Willem Termetz om voor zijn beeld te poseren. Vermoedelijk zaten Termetz en Andriessen samen in het verzet. De zware soepele lichaamsbouw van Termetz had waarschijnlijk de uitstraling die Andriessen voor zijn beeld zocht.

www.jhm.nl:
Op het Jonas Daniël Meijerplein staat de Dokwerker, een sculptuur van Mari Andriessen ter herinnering aan de Februaristaking, onthuld door Koningin Juliana in 1952. De Februaristaking was het eerste grote protest van de Nederlandse bevolking tegen het antisemitisme en de terreur van de Duitse bezetter. De staking brak uit na de eerste razzia's in Amsterdam op 22 en 23 februari 1941, waarbij 425 jonge joodse mannen op transport werden gezet naar het concentratiekamp Mauthausen, waar zij vrijwel allen zijn omgekomen. De razzia's waren met name de represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco van de Duits-joodse vluchtelingen Cahn en Kohn in de Van Woustraat: bij een bestorming van de zaak kreeg de Grüne Polizei ammoniak in het gezicht gespoten. Initiatiefnemer van de staking was de illegale communistische partij. Deze Communistische Partij Holland, de latere CPN, schreef het befaamde manifest 'Staakt, staakt, staakt!!!', dat in de vroege ochtenduren van 25 februari onder vele Amsterdamse bedrijven werd verspreid.
Overal in de hoofdstad legde men het werk neer: bij het openbaar vervoer, de gemeentelijke diensten, de scheepsbouw, de metaalbedrijven in Amsterdam-Noord. Ook een grootwinkelbedrijf als De Bijenkorf sloot zijn deuren. Een dag later sloeg de staking over naar omringende steden. De Duitse bezetter brak de staking met harde maatregelen. Jaarlijks herdenkt men de Februaristaking op 25 februari bij de Dokwerker.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Februaristaking. Op 25 februari 1941 sloeg in bezet Nederland de vlam in de pan. De anti-joodse maatregelen die de Duitsers troffen, veroorzaakten in de hoofdstad een enorme rel. Op 22 februari werden 425 joden opgepakt, de eerste veewagons gingen richting Duitsland. De communistische arbeiders riepen op tot een staking, die massaal werd opgevolgd door de Amsterdamse havenarbeiders, balensjouwers en jongens van de huizenbouwerij. Uniek is dat deze staking een verzetsdaad was van de niet-joodse bevolking tegen de jodenvervolging.

www.wikipedia.org:
De Dokwerker is een beeld en monument op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam ter nagedachtenis van de Februaristaking van 1941.
Het standbeeld is in opdracht van het Amsterdamse gemeentebestuur ontworpen en gemaakt door de beeldhouwer Mari Andriessen. Willem Termetz heeft in 1951 voor het beeld geposeerd. Termetz was een Haarlemse timmerman/aannemer die Andriessen al voor de oorlog kende. Het vermoeden is dat ze ook samen in het verzet zaten. De zware bouw van Termetz' lichaam had de uitstraling die Mari Andriessen zocht. Willem Termetz stond niet te trappelen om als beeld te worden vereeuwigd, omdat hij de Februaristaking iets heiligs vond en hij niet overtuigd was van de noodzaak dat er een beeld van moest worden gemaakt. Uiteindelijk heeft Godfried Bomans hem overgehaald wel te poseren. De definitieve versie zou na verschillende ontwerpen in een gipsmodel medio 1951 klaar moeten zijn. Het werd een jaar later. Het beeld van de dokwerker is in een Parijse gieterij gegoten. Door foto's werd het beeld in de pers bekend. Op 28 maart 1952 schreef het Haarlems Dagblad:"Mari Andriessen heeft ter symbolisering van de staking een gewone dokwerker genomen en geenszins een geïdealiseerde arbeider."
Koningin Juliana heeft het beeld in december 1952 onthuld, en sindsdien is het beeld de centrale plek van de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking op 25 februari. Het monument is ook een aantal keren het begin- of eindpunt geweest van demonstraties tegen racisme. De Dokwerker stond niet altijd op de plek waar hij nu staat. In het begin stond hij met zijn armen gestrekt naar het Waterlooplein. In 1970 is het beeld verplaatst in de richting van de synagoge wegens werkzaamheden aan de metro en de Stopera.

www.static.digischool.nl:
Mari Andriessen heeft in eigen bewoordingen gereageerd op de waardering, die hem deelgenoot is geworden voor het ontwerpen en maken van de Dokwerker. In 1972 zei Andriessen hierover:
"En die Dokwerker, dacht ik dikwijls, ja waarom is dat nou zo'n succes? En ik herinner me dat ik die tijd toen de Dokwerker geplaatst was in café Keijzer naast het Concertgebouw kwam, daar zat Bloem en toen zeg ik tegen Bloem, zeg, ik geloof dat ik enigszins beroemd word. En toen zei hij,nou, beste jongen, je verdient het. Ja, maar hoe komt dat nou? Moet jij mij eens uitleggen waar hem dat nou in zit. En toen zei Bloem na een hele tijd van nadenken:"Kijk, ik geloof dat het daarin zit dat je op een bepaald ogenblik iets zegt, dat op dat bepaalde ogenblik gezegd moet worden." En ik geloof ook dat dat werkelijk het geheim ervan is, want dat beeld is voor mijn gevoel helemaal niet beter dan een ander beeld, maar daar straalt blijkbaar iets van uit, zeker in die tijd - want dat is nu allemaal weer een beetje vergeten - dat toen op een of andere wijze de mensen aansprak. Want ik herinner me dat ik, niet zo lang nadat het beeld onthuld was, in een cafeetje daar in de buurt met een vriend kwam en toen hadden we het over dat beeld en toen zei die man achter de toonbank:"Heb jij dat beeld gemaakt?" Toen zei ik:"Ja." Hij zei:"Drink eens uit, je kunt net zoveel borreltjes drinken als je wilt." En dat is een veel aardiger succes dan een eigenwijs artikel in een krant. Ik heb het dikwijls gemerkt dat arbeiders en zo van dat beeld houden en daar blijkbaar een soort bevrijding in vinden, dat dat gemaakt is. En waar hem dat nou in zit, ik geloof niet in de esthestische kwaliteiten, maar in iets anders. Ik heb er dikwijls over nagedacht, maar ik kan het niet vinden."

