Art@Site www.artatsite.com Karel Gomes Mahatma Gandhi
Artist:

Karel Gomes

Title:

Mahatma Gandhi

Year:
1990
Adress:
Churchilllaan
Website:
www.amsterdam.nl:
Bronzen standbeeld van een lopende Mahatma Gandhi, afgebeeld met staf, bril en sandalen. Vanaf het wandelpad voert een wigvormig vlechtwerk van natuursteen in verschillende kleuren naar het beeld. Het symboliseert de verweving van tegenstellingen waar Gandhi naar streefde. Het herdenkingsmonument is tot stand gekomen door particulier initiatief van de Hindoe-organisatie Triveda om aandacht te vestigen op Gandhi's geweldloze strijd tegen racisme en onderdrukking. Jaarlijks vindt er op zijn geboortedag een herdenking plaats om geweldloosheid, saamhorigheid en vrede te eren.
De plaatsing van het beeld op de Churchilllaan brengt twee werelden samen. Churchill (1874-1965) en Gandhi (1869-1948) waren politieke tegenstanders. Churchill kon zich niet vinden in de vooruitstrevende socialstische visie van Gandhi op gezondheidszorg en onderwijs.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Over Churchill: 'Op koloniaal gebied luidde zijn standpunt: India verloren, rampspoed geboren. Hij had een instinctieve hekel aan Gandhi. Churchill zag in de Indiase leider een charlatan, een omhooggevallen advocaat die om populistische redenen zijn fatsoenlijk jacquet verruild had voor een tafellaken. Churchill zou zich in zijn graf omdraaien als hij hoorde dat in Amsterdam uitgerekend op de Churchilllaan een standbeeld van Gandhi staat.'

Het Parool:
'Nelson Mandela en Martin Luther King hebben bewust of onbewust van hem geleerd. Net als Lech Walesa en de Chinees die met zijn plastic tas op het plein van de Hemelse Vrede een aanrollende tank weerstond. ''Zij leerden van Mahatma Gandhi te vechten voor menselijke waardigheid, vrijheid en sociale gerechtigheid,'' aldus R. Lakhina, voorzitter van de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi.
Bij het standbeeld werd gisteren de 131ste geboortedag herdacht van de Indiase geweldloze vrijheidsstrijder. Tevens werd gevierd dat het beeld van de frêle ‘vader van de natie India' tien jaar in het middenplantsoen van de Churchilllaan staat. Het was omhangen met bloemenslingers.
Ghandi is nog steeds een voorbeeld voor jongere generaties, aldus Lakhina. Zij leren van hem 'de bereidheid te vechten met geweldloze middelen en straf te accepteren voor burgerlijke ongehoorzaamheid'.

Translation
www.amsterdam.nl:
bronze statue of a running Mahatma Gandhi, pictured with staff, glasses and sandals. From the walking path performs a wedge-shaped Web of natural stone in different colors in the image. It symbolizes the interweaving of opposites where Gandhi to strove. The Memorial was established by private initiative of the Hindu organization Triveda to draw attention to Gandhi's non-violent fight against racism and oppression. A memorial service on the anniversary of his birth place there annually to nonviolence, solidarity and peace honor.
the placement of the image on the churchilllaan brings two worlds together. Churchill (1874-1965) and Gandhi (1869-1948) were political opponents. Churchill could not find socialstische in the progressive vision of Gandhi on health and education.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
About Churchill:"on his position: India lost colonial area, disaster born. He had an instinctive dislike Gandhi. Churchill saw in the Indian leader a charlatan, an upstart lawyer who to populist reasons are decent jacquet had swapped for a tablecloth. Churchill would turn over in his grave if he heard that in Amsterdam calculated on the churchilllaan a statue of Gandhi State."

Het Parool:
"Nelson Mandela and Martin Luther King have consciously or unconsciously learned of him. Like Lech Walesa and the Chinese who with his plastic bag on Tiananmen Square a waves tank resisted. ' ' They taught of Mahatma Gandhi to fight for human dignity, freedom and social justice, '"said r. Lakhina, President of the Foundation Statue Mahatma Gandhi.
at the statue was yesterday the 131st birthday commemorated by the non-violent Indian independence activist. Also was celebrated that the image of the frail ' father of the nation ' in the middenplantsoen ten years of the India churchilllaan State. It was covered with flower garlands.
Ghandi is still an example for younger generations, thus Lakhina. They learn from him ' the willingness to fight with non-violent means and to accept punishment for civil disobedience'.