Art@Site www.artatsite.com Tom Claassen Rhino
Artist:

Tom Claassen

Title:

Rhino

Year:
2004
Adress:
Vennepluimstraat
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De beesten waar Claassen Nederland de afgelopen jaren mee heeft verrijkt, zijn aardig en aandoenlijk. Ze ogen knuffelbaar, ook al zijn ze gemaakt van beton, hout, brons of rubber. En van al die dieren – honden, mussen, paarden, olifanten, konijnen – is het rubberen nijlpaard in een sluis op IJburg in Amsterdam (Rhino, 2004) een van de grappigste.
Het staat in een kleine uitsparing in de sluiswand, benaderbaar voor voorbijgangers die hem vanaf de kade op de rug kijken. Wanneer het water in de sluis laag staat, staat het nijlpaard grotendeels op het droge. Maar stijgt het sluiswater, dan verdwijnt het beest langzaam onder het oppervlak, en steken alleen de bovenkant van zijn rug en zijn ogen er nog bovenuit.
Toegankelijkheid is belangrijk voor Claassen. ‘Als de mensen er niets van begrijpen heb je je doel gemist en is het ook niet leuk’, zei hij ooit.
Rhino is kort voor rhinoceros, de neushoorn. Hippo is de afkorting van hippopotamus, het nijlpaard.

www.straatkunstprijs.nl:
In opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kust heeft Tom Claassen voor Sluis 2008 op IJburg een levensgroot nijlpaard gemaakt. Het kunstwerk heeft een omvang van 6 x 3 meter. Afhankelijk van het waterpeil in de sluis zal het nijlpaard gedeeltelijk of geheel te zien zijn. Het nijlpaard is van speciaal rubber gemaakt zodat het, net als boeien en fenders, stoten van boten kan opvangen.
Het nijlpaard van Tom Claassen is het eerste kunstwerk dat is geplaatst op IJburg. Volgens de kunstenaar hoort een nijlpaard in de amfibische sfeer tussen land en water. Het Nijlpaard staat eigenlijk op de bodem van het IJmeer. Zijn kunstwerk sluit dan ook aan bij het masterplan van IJburg. Een compleet nieuwe stadswijk die midden in het water is gebouwd.
De beelden van de Nederlandse kunstenaar Tom Claassen zijn erg gewild. Hij is zo gevraagd en productief dat zijn beelden door heel Nederland verspreid staan. Zijn meest bekende werk is de beeldengroep van vijf enorme olifanten, die onverstoorbaar langs de A6 bij Almere in het gras staan. Het materiaal waarmee Claassen werkt lijkt in contrast met de indruk die ze wekken. Ondanks hun zachte, plooibare uiterlijk gebruikt hij vaak klassiek beeldhouwmateriaal als brons of beton.
Saskia :"Een enorm beest dat ingeklemd staat in de kademuur en, afhankelijk van de hoogte van het water, geheel of gedeeltelijk zichtbaar is. Een geweldige vondst van de kunstenaar, vol humor!"

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The beasts where Calderon has enriched, the Netherlands in recent years are nice and adorable. They look cuddly, even though they are made of concrete, wood, bronze or rubber. And of all those animals – dogs, sparrows, horses, elephants, rabbits – is the rubber hippo in a lock on IJburg in Amsterdam (Rhino, 2004) one of the funniest.
It stands in a small recess in the lock wall, accessible for passers-by who watch him from the quay on the back. When the water in the lock layer is the Hippo largely on dry land. But rises the pipe water, then disappears the beast slowly below the surface, and enter only the top of his back and his eyes there is still above.
Accessibility is important for Claassen. ' If the people understand nothing about it you have your goal missed and it is not fun, "he once said.
Rhino is short for rhinoceros, the rhino. Hippo is short for hippopotamus, the Hippo.

www.straatkunstprijs.nl:
commissioned by the Amsterdam Fund for the coast has Tom Claassen for Lock 2008 on IJburg a life-size hippopotamus created. The artwork has a size of 6 x 3 meters. Depending on the water level in the lock will show the Hippo in whole or in part. The hippo is of special rubber made so it, like buoys and fenders, bumping can capture of boats.
the Hippo by Tom Claassen is the first work of art that is posted on IJburg. According to the artist hears a hippo in the amphibious atmosphere between land and water. The hippo is actually at the bottom of the IJmeer. His artwork also close in to the master plan of the new suburb. A complete new city district that was built in the middle of the water.
The images of the Dutch artist Tom Claassen are much sought after. He is so requested and productive that his images are spread throughout the Netherlands. His most well-known work is the sculpture group of five huge elephants, which unperturbed along the A6 at Almere sign on the grass. The material with which Calderon works seems in contrast with the impression they create. Despite their soft, pliable appearance he often used classical sculpting materials such as bronze or concrete.
Saskia:"a huge beast that squeezed State in the quay wall and, depending on the height of the water, in whole or in part is visible. A great find of the artist, full of humor!