Art@Site www.artatsite.com Karel Appel Flowers
Artist:

Karel Appel

Title:

Flowers

Year:
1991
Adress:
Oosterspoorplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Appel maakte het beeld in Toscane waar hij sinds 1989 een landgoed bezat. ’s Zomers verbleef hij er en maakte er o.a. beelden gemaakt van gevonden voorwerpen. Flowers maakte hij van ronde ploegmessen die hij bij zijn buurman, alsmede kunstverzamelaar en wijnboer, in een schuur vond.

www.oost.amsterdam.nl:
Het beeld is een metafoor voor de gemengde Dapperbuurt, vanwege de veelheid aan materialen, zoals oude houten balken en ronde ploegmessen gevonden op het Toscaanse platteland. Ivar Manuel, tot slot: 'Ik hoop dat we met dit beeld op deze plek onze herinneringen aan deze grote kunstenaar levend houden. Maar ook, in de woorden van de kunstenaar, dat we gaan nadenken over het leven, over vrijheid en vergankelijkheid. Dát is de kracht van kunst in openbare ruimte. We zijn trots dat we dit prachtige beeld weer terug hebben op deze mooie plek.'

www.at5.nl:
In 2010 verdween een bloem uit het kunstwerk. Daarom werd in 2012 besloten om het beeld te restaureren. Maar de familie van Karel Appel had de mal niet meer.
Gelukkig bleek er in Italië een vrijwel identieke bloem van Karel Appel te staan. Die mocht echter niet verscheept worden. Dus schakelde stadsdeel Oost een Italiaanse bronsgieter in om de Italiaanse bloem na te maken. Maar net op dat moment was er in het Cobra Museum in Amstelveen ook zo'n bloem van Appel te zien. De afspraak met de Italiaanse bronsgieter werd afgezegd. Vervolgens bleek er geen bronsgieter in Nederland te zijn die tijd had om de bloem in het Amstelveense museum na te maken. Daarop werd toch weer de Italiaanse bronsgieter benaderd. En die is nu aan de slag om een echte Karel Appel-bloem af te leveren en het kunstwerk compleet te maken.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Apple made the image in Tuscany where he possessed an estate since 1989. He spent the summer there and made there including sculpture made of found objects. Flowers round team he made of knives he at his neighbor, as well as art collector and wine grower, in a barn was made.

www.oost.amsterdam.nl:
The image is a metaphor for the mixed Dapperbuurt, because of the multitude of materials, such as old wooden beams and round team knives found in the Tuscan countryside. Ivar Manuel, finally:"I hope that with this image on this place to keep alive our memories of this great artist. But also, in the words of the artist, that we start thinking about life, about freedom and transience. That is the power of art in public space. We are proud that we have this beautiful image back on this beautiful place."

www.at5.nl:
disappeared In 2010 a flower of the artwork. Therefore it was decided to restore the image in 2012. But the family of Karel Appel had the mold no longer.
luckily found out there in Italy a virtually identical to flower of Karel Appel. That should not be shipped. So switched Oost an Italian bronze caster in order to make the Italian flower after. But just at that time, there was in the Cobra Museum in Amstelveen to see such a flower of Apple. The appointment with the Italian bronze caster was cancelled. Then there appeared to be no bronze caster in Netherlands who had time to make the flower at the Amstelveense museum after. Yet again the Italian bronze caster was approached. And that is now up to the battle of Karel Appel-to deliver a real flower and the artwork complete.