Art@Site www.artatsite.com Pierre Joost, Louis Royer Cuypers van den Vondel
Artist:

Pierre Cuypers, Louis Royer

Title:

Joost van den Vondel

Year:
1876
Adress:
Vondelpark
Website:
www.wikipedia.org:
Het Vondelpark is een langgerekt stadspark in Amsterdam. Het park ligt in het stadsdeel Amsterdam-Zuid, op de grens met het stadsdeel Amsterdam-West. Het strekt zich uit van de Stadhouderskade tot aan de Amstelveenseweg. Het is genoemd naar de dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel, van wie een standbeeld in het park staat. Het park is sinds 1996 een rijksmonument.

www.vriendenvanhetvondelpark.nl:
Op 15 juni 1865 werd het eerste deel van het park geopend voor het publiek via de toegang Stadhouderskade. Het Vondelpark werd aanvankelijk het Nieuwe Park genoemd. Op 18 oktober 1867 werd het standbeeld van dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel (1587-1679) onthuld en kreeg het park langzaam maar zeker in 1880 zijn huidige naam: Vondelpark.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
De calvinistische noorderlingen - met het bijbelse gebod 'gij zult u geen gesneden beeld maken' in het achterhoofd – hadden weinig op met de beeldhouwkunst zo blijkt uit felle reacties op het Vondelmonument. De ontwerper van de sokkel, de Limburgse architect Pierre Cuypers, had onder Vondels voeten vier schutsengelen aangebracht - een al te katholiek ornament, vonden de verbolgen calvinisten.
Op het voetstuk staan een korte levensbeschrijving, een hulde aan zijn schrijversschap en zijn voornaamste werken vermeld. Op de hoeken van het voetstuk vier engelachtige muzen, de personificaties van de vier dichtvormen van Vondel. Elke muze is herkenbaar aan een attribuut: de slagpen staat voor hekeldicht, de harp voor lierdicht, het masker voor treurdicht en het boek met de pen voor heldendicht. Aan de achterzijde van het voetstuk staat"SCRIPSIT AETERNITATI":"Hij heeft geschreven voor de eeuwigheid.
Het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam is ‘Rembrandt‘ op het Rembrandtplein, dat omstreeks 1850 is gerealiseerd. Kort daarop volgde het standbeeld voor Vondel in het Vondelpark. Opmerkelijk is dat voor standbeelden in Amsterdam eerder ‘onze grote kunstenaars‘ in aanmerking kwamen dan staatshoofden of leden van het koningshuis, een enkele uitzondering daargelaten, zoals Thorbecke op het Thorbeckeplein.

Translation
www.wikipedia.org:
The Vondelpark is an elongated city park in Amsterdam. The park is located in the city district Amsterdam-South, on the border with the Borough of Amsterdam-West. It stretches from the Stadhouderskade until the Amstelveenseweg. It is named after the poet and playwright Joost van den Vondel, a statue of whom stands in the park. The park is a national monument since 1996.

www.vriendenvanhetvondelpark.nl:
On 15 June 1865, the first part of the park opened to the public through access Stadhouderskade. The Vondel park was initially called the new Park. On October 18, 1867, the statue of poet and playwright Joost van den Vondel (1587-1679) revealed and in 1880 the park slowly but surely got its current name: Vondelpark.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The Calvinist northerners-with the Biblical commandment 'thou shalt make unto thee any graven image ' in mind – had little on with the sculpture according to fierce reactions on the Vondel monument. The designer of the pedestal, the Limburg architect Pierre Cuypers, had made Angels-a four feet under Vondel's schuts too Catholic ornament, found the outraged Calvinists.
On the pedestal contains a short biography, a tribute to his authorship and his principal works mentioned. At the corners of the base four angelic muses, the personifications of the four close forms of Vondel. Each Muse is identified by an attribute: driver stands for satirical, the harp for winch close, the mask for weeping close and the book with the pen for epic. At the rear of the base state "SCRIPSIT AETERNITATI":"he has written for eternity.
the oldest statue in Amsterdam is ' Rembrandt ' on the ' Rembrandtplein ', that about 1850 is realized. Soon afterwards followed the statue for Vondel in the Vondelpark. Remarkably, for statues in Amsterdam rather ' our great artists ' qualified than heads of State or members of the Royal family, a few exceptions, such as on the thorbeckeplein Thorbecke.