Art@Site www.artatsite.com Hans van den Ban Fête Galante
Artist:

Hans van den Ban

Title:

Fête Galante

Year:
1997
Adress:
Weesperstraat
Website:
www.kunstwacht.nl:
Vier in beton gegoten kolommen in de vorm van koekoeksklokgewichten of sparre-appels, onderling verbonden door een horizontale metalen buis. De buis is niet alleen constructief van belang maar is ook een visuele verbinding. Op circa vijf meter hoogte bevindt zich op drie van de vier objecten een zee-anemoonachtig voorwerp van roze geschilderd glasfiber dat zacht wiegend kan bewegen in de wind.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De reacties en associaties die de vier kegels met roze pluimen oproepen lopen sterk uiteen. Een gemeenteambtenaar van Kunstzaken noemde het 'denneappels-met-schaamhaar'.
De kegels hebben een draagoog als koekoeksklok-gewichten en zouden daarmee naar de tijd, de goede oude tijd, kunnen verwijzen; de tijd toen de Wibautstraat nog een gezellige winkelstraat was. Galante betekent hoffelijk, galant maar ook keurig, net. In woordcombinaties krijgt de betekenis een twist: intrigue galante is een liefdesavontuur, femme galante betekent vrouw van lichte zeden. De schilder Jean Antoine Watteau (1684-1721) ontwikkelde een nieuw genre in de schilderkunst, het fête galante. Hij schilderde de adel in intieme feestelijke taferelen. De term staat voor het najagen van plezier, liefde.
De kegels zijn overigens van een spar, denneappels zijn ronder van vorm. Ook in een ander kunstwerk in de stad heeft Van den Ban boomvruchten verwerkt: sinaasappels aan een vuurtoren op de Postjeskade.

www.wikipedia.org:
Van den Ban studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Aanvankelijk werd zijn werk beïnvloed door de Fluxus-beweging. In de tachtiger en negentiger jaren ging hij beeldhouwen. De kunstenaar woont en werkt in Amsterdam. Hij is adviseur beeldende kunst van de Rijksgebouwendienst.

Translation
www.kunstwacht.nl:
Four columns in concrete cast in the form of weights or cuckoo clock-Sparre apples, interconnected by a horizontal metal tube. The tube is of importance not only constructive, but is also a visual link. At approximately five meters located on three of the four objects a sea anemone-like object painted pink fiberglass that can move gently swaying in the breeze.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The comments and associations that evoke the four cones with pink plumes vary widely. A council official for Arts called it"pine cones-and-pubic hair".
The cones have an eyelet as cuckoo clock weights and were thus at the time, the good old days, can refer; the time when the Wibautstraat was still a pleasant shopping. Galante means courteous, gallant but also neat, net. In phrases get the sense a twist: courtly intrigue is a love affair, femme means gallant woman of loose morals. The painter Jean Antoine Watteau (1684-1721) developed a new genre of painting, the fête gallant. He painted the nobility intimate festive scenes. The term stands for the pursuit of pleasure, love.
The cones are otherwise of a spruce, pine cones are rounded in shape. In another work of art in the city, Van den Ban boom processed fruits: oranges at a lighthouse on the Postjeskade.

www.wikipedia.org:
Van den Ban studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. Initially, his work was influenced by the Fluxus movement. In the eighties and nineties he was sculpting. The artist lives and works in Amsterdam. He is a consultant plastic arts of the RGD.