Art@Site www.artatsite.com Gerard van den Erenbeemt Golf met Drukveer
Artist:

Gerard van den Erenbeemt

Title:

Golf met Drukveer

Year:
1980
Adress:
Heemstedestraat
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Hoe verbeeld je druk, of liever, waterdruk? Bij de hoek Heemstedestraat en Delflandlaan ligt een schutsluis, de Westlandgrachtsluis, die de waterscheiding vormt tussen het stadspeil van de Westlandgracht (-0.40 NAP) en de Slotervaart op polderpeil (-2.10 NAP). Een hoogteverschil van 1.70 m. Dat levert een enorme waterdruk op, water wil zich nivelleren, het laagste punt zoeken. De sluis zorgt ervoor dat de waterniveau’s gescheiden blijven, en doorvaart toch mogelijk is.
Het punt wordt gemarkeerd door een kunstwerk dat de waterdruk verbeeldt. Beeldhouwer Van den Eerenbeemt heeft de verbeelding van waterdruk opgelost met een drukveer gedragen door golven.

www.amsterdam.nl:
Met dit monumentale kunstwerk van wit golvend beton en blauw gekleurd staal, verbeeldt de kunstenaar Gerard van den Eerenbeemt de waterdruk in de Westlandgrachtsluis. Deze sluis vormt een scheiding tussen het waterpeil van de laaggelegen Slotervaart en de hooggelegen Westlandgracht. De blauwe drukveer geeft de kracht weer waarmee de witte golven op peil worden gehouden.
Van den Eerenbeemt die in 2011 overleed, was een veelzijdig beeldend kunstenaar die naast beeldhouwen onder meer actief was als graficus, glasschilder, graficus en tekenaar. br>

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
How imagine pressure, or rather, water pressure? At the corner Heemstedestraat and delflandlaan is a sash lock, lock the westlandgracht, which forms the watershed between the city level of the westlandgracht (-0.40 NAP) and the slotervaart on polder level (-2.10 NAP). A difference of 1.70 m. That delivers a huge water pressure on, water will be leveling, the lowest point search. The lock ensures that the water levels remain separate, and passage is possible.
the point is marked by a work of art that depicts the water pressure. Sculptor Van den Eerenbeemt has the imagination of water pressure fixed with a compression spring carried by waves.

www.amsterdam.nl:
With this monumental work of art of white wavy concrete and blue colored steel, depicts the artist Gerard van den Eerenbeemt the water pressure in the westlandgracht lock. This lock is a separation between the water level of the low-lying slotervaart and high westlandgracht. The blue compression spring gives the power with which the white waves be maintained.
Vang died in 2011, was a versatile artist who was active as a graphic artist in addition to sculpting, glass painter, printmaker and draughtsman.