Art@Site www.artatsite.com Hildo Krop Overvloed & Verkeer
Artist:

Hildo Krop

Title:

Overvloed & Verkeer

Year:
1922
Adress:
Spaarndammerstraat
Website:
www.amsterdam.nl:
Boven op de vier hoeken van het spoorwegviaduct staan vier groepen van vier figuren rond een wereldbol.
Als geen andere kunstenaar heeft beeldhouwer Hildo Krop (1884-1970) een stempel gedrukt op de openbare ruimte van Amsterdam. Bekend is zijn massale Berlage-standbeeld op het Victorieplein, dat in de jaren 1956-1966 tot stand kwam. Aan de zijkanten van de sokkel zijn een metselaar, een steigerbouwer, een beeldhouwer, een opperman en een tekenaar uitgebeeld, een eerbetoon aan de anonieme arbeiders, zonder wie het werk van Krop niet tot stand had kunnen komen.
In zijn thematiek staat naast de arbeider ook de vrouw centraal ('De geboorte van de daad', Comeniuslyceum, Pieter Lodewijk Takstraat, Oud Zuid).
Krop werd verder geïnspireerd door gedichten. Op het spoorwegviaduct Spaarndammerstraat vindt men Herman Gorters Pan uit 1916 weerspiegeld. Gorter is de bekendste dichter van de Tachtigers, maar was ook mede-oprichter van de Nederlandse Voetbalbond.
Pan - 'God van liefde en muziek' - is een socialistisch vers van bijna vijfhonderd bladzijden lang.
'Het zijn de arbeiders, het zijn die slaven,
Die lijfeignen, die, nu d' werktuigen gaven
Hun kracht, eindlijk zich zelve maken vrij.
Zij maken de aarde nieuw, zij, zij, zij, zij.
Eén groote liefde gaat de aarde omhullen
En alle arbeiders, allen, vervullen. [p. 20]
'Van alle kanten bruischte de overvloed
Zooals een zee een springvloed bruischen doet, -
Maar de Arbeiders begonnen te verlangen
Naar Geluk, zooals een bruid, de bange.
En een zachte en teedere honger
Naar Vrijheid en Schoonheid en Genot in hen zong er. [p. 457]
De beelden Overvloed staan op de NW en ZO tunneluitbouwen: bol met aan achterzijde een faun, aan voorzijde staande man- en vrouw, die de mensheid symboliseren. Daaronder een staande man met fruit en slangen rond benen.
En de beelden Verkeer staan op de NO en ZW tunneluitbouwen: bol geflankeerd door mijnwerker, havenwerker en spoorwegarbeider, met aan achterzijde een mannenfiguur met slangen.

Translation
www.amsterdam.nl:
on top of the four corners of the railway viaduct are four groups of four figures around a globe.
like no other artist has sculptor Hildo Krop (1884-1970) a mark on the public area of Amsterdam. Known is his massive Berlage-statue on victory square, that in the years 1956-1966 came into being. On the sides of the pedestal are a Mason, a dock Builder, a sculptor and a draughtsman, depicted a opperman, a tribute to the anonymous workers, without whom the work of Krop could not come. his themes also
In the woman standing next to the worker's Central (' the birth of the Act ', Comeniuslyceum, Pieter Lodewijk Takstraat, Oud Zuid).
Krop was further inspired by poems. On the railroad overpass Spaarndammerstraat one finds Herman Gorters Pan from 1916 reflected. Gandhi is the most famous poet of the nineteenth-century, but was also co-founder of the Dutch football association.
Pan-' God of love and music '-is a Socialist verse of nearly 500 pages long. '
The workers, being those slaves,
That lijfeignen, which, now d ' tools make Their inherent strength,
gave eindlijk smoking. They make the Earth new
, they, they, they, they do.

the Earth envelop And One great love goes all workers, allen, fulfill. [p. 20]
'
bruischte the abundance from all sides As a sea a springtide bruischen does, But the workers started to desire
-
to happiness, as a bride, the frightened.
and a soft and teedere hunger
To freedom and beauty and Pleasure in them sang. [p. 457]
the images Plenty are on the NW and thus develop tunnel: sphere with front to rear a faun, standing man and woman, which symbolize humanity. Underneath a standing man with fruit and snakes around legs.
and the images are on the NO Traffic and SW build tunnel at bol flanked by Miner, port worker and railway worker, with rear a men figure with snakes.