Translation
www.4en5mei.nl:
Symbolism. With the image of the fearless docker gives expression to the courageous action of the men and women who went on strike. In 1951, early artist Mari Andriessen in the Haarlem carpenter and contractor William Termetz to pose for his picture. Presumably Termetz and Andriessen sat together in the resistance. The heavy supple physique Termetz probably had the look Andriessen was looking for his image.

www.jhm.nl:
By Jonas Daniel Meyer Square stands the Roustabout, a sculpture of Mari Andriessen commemorating the February strike, unveiled by Queen Juliana in 1952. The February Strike was the first major protest of the Dutch population against anti-Semitism and terror of the Germans. The strike broke out after the first raids in Amsterdam on 22 and February 23, 1941, in which 425 young Jewish men were put on a transport to Mauthausen concentration camp, where she died almost all. The raids were especially reprisal for the events Koco ice cream parlor in the German-Jewish refugees Cahn and Kohn in the Van Woustraat: a storming of the case was the Green Police ammonia sprayed in the face. Initiator of the strike was illegal Communist Party. The Communist Party of Holland, later CPN, wrote the famous manifesto"Cease, cease, cease !!!", which was distributed in the early morning hours of 25 February among many Amsterdam businesses.
Throughout the capital, they laid down their work: in public transport, municipal services, shipbuilding, metal companies in North Amsterdam. A department store De Bijenkorf and closed its doors. A day later, the strike hit across to neighboring towns. The Germans broke the strike with harsh measures. Annually commemorates the February strike on February 25 at the Docker.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
February strike. On February 25, 1941 hit in the occupied Netherlands flash in the pan. The anti-Jewish measures that hit the Germans caused a huge riot in the capital. On February 22, were arrested 425 Jews, the first cattle cars headed for Germany. The communist workers called for a strike, which was widely followed by the Amsterdam port workers, porters and bales boys huizenbouwerij. Unique is that this strike was an act of defiance of the non-Jewish population from the Holocaust.

www.wikipedia.org:
The Docker's a picture and monument at the Jonas Daniel Meyer Square in Amsterdam to commemorate the February strike of 1941.
The statue was designed by order of the Amsterdam city council and made by the sculptor Mari Andriessen. Willem Termetz has posed in 1951 for the image. Termetz Haarlem was a carpenter / contractor who Andriessen had known before the war. The presumption is that they sat together in the resistance. The heavy construction Termetz 'body had the appearance that looked Mari Andriessen. William Termetz was not keen to be immortalized as a statue, because he liked the February strike something sacred and he was not convinced of the necessity that a picture should be made. Eventually Godfried Bomans have persuaded him to pose. The final version would be after different designs in a plaster model should be ready by mid-1951. It was a year later. The image of the longshoreman is cast in a foundry in Paris. Through photographs the image became known in the press. On March 28, 1952 the Haarlem Dagblad wrote:"Mari Andriessen to symbolize the strike took an ordinary longshoreman and by no means an idealized worker."
Queen Juliana, the image revealed in December 1952, and since then the picture is the central place of the annual commemoration of the February strike on 25 February. The monument has also been a number of times the start or end of demonstrations against racism. The Docker was not always at the spot where he is now. In the beginning he stood with his arms stretched out to the Waterloo. In 1970, the image moves in the direction of the synagogue because of work on the subway and the Stopera.

www.static.digischool.nl:
Mari Andriessen reacted in their own words on the valuation, which became his companion for designing and making the Docker. In 1972 Andriessen said:
"And Roustabout, I often thought, so why the hell is that a success? And I remember that time when I was placed in the Docker pub Keijzer came next to the Concert Hall, there was Flower and when I say to Flower, say, I think I'm somewhat famous. And then he said, well, dear boy, you deserve it. Yes, but how is that? Should not you explain to me where the hell he is in. And then said Flower after a all the time thinking, "Look, I believe that it is you say something at a particular time, it must be said at that particular moment."And I think that's really the secret of it, because that picture is my feeling no better than another image, but apparently radiates something out, especially at that time - because that is all a bit forgotten - that when in some way the people spoke Cause I remember that, not long after the statue was unveiled at a pub near there with a friend came and when we were talking about that picture and said then. the man behind the counter:"Have you made that picture?" Then I said, "Yes." He said, "Drink a try, you can make as many drink little drink if you want." And that's a much nicer success than a opinionated article in a newspaper. I have often noticed that workers and so keeping that image and there are apparently in a kind of liberation that was made. And where the hell he is in, I do not believe in the esthestische qualities, but into something else. I've thought about it often, but I can not find it."