Art@Site www.artatsite.com Piet Esser Monument voor Bredero
Artist:

Piet Esser

Title:

Monument voor Bredero

Year:
1968
Adress:
Nieuwmarkt
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Ter voorbereiding van de herdenking van de 350ste sterfdag van Gerbrand Adriaensz Bredero werd in 1962 een comité opgericht, dat zich ten doel stelde een Bredero-traditie in de hoofdstad te scheppen. Aan de beeldhouwer Piet Esser werd de opdracht verstrekt voor het maken van een monument ter nagedachtenis aan de volksschrijver.
Esser verbeeldde een scene uit 'De Spaansche Brabander', waarin de hoofdrolspeler Jerolimo, een oplichter uit de Zuidelijke Nederland, in gesprek raakt met twee vrouwen van lichte zeden. Terwijl hij een van hen probeert te kussen, smeekt hij
'O Joffrou wildy my een courtesy bewysen, So laet u slaeve toe, dat hy u eensjens kust.'
Het antwoord van de vrouw luidt afwerend:
'Nou Joncker niet te stout, ay lieve houtje rust.'
Esser heeft geprobeerd met deze scene de sfeer en de geest van Bredero's tijd weer te geven. Hij beschouwde het niet slechts als 'een hommage aan een groot schrijver, maar ook aan het Amsterdamse volkskarakter'.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Bredero was een Nederlands dichter en toneelschrijver. Hij schreef treurspelen, kluchten en blijspelen, de De Spaanschen Brabander (1618) behoort tot de laatste categorie.
Hij was het derde kind van Adriaen Cornelisz. Bredero en Maryghen Gerbrandsd.. Het gezin bestond uit 12 kinderen waarvan de meeste telgen jong gestorven zijn. Bredero volgde behoorlijk onderwijs, zo leerde hij Frans en sprak waarschijnlijk Engels en Latijn. Hij ging in de leer bij de Antwerpse kunstschilder François Badens die in Amsterdam woonde. Het beroep van schilder werd indertijd maatschappelijk erkend, in tegenstelling tot dat van dichter. Er wordt aangenomen dat hij rond zijn 20ste jaar omging met leden van d' Eglantier, met name de leden van de Brabantse kamer. Daarnaast ging hij om met dichters en schilders in Amsterdam en directe omgeving. Vanaf ongeveer 1611 had hij zich een positie verworven als belangrijk toneelschrijver. Bredero is nooit getrouwd, al blijkt uit zijn romantische gedichten dat vele vrouwen een rol in zijn leven hebben gespeeld. Eind december 1617 zakte Bredero, die per slede terugkeerde van een begrafenis in Haarlem, door het ijs. Mocht dit hem al een infectie hebben opgeleverd, daarvan lijkt hij snel hersteld want 1618 was voor hem een productief jaar. Hij overleed, getuige de doodsberichten, vrij plotseling op 23 augustus op 33-jarige leeftijd, juist toen Holland in politiek opzicht uiterst kritieke dagen beleefde want op 29 augustus vond de arrestatie van Van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot plaats.
'Het kan verkeren' was een uitspraak van Bredero.

www.amsterdam.nl:
Het monument is gemaakt ter herdenking van de 350ste sterfdag van dichter en toneelschrijver Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618). Het figuratief abstracte beeld toont een scène uit het stuk De Spaansche Brabander (1617) waar de hoofdrolspeler een dame van lichte zeden probeert te zoenen. Het beeld staat sinds 1968 op de Nieuwmarkt.
De beeldhouwer Piet Esser (1914-2004) was een leerling van Jan Bronner aan de Rijksakademie van beeldende kunsten. Jan Wolkers was een leerling van Piet Esser, die Bronner als hoogleraar had opgevolgd. Bredero groeide op in de Nes. Hij schreef toneelstukken over het leven en gedrag van gewone mensen. De spreuk van Bredero 't kan verkeren, is een bekend gezegde geworden.

www.wikipedia.org:
Piet Esser kan worden beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse portretbeeldhouwers van de twintigste eeuw en is tevens van grote betekenis geweest voor de Nederlandse penningkunst. Hij leidde daarin tientallen kunstenaars op. In 1956 werd Esser gelauwerd met de Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945. Hij wordt gerekend tot de Groep van de figuratieve abstractie. Zijn portret van Charlotte van Pallandt wordt als een van de beste uit zijn oeuvre gezien. Zelf vond hij zijn portretten van Jan Buijs en Else Mauhs het meest geslaagd. Esser was gehuwd met de aquarelliste Dora Esser-Wellensiek.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In preparation for the commemoration of the 350th anniversary of Gerbrand Adriaensz Bredero was formed a committee in 1962, which will aim was to create a Bredero tradition in the capital. The sculptor Piet Esser the order was given to create a memorial to the people's writer.
Esser imagining a scene from 'The Spanish Brabander, "in which the protagonist Jerolimo, a con man from the southern Netherlands, in conversation touches with two women of loose morals. While one of them tries to kiss, he begs
"Oh my Joffrou wildy a courtesy bewysen, laet So you slaeve admit that he can once jenssmit coast."
The answer from the woman reads repellent:
"Well Joncker not too naughty, ay dear peace accord."
Esser has tried to give this scene the atmosphere and spirit of Bredero's time. He considered it not only as a tribute to a great writer, but also at the Amsterdam national character.
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Bredero was a Dutch poet and playwright. He wrote tragedies, farces and comedies, the Spanish Chen De Brabander (1618) belongs to the latter category.
He was the third child of Adriaen Cornelisz. Bredero and Maryghen Gerbrandsd .. The family consisted of 12 children, most of whom are descendants died young. Bredero followed proper education, he taught French and probably spoke English and Latin. He was apprenticed at the Antwerp painter François Badens who lived in Amsterdam. The profession of painter was formerly socially recognized, unlike those of a poet. It is believed that he hung around his 20th year with members of d 'Eglantier, in particular members of the Brabant room. He hung out with poets and painters in Amsterdam and vicinity. From about 1611 he obtained a position as a major playwright. Bredero never married, already evidenced by his romantic poems that many women have played a role in his life. End of December 1617 dropped Bredero, who returned from a funeral by sled in Haarlem, through the ice. Should this have already given him an infection, it seems he quickly recovered because 1618 was a productive year for him. He died, witness the obituaries, quite suddenly on August 23 at the age of 33, just as Holland politically extremely critical days experienced since August 29 was the arrest of Van Barneveld and Grotius place.
"It could be" was a statement of Bredero.
www.amsterdam.nl:
The monument was created to commemorate the 350th anniversary of poet and playwright Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618). The figurative abstract image shows a scene from the play The Spanish Brabander (1617) where the protagonist tries to kiss a lady of easy virtue. The picture is from 1968 on the Nieuwmarkt.
The sculptor Piet Esser (1914-2004) was a student of Jan Bronner at the State Academy of Fine Arts. Jan Wolkers was a student of Peter Esser, which Bronner's successor as professor. Bredero grew up in the Nes. He wrote plays about the life and behavior of ordinary people. The spell of Bredero 't may be, has become a common saying.
www.wikipedia.org:
Piet Esser can be considered as one of the major Dutch portrait sculptors of the twentieth century and has also been of great significance for the Dutch medal art. He led them on dozens of artists. In 1956, Esser was awarded the Prize of the Foundation Artists 1942-1945. He is counted among the group of figurative abstraction. His portrait of Charlotte van Pallandt is seen as one of the best of his oeuvre. He himself found his portraits of Jan Buijs and Else Mauhs the most successful. Esser was married to Dora watercolors Esser-Wellensiek.