Art@Site www.artatsite.com Hans Bayens Multatuli
Artist:

Hans Bayens

Title:

Multatuli

Year:
1987
Adress:
Singel, Oude Leliestraat
Website:
www.kunstwacht.nl:
Multatuli (1820-1887), Latijn voor 'ik heb veel geleden', is het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Hij werd geboren in de Korsjespoortsteeg, dichtbij de Torensluis. Naar aanleiding van zijn ervaringen als bestuursambtenaar in het toenmalige Batavia schreef hij zijn roman 'Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandsche Handels-Maatschappij'. Het boek was bedoeld als een aanklacht tegen de misstanden in Batavia. Eduard Douwes Dekker wordt als een van de belangrijkste schrijvers van de tweede helft van de negentiende eeuw gezien.
In 1987, ter gelegenheid van Multatuli's honderdste sterfdag, onthulde koningin Beatrix op de Torensluis te Amsterdam, in de nabijheid van het museum, een standbeeld van Multatuli. Het beeld was er gekomen door de inspanningen van uitgever G.A. van Oorschot in samenwerking met het bestuur van het Multatuli Genootschap

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Hans Bayens was schilder en beeldhouwer in Amsterdam. Hij werd in 1924 in België geboren uit Nederlandse ouders, volgde de middelbare school in Nederland en was van 1946-1949 student aan het Hoge Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1949 vertrok hij met een beurs van het Maison Descartes voor een jaar naar Parijs om daar te wonen en te werken. Voor hij zich definitief in Amsterdam vestigde, werkte hij veel in België, Frankrijk en Engeland.
Hans Bayens werkte in de traditie van het impressionisme, met name in zijn portretten en in zijn evocaties van het dagelijks leven van mensen, zoals zich dat afspeelt in hun eigen huis, in een café, een circus, een orkest of een ziekenhuis. In zijn landschappen en stillevens koos hij voor een meer expressionistisch getinte benadering. Opmerkelijk zijn de literaire sculpturen van onder andere Multatuli (op de Torensluis over het Singel), Theo Thijssen (aan het begin van de gedempte Lindengracht), Nescio’s Titaantjes ('Hommage aan Nescio' in het Oosterpark), Betje Wolff en Herman Gorter, in brons vereeuwigd. Bayens wordt dan ook de 'beeldhouwer van de Nederlandse literatuur' genoemd.

Translation
www.kunstwacht.nl:
Multatuli (1820-1887), Latin for"I have suffered a lot ', is the pseudonym of Eduard Douwes Dekker. He was born in the Korsjespoortsteeg, near the torensluis. Following his experiences as an administrative officer in then Batavia he wrote his novel Max Havelaar, or the coffee auctions der Nederlandsche Handels-Society '. The book was intended as an indictment of the abuses in Batavia. Eduard Douwes Dekker is considered one of the most important writers of the second half of the nineteenth century seen.
In 1987, on the occasion of His hundredth anniversary, unveiled Queen Beatrix on the torensluis in Amsterdam, in the vicinity of the museum, a statue of Multatuli. The image was developed through the efforts of Publisher G.A. van Oorschot in cooperation with the Board of the Multatuli Society

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Hans Babe was painter and sculptor in Amsterdam. He was born of Dutch parents in 1924 in Belgium, Netherlands and attended high school in 1946-1949 was a student at the High Institute of fine arts in Antwerp. In 1949, he went with a scholarship from the Maison Descartes for a year to Paris to live there and work. For he had finally established in Amsterdam, he worked a lot in Belgium, France and England. Hans
Babe worked in the tradition of Impressionism, especially in his portraits and in his evocations of the everyday life of people, such as that set in their own home, in a café, a circus, an orchestra or a hospital. In his landscapes and still lifes he opted for a more expressionist-influenced approach. Notable are the literary sculptures of Multatuli (on the torensluis on the Singel), Theo Thijssen (at the beginning of the muted lindengracht), Finnish civil war Uncle Tom's cabin ("homage to Nescio" in the Oosterpark), Betje Wolff and Herman Gorter, immortalized in bronze. Babs is the ' sculptor of Dutch literature ' called.