Art@Site www.artatsite.com Theo Jansen Animaris Rhinoceros Transport
Artist:

Theo Jansen

Title:

Animaris Rhinoceros Transport

Year:
2004
Adress:
Business Park Amsterdam-Osdorp
Website:
www.kunstenpubliekeruimte.nl:
Net boven het wateroppervlak, op een sokkel vastgeschroefd, staat hij als een versteend fossiel in de Albadagracht: de Animaris Rhinoceros Transport. De gelede poten onder het bovenstuk duiden de wijze van voortbewegen aan van wat een prehistorisch beest lijkt. Met zijn gewicht van 2.8 ton heeft het ook gelopen voordat hij hier werd geplaatst. Op 18 september 2004 tussen twaalf en drie werd hij over de kade voortgetrokken door jongeren. Daarna is hij hier opgesteld. De meer dan 4,5 meter hoge reuzenkrab van staal en polyester is een fiks exemplaar van de Animari, (van animal = dier en mare = zee), de pseudo-biologische benaming van Theo Jansen (1948) voor zijn Strandbeesten. Hun natuurlijke habitat is het Noordzeestrand en met het oog op de ondergrond van los zand wordt ook duidelijk hoe efficiƫnt hun voortbewegingssysteem is van reeksen gelede poten. Het is alsof na een lange evolutie een krab en een rups zijn gekruist met als resultaat een machine die het principe van bewegen verbeeldt.
Theo Jansen studeerde natuurkunde aan de TU in Delft maar na enkele jaren richtte hij zich alleen nog op het kunstenaarschap. Sinds vijftien jaar werkt hij aan de evolutie van de Animari. Meestal bestaan de Strandbeesten uit een geraamte van het superlichte gele elektriciteitsbuis die voortstappen in de wind en aan de hand van hun maker. In de toekomst zullen ze onafhankelijk hun weg zoeken, waarheen de wind hen voert, voortgedreven door luchtdruk die is opgebouwd door de straffe Hollandse bries in"windmagen", petflessen. Theo Jansen hoort tot het type van de kunstenaar/uitvinder en in zijn onderzoek herinnert hij aan 19e eeuwse onderzoekers als Marey en Muybridge die de vlucht van een vogel of de galop van een paard vastlegden in fotoreeksen waarmee ze het motorische aspect van beweging in beeld brachten.

www.amsterdam.nl/:
Het grootste doel van de kunstenaar Theo Jansen is om zijn creaties zodanig te helpen evolueren dat zij volledig zelfredzaam op de stranden kunnen leven. Sommigen hebben vleugels die energie opwekken met behulp van de wind; er zijn die obstakels herkennen en de andere kant op lopen wanneer ze niet verder kunnen. Een van de soorten kan zelfs zijn stappen tellen en zo 'bepalen' waar het op het strand is, deze soort heeft al een basaal oriƫntatievermogen.

Translation
www.kunstenpubliekeruimte.nl:
just above the water's surface, bolted on a pedestal, he as a petrified fossil Animaris Rhinoceros transport in the Albadagracht: the. The articulated legs under the upper part indicate the mode of locomotion of what seems a prehistoric beast. With its weight of 2.8 tonnes has also been running before he was placed here. On 18 september 2004, he was between twelve and three on the quay pulled by young people. After that he produced here. The more than 4.5 meters high giant crab of steel and polyester is a fair copy of the Animari, (from animal = animal and mare = sea), the pseudo-organic designation of Theo Jansen (1948) for his strandbeesten. Their natural habitat is the North Sea Beach and with a view to the subsurface of loose sand is also clear how efficient their propulsion system is of series articulated legs. It's as if after a long evolution a crab and a caterpillar are crossed, resulting in a machine that depicts the principle of moving.
Theo Jansen studied physics at the Technical University in Delft but after a few years he founded focus solely on being an artist. Since fifteen years he works on the evolution of the Animari. Usually the strandbeesten from a skeleton of super bright yellow power tube that voortstappen in the wind and on the basis of their maker. In the future they will find their way independently, where the wind carries them, driven by air pressure that has been built up by the strong Dutch breeze in"wind stomachs", pet bottles. Theo Jansen is the type of artist/inventor and he reminds in his research to 19th century researchers like Marey and Muybridge that the flight of a bird or the Gallop of a horse which they recorded in photo series the motor aspect of movement brought into the picture. www.amsterdam.nl/

:
the biggest goal of the artist Theo Jansen for his creations to help evolve in such a way that they can live completely self-reliant on the beaches. Some have wings that generating electricity using the wind; recognize that there are obstacles and walk the other way when they do not forward. One of the species can even count his steps and so ' determine ' where it is on the beach, this species has been a basic orientation.