Art@Site www.artatsite.com Hildo Krop Menselijke Energie
Artist:

Hildo Krop

Title:

Menselijke Energie

Year:
1924
Adress:
Berlage Lyceum, Esprit
Website:
www.amsterdam.nl:
Deze twee beeldhouwwerken zijn in spiegelbeeld geplaatst en laten een voorstelling zien van de"Menselijke energie".
Onderaan staat de energie met gespreide benen en armen afgebeeld, met boven hem"De Vruchtbaarheid", een geknielde half liggende vrouw met een druiventros in haar hand.
Verder naar boven staan drie figuren, de landbouw met landbouwgewassen, de industrie met gereedschappen, en de handel met goederen als koopwaar.
Op het hoogste punt van de beeldhouwwerken staat een groep mensen, een vrouw en twee mannen die elkaar met hun armen omvatten. Ze kijken vanaf een schip uit naar de verte.
Vanuit de vruchtbaarheid van de aarde en verschillende vormen van menselijk handelen zijn zij de mensen, de handelslieden, die met vooruitziende blik naar de toekomst kijken.
Deze twee beeldhouwwerken zijn geplaatst op een deel van de gevel van het gebouw aan de zijde aan de Jozef Israƫlkade. Ze gaven uitdrukking aan de functie van de school, de 2e Openbare Handelsschool, die hier oorspronkelijk gevestigd was. Tegenwoordig is hier het Berlage Lyceum van scholengemeenschap Esprit gevestigd.
Hildo Krop werkte vanaf 1916 voor de Dienst der Publieke Werken. Deze dienst was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp en het bouwen van gemeentelijke openbare gebouwen en bruggen die vaak versierd werden met toegepaste kunst. Hildo Krop heeft hier een groot aandeel in gehad. In 1954 werd hij officieel stadsbeeldhouwer. Onder leiding van bureau Monumenten en Archeologie maakte de beeldhouwer Tom Mooij een kopie van de beeldhouwwerken omdat deze na 80 jaar onherstelbaar geƫrodeerd waren.

Translation
www.amsterdam.nl:
These two sculptures are placed in mirror image and show a performance of the"human energy". energy
Down State with spread legs and arms depicted, with above him"fertility", a kneeling half reclining woman with a bunch of grapes in her hand.
further to above three figures, agriculture with agricultural crops, industry with tools, and trade with goods and merchandise.
On the highest point of the sculptures is a group of people, a woman and two men who include each other with their arms. They watch from a ship out to the distance.
From the fertility of the Earth and various forms of human actions, they are the people, the merchants, those with foresight to look to the future.
these two sculptures are placed on a part of the facade of the building on the side to the Joseph Israel Quay. They gave expression to the function of the school, the 2nd public trade school, which was originally located here. Today here the Berlage Lyceum of schools community Esprit established.
Hildo Krop worked from 1916 for the service of public works. This service was responsible for the design and building of municipal public buildings and bridges that were often decorated with applied art. Hildo Krop has had a large share in here. In 1954 he became officially townscape hack. Led by bureau monuments and archaeology made the sculptor Tom Mooij a copy of the sculptures because they were irreparably eroded after 80 years.