Art@Site www.artatsite.com Carolien Feldbrugge Corned Beef van Herefort
Artist:

Carolien Feldbrugge

Title:

Corned Beef van Herefort

Year:
1995
Adress:
Hildo Kropplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Op het Hildo Kropplein stond oorspronkelijk een abattoir. Het ‘blik’ corned beef is daar een herinnering met een knipoog aan.
De onderwerpkeuze en uitvoering zijn typisch voor Carolien Feldbrugge. In het toegepaste kunst tijdschrift Bijvoorbeeld wordt ze het enfant terrible van de Groninger kunst genoemd. 1) Haar werk hangt duidelijk tussen de beeldende kunst en de toegepaste kunst in en koketteert daar mee. Op een Noordkunst-tentoonstelling in de Martinihal was een object van haar te zien waar men ook op kon zitten: de Ambassador De Luxe. Het gecapitonneerde object, toegerust met een gemakkelijk plankje voor een drankje en een voetensteun, dwong de argeloze tentoonstellingsbezoeker in een nare schuine stand die niets met comfort te maken had. De kunstenares maakte vervolgens een foto van degene die had plaatsgenomen.
Toch is Feldbrugge niet alleen simpel met humor bezig. Zij ziet haar werk als vrij streng conceptueel, wat je aan het resultaat niet direct afziet. Zij noemt een aantal klassieke namen in de moderne kunst waar zij affiniteit mee heeft: Magritte, Duchamp, Warhol en Oldenburg. Van belang is voor haar dat je moet werken met middelen die een idee direct weergeven, dus geen nagemaakte materialen, zoals een krant van keramiek. Ook streeft zij naar het gebruik van materialen die niet beladen zijn, bijvoorbeeld Gamma-artikelen. De Nachtwacht, nageborduurd op een kussen, is voor haar veelzeggend. Burgerlijkheid wordt vaker door haar verwerkt in een kunstwerk. Haar Doe-Het-Zelf Etiquette behang is daar een voorbeeld van. Keurige damesbeentjes in de correcte houding zijn verkrijgbaar in een bouwpakketje. Feldbrugge gebruikt meubilair als medium, zoals een schilder werkt met verf. Werk van haar was vorig jaar te zien op de Salon Der Debutanten in Ponypark Slagharen, in Galerie Detail bij Visie Op Vazen en op de tentoonstelling Opleiding In Beeld van Academie Minerva. Dit jaar zal zij onder meer deelnemen aan een tentoonstelling in de Gele Rijder in Arnhem onder het thema auto's, met haar Dafje Met Koningin Beatrix. Het forse object van plaatstaal is beschilderd met een anamorfose en is demontabel. Feldbrugge noemt dit typisch een bouwpakketje voor de man.

www.amsterdam.nl:
In het Oostelijk Havengebied staat het transformatiehuisje van de kunstenares Carolien Feldbrugge. Het huisje stelt een blik corned beef van Hereford voor en herinnert de voorbijganger aan het abattoirverleden van het Hildo Kropplein. Het huisje heeft mozaïek in de kleuren rood, wit en blauw en weegt 26 ton (tenminste zo staat het aangegeven) en is tenminste houdbaar tot eind 1995.

www.kunstbijdekey.nl:
In opdracht van Nuon werd door kunstenares Carolien Feldbrugge een saai transformatorhuisje omgetoverd tot een kleurrijk kunstwerk dat tegenwicht moest bieden aan het bakstenen kunstwerk van Per Kirkeby.
Met mozaïekstenen bracht Feldbrugge een voorstelling tot leven die herinnert aan een blik cornedbeef (inclusief streepjescode) van het merk Hereford. Hiermee refereert Feldbrugge aan de voormalige functie van het gebied als abattoirterrein.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
On the Hildo Krop square was originally an abattoir. The ' look ' corned beef is there a reminder with a nod to.
the choice of subject and execution are typical of James F. In the applied arts magazine, for example, they called the enfant terrible of the Groninger art. 1) her work hangs clear between the Visual Arts and the applied arts in and wave to them. On a Noordkunst-exhibition in the Martinihal was also an object of her to see where one could sit on: the Ambassador De Luxe. The padded object, equipped with easy platter for a drink and a footrest, forced the unsuspecting exhibition visitor in a nasty tilt that have nothing to do with comfort. The artist then made a picture of the one who had taken their seats. not only simple with humor yet Feldbrugge
busy. She sees her work as quite severe conceptual, not directly to the result what you give up. It identified a number of classic names in modern art where she has affinity: Magritte, Duchamp, Warhol and Oldenburg. Is important to her that you have to work with resources that an idea directly, so no counterfeit materials, such as a newspaper of ceramics. It also seeks to using materials that are not loaded, for example Gamma-articles. The night watch, nageborduurd on a pillow, for her telling. Middle-class mentality is more often processed by it into a work of art. Her do-it-yourself Etiquette wallpaper is an example of that. Neat ladies Babu in the correct attitude are available in a building Designer. F used furniture as a medium, such as a painter works with paint. To see her was last year's work at the Salon of the Debutants in Pony slagharen park, at Galerie Detail at Vision on vases and on the exhibition training In image of Academie Minerva. This year, she will participate in an exhibition in the yellow Rider in Arnhem under the theme cars, with Andrew Walker With her Queen Beatrix of the Netherlands. The substantial object of sheet steel is painted with a anamorphosis and is taken apart. Feldbrugge calls this typically a building designer for the man.

www.amsterdam.nl:
In the Eastern Docklands area is the transformation of the artist James F. The cottage sets a Hereford corned beef look for and reminds the passerby at the abattoir past of Hildo Krop square. The cottage has mosaic in the colours red, white and blue and weighs 26 tons (at least that is stated) and is best at the end of 1995.

www.kunstbijdekey.nl:
Commissioned by Nuon was by artist Carolien Feldbrugge a boring transformer cottage transformed into a colorful work of art had to offer a counterweight to the brick work of art by Per Kirkeby.
With mosaic stones brought to life a performance reminiscent of Feldbrugge a look corned beef (including bar code) of the brand of Hereford. This refers to the former position of the region as Feldbrugge abattoir site.