Art@Site www.artatsite.com Alfred Eikelenboom De Muur
Artist:

Alfred Eikelenboom

Title:

De Muur

Year:
1987
Adress:
Gedempte Insteekhaven
Website:
www.amsterdam.nl:
De Muur staat op het terrein waar vroeger de ADM-werf gevestigd was. Wellicht inspireerde dit gegeven de kunstenaar tot de Muur, die enige gelijkenis met een scheepswand vertoont. Het massieve kunstwerk met zijn ronde putjes, verticale gleuven en afgeronde hoeken accentueert het contrast tussen de rechtlijnigheid van de flats rond het IJ-plein aan de ene en de wat oudere bouw aan de andere kant. De Muur vormt, mede door de elliptische vormentaal van Eikelenboom, een verassende grens tussen twee bouwstijlen. Doordat de spanning van de oude en de nieuwe stad in het object haar weerslag vindt, is het een raakvlak van beeldende kunst en stedenbouw. Eikelenboom heeft de Muur dusdanig ontworpen dat deze, ondanks zijn abstractie, tevens een flat lijkt met de putjes als even zovele toegangspoorten. Natuurlijk ligt de vergelijking met patrijspoorten eveneens voor de hand. Naast de architectonische beeldtaal verwijzen de nautische elementen onverbloemd naar de voormalige scheepsbouwkundige historie van dit deel van Amsterdam.

www.peternijenhuis.blogspot.nl:
Alfred Willem Eikelenboom (1936, Tegal, Indonesië) kwam voor de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders naar Nederland en groeide op in Den Haag. De kunstenaar, die tegenwoordig in Dordrecht woont, ontwikkelde in de jaren zestig zijn Utopische Modellen, verkenningen op de grens tussen architectuur en sculptuur, die hij in de jaren zeventig en negentig tentoonstelde in het Haags Gemeentemuseum en Museum Boijmans Van Beuningen. Alfred Eikelenboom realiseerde in 1987 op het Amsterdamse IJplein De Muur, een project in de openbare ruimte waarvoor hij werd uitgenodigd door toedoen van onder andere Rem Koolhaas, die de omringende nieuwbouw ontwierp. Voor zijn werk ontving Eikelenboom in 2002 de oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

www.michielmorel.nl:
‘Herontdekt worden’, aldus ventileerde Alfred Eikelenboom (1934-2014) aan het eind van zijn leven zijn frustratie over de aflatende aandacht voor zijn werk. Vanaf de jaren zeventig tot na de eeuwwisseling maakte deze kunstenaar furore met zijn Utopian Models, waarin hij architectonische en sculpturale kwaliteiten in driedimensionale, grijze objecten integreerde. Grotendeels van de ellips afgeleide vormen, doen ze denken aan maquettes van stedenbouwkundige modellen. Echter maquettes als voorbeelden van een toekomstige werkelijkheid, zijn het niet. De kracht van Utopian Models zit in de autonome, esthetische vorm, hun volumes en het perspectief.

www.dwaalmachine.sjonges.nl:
Sinds het eind van de jaren zestig werkt Alfred Eikelenboom (1936) aan zijn zogenaamde 'Utopische Modellen'. Deze architectonische modellen in de vorm van een sculptuur zijn pogingen om de problemen van de verstedelijking op te lossen. Ze vormen volgens de kunstenaar zelf 'een ode aan de schoonheid van pure vorm' en doen denken aan de architectonische utopieën van de Franse achttiende-eeuwse architecten Ledoux en Boullée.
'De Muur', een vijf meter hoge wand met sleuven en een regelmatig gatenpatroon in Amsterdam-Noord, is zo'n utopisch model. De metalen sculptuur met afgeronde vormen is het resultaat van het 'beeldende kunstexperiment IJplein', waarbij het experimentele aspect lag in het streven naar een gezamenlijk product op het raakvlak van beeldende kunst en stedenbouw.
Het architectenbureau OMA (Rem Koolhaas en Jan Voorberg), dat het stedenbouwkundig plan voor het IJplein ontwierp, kreeg samen met Alfred Eikelenboom de opdracht voor een intentieplan en beeldend scenario. De eerste serie schetsen van Eikelenboom waren gebaseerd op het contrast tussen de rechtlijnigheid van de architectuur en de door de kunstenaar gehanteerde elliptische vormentaal. Het ontwerp is daarom een commentaar op het IJpleinproject. Enerzijds is het ontwerp abstract, anderzijds verwijst het naar natuurlijke processen zoals osmose en tastbare natuurvormen. Omwonenden maakten overigens ernstig bezwaar tegen het kunstwerk, dat het uitzicht vanuit enkele woningen op het IJ zou ontnemen.
Ruim tien jaar later realiseerde Eikelenboom in Apeldoorn het werk 'Monumentale sculptuur', waarvan de vorm sterk doet denken aan 'De Muur'. Het beeld in Apeldoorn bestaat uit een twaalf meter lange wand die parallel loopt aan een drukke verkeersweg. Een poort in het midden laat enkele grijze, geometrische elementen zien die zich achter de wand bevinden. 'Monumentale sculptuur' scheidt een woonwijk van een drukke verkeersweg.
Tekst: Véronique Hoedemakers

Translation
www.amsterdam.nl:
The wall stands on the grounds where the ADM-yard was located. Perhaps inspired this given the artist to the wall, which shows some resemblance to a hull. The massive work of art with its rounded wells, vertical slits and rounded corners accentuates the contrast between the consistency of the flats on the one around the IJ-plein and the somewhat older building on the other side. The wall forms, partly due to the elliptical shapes of Eastman, a surprising border between two architectural styles. Because the voltage of the old and the new city in her reflected the object, it is an interface of Visual art and urban planning. Eastman has designed the Wall such that these, despite its abstraction, also a flat looks like with the wells as entry ports. Of course the comparison with portholes likewise obvious. In addition to the architectural visual language refer to the former shipbuilding engineer nautical elements unvarnished history of this part of Amsterdam.

www.peternijenhuis.blogspot.nl:
Alfred William Eastman (1936, Tegal, Indonesia) before World War II came to Netherlands with his parents and grew up in the Hague. The artist, who today lives in Dordrecht, developed in the 1960s his Utopian models, explorations on the border between architecture and sculpture, which he exhibited in the seventies and nineties in the gemeentemuseum in the Hague and Museum Boijmans Van Beuningen. Alfred Eades realized in 1987 at the Amsterdam IJplein the wall, a project in the public space for which he was invited by the hands of Rem Koolhaas, who designed the surrounding new construction. For his work received the award in 2002 from the Eastman Foundation for Visual Arts, design and architecture.

www.michielmorel.nl:
‘To be rediscovered ', thus ventilated Alfred Eades (1934-2014) at the end of his life his frustration about the relentless attention to his work. From the 1970s until after the turn of the century made this artist created a stir with its Utopian Models in three-dimensional architectural and sculptural qualities, in which he, gray objects integrated. Largely of the ellipse derived forms, do they think of scale models of urban models. However models as examples of a future reality, are not. The power of Utopian Models is in the autonomous, aesthetic form, their volumes and the perspective.