Art@Site www.artatsite.com Ad Dekkers De Ring, Gebroken Cirkel
Artist:

Ad Dekkers

Title:

De Ring, Gebroken Cirkel

Year:
2003
Adress:
Spaarndammerdijk
Website:
www.wiseguys-urban-art-projects.com:
Begin en eindpunt van de ring op de grond sluiten niet recht aan, zodat er eigenlijk sprake is van een spiraalvorm. De sculptuur was bedoeld als zuivere cirkel maar werd om financiële en technische redenen opgebouwd uit twintig rechte segmenten, hetgeen het werk een heel eigen karakter geeft. De uitvoering van het werk heeft de op jonge leeftijd overleden kunstenaar niet meer meegemaakt.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
‘De Gebroken cirkel’, of ‘De Ring’ van Ad Dekkers is ontworpen voor het vroegere belastingkantoor aan de Mauritskade en is daar geplaatst in 1976. Begin en eindpunt van de ring op de grond sluiten niet recht aan, zodat er eigenlijk sprake is van een spiraalvorm. In 2003 werd het 165 ton zware beeld, met een diameter van 12 meter, als geheel verplaatst naar de huidige locatie aan de Spaarndammerdijk.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Dekkers was in Nederland één van de vroegste representanten van de minimal art of 'concrete' kunst (kunst die in vorm en betekenis alleen naar zichzelf verwees) zoals hij haar zelf noemde. Hij was schatplichtig aan de Britse beeldhouwers als Tucker, Smith en Caro die in de jaren '60 een volstrekt minimalistische uitdrukking zochten. Het werk is niet meer dan wat je ziet: een vlak, een lijn, een reliëf. Dekkers concentreerde zich vanaf 1965 op geometrische vormen en de overgang van de ene vorm in de andere. Witte reliëfs ontstonden waarmee hij bekend zou worden: cirkelvormen die zich herhalen en verschuiven en de verschillende fasen in de overgang van cirkel naar vierkant of driehoek. Hij beperkte zich tot die vormen cirkel, driehoek en vierkant vanwege de zeggingskracht en neutraliteit. Dekkers ontleende zijn vormentaal aan wat hij 'de erfenis van Mondriaan' noemde, het scala aan vormen dat Mondriaan ongebruikt liet. Hij streefde naar een volmaakt evenwicht. Dekkers heeft de oplevering van het ‘Gebroken Cirkel’ niet meegemaakt, hij benam zichzelf het leven.

Translation
www.wiseguys-urban-art-projects.com:
Start and end points of the ring on the ground do not close right, so that there is actually a spiral shape. The sculpture was intended as pure circle but was for financial and technical reasons, made up of twenty straight segments, which gives the work its own character. The execution of the work, the artist no longer experienced did not survive infancy.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
'The broken circle.: ', or ' the Ring ' of Ad Dekkers is designed for the former Tax Office at the Mauritskade and is placed there in 1976. Beginning and end points of the ring on the ground do not close right, so that there is actually a spiral shape. In 2003, the 165-ton image, with a diameter of 12 meters, as a whole moved to the current location on the Spaarndammerdijk.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Dekkers in Netherlands was one of the earliest representatives of minimal art or ' concrete ' art (art that referred to itself only in form and meaning) as he called her. He was indebted to the British sculptors such as Tucker, Smith and Caro who in the 1960s an absolutely minimalist expression were looking for. The work is not more than what you see: a flat, a line, a relief. Dawson focused from 1965 on geometric shapes and the transition from one form into another. White reliefs were created with which he would be known: Circle shapes that repeat themselves and shift and the different stages in the transition from circle to square or triangle. He was limited to those form circle, triangle and square because of the power of expression and neutrality. Dawson derived its design language to what he called ' the legacy of Mondrian ', the variety of forms that Mondrian left unused. He aimed at a perfect balance. Dekkers has Broken the completion of the ' Circle ' not experienced, he took himself life.