Art@Site www.artatsite.com Hildo Krop Boogschutter en Reebokken
Artist:

Hildo Krop

Title:

Boogschutter en Reebokken

Year:
1921
Adress:
Oostzaanstraat
Website:
www.amsterdam.nl:
Het woonblok Het Schip is een spectaculair voorbeeld van twintigste-eeuwse volkshuisvesting. Door de felle kleuren en extravagante vormgeving vertoont het meer verwantschap met een expressionistisch kunstwerk dan met de traditionele volkswoningbouw.
Het door Spaarndammerplantsoen, Zaanstraat, Hembrugstraat en Oostzaanstraat omsloten wooncomplex werd in 1917 in opdracht van de woningbouwvereniging Eigen Haard ontworpen door Michel de Klerk (1884-1923). Behalve arbeiderswoningen bevatte het ook een school, een verenigingsgebouw van Eigen Haard en, aan de zijde van het Spaarndammerplantsoen, een postkantoor. Tegenwoordig maken het postkantoor en een woning aan de Hembrugstraat 248 deel uit van het Museum Het Schip.
De gebeeldhouwde molentjes (Oostzaanstraat 43 en 87) zijn een verwijzing naar de nabijheid van de Zaanstreek. De grootste concentratie van sculptuur bevindt zich bij de schoolingang: een boogschutter met jonge reeën, een gebogen houtsnijwerk met hollend paard, een beeldje van een wandelaar met stok en drie hoofden van veulens.

www.amsterdam.nl:
'Het Schip' is de bijnaam voor het driehoekige woningbouwcomplex van architect Michel de Klerk uit 1918/20. De school, het voormalige postkantoor en een voormalig verenigingsgebouw op de binnenplaats, maken er deel van uit. 'Het Schip' met onder meer haar golvende gevel en het bijzondere dak van het postkantoor, is een hoogtepunt in de ontwikkeling van de Amsterdamse School.
De architecten van de Amsterdamse School en hun opdrachtgevers waren sociaal bevlogen. Het ging hen in de eerste plaats om de fysieke kwaliteit. Qua uiterlijke vorm maakten zij in navolging van architect Berlage, gevels die een fraai geheel vormden, dus niet meer een aaneenschakeling van identieke panden. Maar De Klerk, De Bazel, Walenkamp, Wijdeveld, en anderen, zorgden voor meer versieringen dan Berlage. Zo gebruikten zij onder meer speciaal vormgegeven deuren, portieken, raamkozijnen, metselpatronen en daklijsten. En zij schakelden kunstenaars in voor beeldhouwwerk en siersmeedwerk.
Hildo Krop (1884-1970) was in het begin van de vorige eeuw stadsbeeldhouwer. Hij maakte - in samenwerking van de architecten van de Amsterdamse School - vele bouwbeeldhouwwerken. Dit zijn decoratieve sculpturen die onderdeel zijn van de architectuur. We vinden zijn werk bij balustrades van bruggen, straatmeubilair, overheidsgebouwen en volkshuisvesting. De werken zijn meestal uitgevoerd in natuursteen als graniet of hardsteen.
Houten beelden uit deze periode (ca. 1920) worden weinig aangetroffen.

Translation
www.amsterdam.nl:
The residential block the ship is a spectacular example of twentieth-century housing. By the bright colors and extravagant design exhibits the more kinship with an expressionistic work of art than with the traditional volkswoningbouw.
the Spaarndammerplantsoen, zaanstraat, Hembrug Street and enclosed residential complex in 1917 was oostzaanstraat commissioned by the Housing Association Own Fireplace designed by Michel de Klerk (1884-1923). Except workers houses and also contained a school, an association building by Own fireplace and, on the side of the Spaarndammerplantsoen, a post office. Today, the post office and a House on the street in the Museum Hembrug 248 the ship.
the carved windmills (Oostzaan Street 43 and 87) are a reference to the proximity of the zaanstreek. The largest concentration of sculpture stands at the school entrance: an Archer with young deer, a curved wood carving with bolting horse, a sculpture of a Walker with stick and three heads of foals.

www.amsterdam.nl:
'The ship ' is the nickname for the triangular housing complex by architect Michel de Klerk from 1918/20. The school, the former post office and a former Association building in the courtyard, make it part of it. ' The ship ' with its special wavy façade and the roof of the post office, is a high point in the development of the Amsterdam School.
the architects of the Amsterdam School and their clients were socially inspired. It was them in the first place to the physical quality. In terms of outward form they made echoing architect Berlage, a beautiful facades that together, so no more a succession of identical buildings. But De Klerk, De Bazel, w., Walker, and others, led to more decorations than Berlage. So they used, among other things, specially designed doors, porches, window frames, brick patterns and daklijsten. And they switched for artists in sculpture and ornamental smithery.
Hildo Krop (1884-1970) was in the beginning of the last century townscape hack. He made-in collaboration of the architects of the Amsterdam School-many building sculptures. These are decorative sculptures that are part of the architecture. We find his work at parapets of bridges, street furniture, public buildings and housing. The works are usually carried out in natural stone like granite or limestone.
wooden statues from this period (ca. 1920) are rarely encountered.