Art@Site www.artatsite.com Alphons Freijmuth The Sailing Man
Artist:

Alphons Freijmuth

Title:

The Sailing Man

Year:
1987
Adress:
Kattenburgplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Halverwege de jaren zestig, een periode van overwegend abstracte en conceptuele kunst, zijn verschillende kunstenaars op zoek gegaan naar een kunstvorm waarin weer plaats was voor figuratie. Inspiratie vond men, behalve in de kunsthistorische traditie, in het dagelijks leven. Het werk van deze kunstenaars wordt wel aangeduid met de term ‘Nieuwe Figuratie’.
In 1986 kreeg Alphons Freijmuth (1940) de opdracht een ruimtelijk kunstwerk te maken voor het Kattenburgplein tegenover het Scheepvaartmuseum. Het werk moest associaties oproepen met de zee en de scheepvaart in de stijl van de ‘Nieuwe Figuratie’. De kunstenaar creëerde een zeilboot op golvend water met een schipper aan dek. Freijmuth heeft daarbij bewust rekening gehouden met het burgerlijk sentiment. Met het oog op vandalisme is het werk bovenaan een lange paal bevestigd.
Alphons Freijmuth stond in de jaren zestig aan de wieg van de Nieuwe Figuratie. Naast Freijmuth namen gelijkgestemde kunstenaars waaronder Reinier Lucassen en Pieter Holstein de alledaagse onderwerpen als uitgangspunt om de werkelijkheid te vervormen en vervreemden. De kunstenaar is sindsdien consequent de ingeslagen weg gevolgd. een weg van tegenstellingen die in evenwicht worden gebracht: abstractie en figuratie, gevoel en rede, expressie en constructie.

adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In 1986 kreeg Alphons Freijmuth van de gemeente de opdracht om een kunstwerk te maken voor het Kattenburgerplein tegenover het Scheepvaartmuseum. Het werk moest verband houden met zee en scheepvaart. Freijmuth heeft in de jaren zestig op Kattenburg gewoond en daar de scheepslieden en havenwerkers leren kennen. Met zijn sculptuur The Sailing Man heeft hij vooral een werk willen maken waarin de buurtbewoners zich kunnen identificeren.

www.wikipedia.org:
Freijmuth is voornamelijk werkzaam als schilder, maar sinds het begin van de jaren tachtig begon hij ook sculpturen te maken. Freijmuth trok veel op met Reinier Lucassen. De twee schilders, beiden bewonderaars van het werk van René Magritte, beïnvloedden elkaar en maakten soms schilderijen met hetzelfde onderwerp of variaties op of van elkaars werk. Zijn werk wordt gerekend tot de Nieuwe figuratie, waarvan hij een der oprichters was. Hij heeft een wilde, abstract expressionistische stijl, met felle kleuren. Toch bevat zijn werk ook elementen van De Stijl (veelvuldig verwijst Freijmuth naar Piet Mondriaan, zoals in Rendez-vous met P.M. uit 1991) en het constructivisme (bijvoorbeeld Constructivisme met balk en tak uit 1986/87). Zijn onderwerpen zijn meestal figuurvoorstellingen, naakten en portretten. Freijmuth woont en werkt in Amsterdam.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In the mid sixties, a period of predominantly abstract and conceptual art, various artists have been looking for an art form that was place again for figuration. Inspiration was found, except in the art historical tradition in daily life. The work of these artists is sometimes referred to as"New Figuration".
In 1986 Alphons got Freijmuth (1940) commissioned to create a spatial artwork for the Kattenburg Square opposite the Maritime Museum. The work had to evoke the sea and shipping in the style of the New Figuration. The artist created a sailboat on rippling water with a skipper on deck. Freijmuth has deliberately taking into account the civic sentiment. For the purpose of the vandal-work is fixed at the top of a tall pole.
Alphons Freijmuth was in the sixties at the cradle of the New Figuration. Besides Freijmuth names like-minded artists including Reinier Lucassen and Pieter Holstein everyday topics as starting to distort reality and alienate. The artist has since consistently followed the same path. a road of contradictions that are balanced abstraction and figuration, feeling and reason, expression and assembly.

adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In 1986 Alphons Freijmuth got from the municipality commissioned to create an artwork for the Kattenburgerplein opposite the Maritime Museum. The work was related to sea shipping. Freijmuth lived in the sixties Kattenburg and there met the sailors and dockworkers. With his sculpture The Sailing Man he especially wanted to create a work in which the residents can identify.

www.wikipedia.org:
Freijmuth is mainly active as a painter, but since the beginning of the eighties he began to make sculptures. Freijmuth attracted much Reinier Lucassen. The two painters, both admirers of the work of René Magritte, influenced each other and sometimes made paintings with the same subject or variations of each other's work. His work is included in the new figuration, which he was a founding member. He has a wild, abstract expressionist style, with bright colors. Yet his work also contains elements of Style (Freijmuth frequently refers to Piet Mondrian, like in Rendezvous with PM from 1991) and constructivism (eg Constructivism with beams and branch from 1986/87). His subjects are usually figure scenes, nudes and portraits. Freijmuth lives and works in Amsterdam.