Art@Site www.artatsite.com Alfred Eikelenboom Driedelig Rotondebeeld
Artist:

Alfred Eikelenboom

Title:

Driedelig Rotondebeeld

Year:
1996
Adress:
Europaboulevard
Website:
www.wikipedia.org:
Eikelenboom streeft sculptuur te vertalen naar architectuur en kunst en architectuur te maken met universele geldigheid. De middelen die hij daarvoor gebruikt bestaan uit bollen, cirkels, kegels, rechthoeken en vierkanten, verenigd in 'utopische modellen'. De utopische modellen zijn matgrijs."Dat moet. Met die kleur worden volume en perspectief optimaal zichtbaar. In grijs wordt het verloop van kernschaduw en slagschaduw het duidelijkst." Achter zijn vormen schuilt geen somberte of dreiging, Eikelenboom vindt ze een ode aan de schoonheid van pure vorm.
De kunstenaar maakt zich sterk voor de herwaardering van vorm in de hedendaagse beeldende kunst. Hij voelt zich verwant aan het constructivisme uit de jaren twintig, waar methodisch vormonderzoek werd gedaan. Vormonderzoek klinkt in de moderne kunst gedateerd, men zoekt nu naar concepten vindt Eikelenboom. 'Door de overwaardering van intellectuele constructies wordt vakmanschap, het maken van een mooie vorm, niet meer als kwaliteit erkend."

www.straatkunstprijs.nl:
De drie objecten staan verdeeld over het middenterrein van de rotonde. Het betreft een ronde bal, een muurachtig object en een zgn. helixvorm.

www.dichtbij.nl:
Nu is het geweldig dat het stadsdeel Zuid pleinen en bruggen met bloemen versierd; maar hoever kun je gaan als overheid dat je een uitgekiend geplaatst kunstwerk een beetje verzet (uit balans brengt) en dan met een woud van bloemen de zichtlijnen van het kunstwerk laat ontnemen? Ook de kleur lijkt van tomaat-rood naar een soort rozerood te zijn gegaan...

Translation
www.wikipedia.org:
Eastman to translate architecture and sculpture seeks art and architecture to do with universal validity. He used the resources consist of spheres, circles, cones, rectangles and squares, United in ' Utopian models '. The utopian models are Matt-grey."To do it. With that color are optimally visible volume and perspective. In shades of grey core shadow and drop shadow is most clearly." Behind its forms is not gloominess or threat, Eastman will find them an ode to the beauty of pure form.
The artist is committed to the revaluation of form in the contemporary visual arts. He feels akin to constructivism of the 1920s, where a methodical form research was done. Form search sounds in modern art dated, one searches now to find concepts E."By the overvaluation of intellectual constructions is craftsmanship, making a beautiful shape, no longer recognized as quality."

www.straatkunstprijs.nl:
The three objects are distributed over the middle section of the roundabout. It is a round ball like object, a wall and a so called. Helix shape.

www.dichtbij.nl:
now it's great that the Zuid district squares and bridges with flowers decorated; but how far can you go if Government that you placed a sophisticated art work a little resistance (from balance) and then with a forest of flowers deprive let the sight lines of the work of art? Also the color seems a kind of tomato-red to pink to red are gone ...