Art@Site www.artatsite.com Siah Armajani The Floating Poetry Room
Artist:

Siah Armajani

Title:

The Floating Poetry Room

Year:
2005
Adress:
Paul Hufstraat
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het kunstmatige eiland dobbert als een wandelpromenade of een speelplek vlakbij de Enneüs Heermabrug ( ‘de BH’) in het water. Het zou een rustpunt moeten zijn, een plek om te verblijven, te mijmeren, te zitten, te spelen of te wandelen, maar het ligt in juni 2008 onbereikbaar vanaf de kade afgemeerd. Vanaf de wal is het zestig meter lange gedicht rondom niet te lezen, behalve de zin ‘want alle water is een echo van de oceaan’.
De tekst, in het hekwerk rondom de drijvende gedichtenkamer, is van de Amsterdamse dichter Frank Starik. Hij zegt hier zelf over 'van de kade loop je via een steiger de drijvende kamer in, je strijkt neer op een van de bankjes en wordt getroffen door bijvoorbeeld de tekst"kom dichterbij, nader mij". Het gedicht gaat over water, het verlangen om te vertrekken en terug te komen.'

www.kunstbus.nl:
De Floating Poetry Room van de Amerikaanse kunstenaar Siah Armajani ligt in het water van het Steigereiland, zichtbaar vanaf de eerste tramhalte op IJburg. Het is een ponton, omgeven door een hek dat fungeert als drager van een dichterlijke tekst. Het moet een spannende ontmoetingsplek worden voor de bewoners van IJburg, met ruimte voor een podium en speelmogelijkheden voor kleine kinderen. Het idee en ontwerp van het kunstwerk is van Siah Armajani. Uitvoerend kunstenaar is Ben Raaijman, die het kunstwerk in voortdurende samenspraak met Armajani heeft geproduceerd.
De tekst, in het hekwerk rondom de drijvende gedichtenkamer, is van de Amsterdamse dichter Frank Starik. Hij zegt hier zelf over 'van de kade loop je via een steiger de drijvende kamer in, je strijkt neer op een van de bankjes en wordt getroffen door bijvoorbeeld de tekst"kom dichterbij, nader mij". Het gedicht gaat over water, het verlangen om te vertrekken en terug te komen.'

www.amsterdam.nl:
Floating Poetry Room van de Amerikaanse kunstenaar Siah Armajani is een ponton, omgeven door een hekwerk dat fungeert als drager van een dichterlijke tekst. De tekst is van de Amsterdamse dichter Frank Starik en gaat over water en het verlangen om te vertrekken en terug te komen.
De kunstenaar had voor ogen dat het ponton een spannende ontmoetingspek zou worden voor de bewoners van IJburg, met ruimte voor een podium en speelmogelijkheden voor kinderen. De naam Floating Poetry Room verwijst ook naar de mogelijkheid om hier bijvoorbeeld gedichten voor te dragen.
Voor de Floating Poetry Room heeft modelbouwer Henk Brandwijk een schaalmodel van de oceaanstomer 'De Nieuw Amsterdam' gemaakt. Er werden vraagtekens gezet bij deze keuze aangezien dit schip Rotterdam als thuishaven had. Uitvoerend kunstenaar Ben Raaijman, die het kunstwerk in voortdurende samenspraak met Armajani heeft geproduceerd, regeerde uiteindelijk op de heftige discussie die was losgebarsten op internet. 'Het kunstwerk is geen monument voor opherinnering aan scheepvaart of aan de Amsterdamse havens, maar wil een dichterlijke sfeer rondom reizen, vertrek en aankomst en nog meer gevoelens die ook verbonden zijn met grote passagiersschepen voelbaar maken.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The artificial island bobbing as a walking promenade or a children's play area near the Enneüs Heermabrug (' the BRA ') in the water. It would be a haven, a place to stay, to reminisce, to sit, play or walking, but it is unreachable from the quay moored in June 2008. From the shore it is sixty feet long poem around not to read except the phrase"because all water is an echo of the ocean '.
The text, in the fencing around the floating poems room, is of the Amsterdam poet Frank Starik. He says himself ' of the quay you walk through a jetty in the floating room, you alights on one of the benches and is affected by, for example, the text"come closer, closer me". The poem is about water, the desire to leave and come back. '

www.kunstbus.nl:
The American artist Siah Armajani cream Floating Poetry is in the water of steigereiland, visible from the first tram stop on IJburg. It is a pontoon, surrounded by a fence that acts as a carrier of a poetic text. It should be an exciting meeting place for the inhabitants of IJburg, with space for a stage and play opportunities for small children. The idea and design of the artwork is Siah Armajani. Performer-Leigh R'm, which is the work of art in continuous consultation with Armajani has produced.
the text, in the fencing around the floating poems room, is of the Amsterdam poet Frank Starik. He says himself ' of the quay you walk through a jetty in the floating room, you alights on one of the benches and is affected by, for example, the text"come closer, closer me". The poem is about water, the desire to leave and come back. '

www.amsterdam.nl:
American artist Siah Armajani cream Floating Poetry is a pontoon, surrounded by a fence that acts as a carrier of a poetic text. The text is of the Amsterdam poet Frank Starik and goes over water and the desire to leave and come back.
The artist had in mind that it would be an exciting pontoon ontmoetingspek for the inhabitants of IJburg, with space for a stage and play opportunities for children. The name Floating Poetry Room also refers to the ability to for example, poems here for wear.
For the Floating Poetry Room Henk brandwijk Modeller has a scale model of the ocean liner"De Nieuw Amsterdam ' made. There were questioned this choice since this ship Rotterdam as a home port had. Executive artist Ben-Leigh R, that the work of art in continuous consultation with Armajani has produced, eventually ruled on the heated debate that was erupted on the internet. ' The work of art is not a monument for opherinnering to shipping or to the Harbour, but wants a poetic atmosphere around travel, departure and arrival and even more feelings that also with large passenger ships tangible.