Art@Site www.artatsite.com Mirjam Janse Gold in Your Mind, Gold in Your Feet
Artist:

Mirjam Janse

Title:

Gold in Your Mind, Gold in Your Feet

Year:
2004
Adress:
Westerpark
Website:
www.mirjanse.nl:
Het meisje met de gouden haren is een delicaat boekje in goud, geel en weefpapier. Aanleiding voor deze uitgave is de bronzen sculptuur van Mirjam Janse, Gold in your mind, gold in your feet, die in het Westerpark te Amsterdam staat. Een meisje leunt achterover en steunt op haar handen en voeten. Waarheen vormt zij een poort?
www.buitenbeeldinbeeld.nl
Zaterdag 24 april werd het beeld 'Gold in your mind, Gold in your feet' van kunstenaar Mirjam Janse onthuld. Het beeld staat op een heuveltje bij het tunneltje naar de Zaanstraat en stelt een meisje tussen haar hoofd en haar voeten en vormt tegelijkertijd een poort. Haar hoofd staat gericht naar het oosten en haar voeten naar het westen. Het totaal vormt een poort. Het beeld is in brons gegoten en in 2 kleuren gepatineerd. Het beeld is een kado van de kunstenares aan het stadsdeel Westerpark.

www.amsterdam.nl:
Janse: ''Een meisje staat op haar hoofd en haar voeten en vormt zo een boog. Zij maakt een brug tussen het hebben van gouden gedachten met het doen van goede daden. Het beeld gaat over daadkracht, over jezelf tonen, krachtig zijn door je kwetsbaar op te stellen.'
‘Gold in your mind, gold in your feet’ luidt de volledige titel van deze bronssculptuur. Het beeld is een geschenk van de kunstenaar aan het stadsdeel en is geplaatst op een kleine terp.

www.beeldenindestad.nl:
In je hoofd bedenk je dromen. Je droomt bijvoorbeeld over jouw toekomst of over een gouden idee. Als je een droom in je hoofd hebt, is dat mooi maar als je wilt dat je dromen uitkomen moet je er vaak veel voor doen. Je kunt dus niet blijven wachten tot die droom spontaan uitkomt. Als iemand profvoetballer wil worden moet iemand eindeloos vaak en veel trainen. Als iemand ervan droomt om banketbakker te worden moet hij/zij veel taarten maken totdat hij of zij de beste recepten kent.
Janse is begonnen met een klein poppetje. Toen ze daar tevreden over was, maakte ze het grote beeld. Ze wilde graag dat haar beeld een plekje zou krijgen in het Westerpark want haar atelier was daar vlak om de hoek. Omdat het Stadsdeel geen geld had, besloot ze zelf geld voor het beeld bij elkaar te krijgen. Een van de sponsoren die ze vond is supermarkt Dirk van de Broer in de 2e Nassaustraat, de supermarkt tegenover haar atelier.

Translation

www.mirjanse.nl: the girl with the golden hair is a delicate booklet in gold, yellow and weaving paper. The reason for this release is the bronze sculpture of Mirjam Janse, Gold in your mind, gold in your feet, which is in the westerpark in Amsterdam. A girl leans back and rests on her hands and feet. Where it constitutes a port?

www.buitenbeeldinbeeld.nl Saturday april 24th was the image ' Gold in your mind, Gold in your feet ' by artist Miriam J. revealed. The statue is situated on a Knoll at the tunnel to the zaanstraat and draw up a girl between her head and her feet and is at the same time a gate. Her head is facing towards the East and her feet to the West. The total is a port. The image is cast in bronze and patinated in 2 colors. The image is a gift from the artist to the westerpark.www.amsterdam.nl

:
J.:"' A girl stands on her head and her feet, creating a bow. It makes a bridge between having Golden thoughts with doing good deeds. The image goes on show decisiveness, about yourself, be powerful to draw through your vulnerable."
' Gold in your mind, gold in your feet ' is the full title of this bronssculptuur. The image is a gift from the artist to the city district and is placed on a small mound. www.beeldenindestad.nl

:
In your head just remember your dreams. For example, you dream about your future or over a golden idea. If you have a dream in your head, is that nice but if you want that your dreams come true you must often do much for. You can not continue to wait until that dream comes out spontaneously. If someone wants to become a footballer should someone endless often and over-exercising. If someone dreams to pastry chef to be he/she must make many pies until he or she knows the best recipes.
Janse is started a small stick man. When she was satisfied, she made the big picture. They wanted her image a place would get in the westerpark because her Studio was there just around the corner. Because the city had no money, she decided to get together money for the image itself. One of the sponsors that they found is supermarket Dirk of the brother in the 2nd Nassau Street, the supermarket opposite her Studio.