Art@Site www.artatsite.com Adriaan Geuze Vogels
Artist:

Adriaan Geuze

Title:

Vogels

Year:
1997
Adress:
Borneobrug
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
'Architectuur is niet hetzelfde als kunst, maar heeft wel degelijk een sterke kunstzinnige component.' Aan het woord is architect Bart Reuser over de Borneobrug. 'Als iets alleen maar functioneel is, werkt het niet goed. Er moet aan het eind van het project iets zijn dat voorbij gaat aan het rationele en onverklaarbare, dat voorbij gaat aan functionele eisen: een bepaalde ‘twist’. Daar betreedt de architectuur het terrein van de kunst. Hier zorgt de vormgeving van de brug ervoor dat er voor ieder een ander soort beleving kan zijn van het ding zelf, maar vooral ook van de relatie tot en het kijken naar de omgeving. Het kunstwerk maakt hiermee het alledaagse tot het bekijken waard.'

www.amsterdam.nl:
De verbinding tussen de schiereilanden Borneo en Sporenburg is een architectonisch hoogstandje. Drie bruggen overspannen het ruim 90 meter brede water. Elke brug is uitgevoerd in rood geverfde staalprofielen en is opgebouwd uit 2500 staalelementen met een totaalgewicht van 60 ton. De brugdekken zijn uitgevoerd in hardhout.
De Borneobrug, ontworpen door Adriaan Geuze, slingert zich in golvende beweging over het water. Op hoge palen aan de zijkant van de brug lijken vogels even rust te nemen. Onder de vogelfiguren gaan lampen schuil. Architectuur en kunst ontmoeten elkaar op deze brug. De brug is niet alleen maar functioneel. Door de bijzondere vormgeving is de brug voor iedereen een beleving.
Adriaan Geuze (1960) is een Nederlandse architect. Samen met Paul van Beek richtte hij in 1987 het bureau West 8 Landscape Architects op. Daarnaast is hij hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Harvard Universiteit. Met West 8 ontwierp hij onder meer een concept voor de beplanting rond Schiphol en een opvallend schelpenlandschap aan de voet van de Oosterscheldedam. In 2007 heeft het bureau een belangrijke ontwerpprijsvraag gewonnen voor een nieuw park voor New York op Governors Island vlak voor Manhattan.

www.wikipedia.org:
De brug werd in 2002 onderscheiden met de International Foot Bridge Award. Zij heeft een lengte van 93 meter en een maximale doorvaarthoogte van 9,5 meter. Indien nodig kan de brug ontmanteld worden, zoals vijfjaarlijks nodig is tijdens het evenement Sail Amsterdam. De brug werd ontworpen door West 8, het architectenbureau vanAdriaan Geuze.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
"architecture is not the same as art, but does have a strong artistic component." Architect Bart Reuser is speaking about the Borneo bridge."If something just functional, may not function correctly. There has to be at the end of the project something that ignores the rational and unexplained ignores functional requirements: a specific ' twist '. There enters the architecture the field of art. Here, the design of the bridge sure there can be a different kind of experience for each of the thing itself, but also of the relationship to and look at the surrounding area. The work of art makes the everyday to worth watching."
www.amsterdam.nl

: the connection between the peninsulas Borneo and sporenburg is an architectural tour de force. Three bridges span the more than 90 meter wide water. Each bridge is made of red painted steel profiles and is made up of 2500 steel elements with a total weight of 60 tons. The bridge decks are made of hardwood.
the Borneo bridge, designed by Adriaan Geuze, winds in wavy movement over the water. On high poles on the side of the bridge seem equally birds rest. Under the bird figures go lamps hiding. Architecture and art meet on this bridge. The bridge is not just functional. By the special design is the bridge for everyone an experience.
Adriaan Geuze (1960) is a Dutch architect. In 1987 he founded together with Paul van Beek West 8 Landscape Architects on the Office. In addition, he is Professor of landscape architecture at Harvard University. With West 8, he designed a concept for planting around Schiphol and a striking shells landscape at the foot of the Oosterscheldedam. In 2007, the bureau won a major design competition for a new park for New York on Governors Island just in front of Manhattan.

www.wikipedia.org:
the bridge was awarded the International Footbridge Award in 2002. It has a length of 93 metres and a maximum vertical clearance of 9.5 metres. The bridge can be dismantled if necessary, as is required every five years during the event Sail Amsterdam. The bridge was designed by the architectural firm West 8, vanAdriaan Geuze.