Art@Site www.artatsite.com Herman Makkink Zonder Titel
Artist:

Herman Makkink

Title:

Zonder Titel

Year:
2004
Adress:
Westerpark
Website:
www.amsterdam.nl:
In het ontwerp voor het nieuwe Westerpark van Kathryn Gustafson was aan het einde van de centrale as een kunstwerk gesitueerd. Voor deze locatie werd aan Herman Makkink een vrije opdracht gegeven, wat nogal zeldzaam is voor werk in de openbare ruimte.
Herman Makkink (1937) zegt over zijn werk: 'Het beeld heeft betrekking op de condition humaine. Wij zijn half dier half mens en tot onze grote verbazing komen we, ongevraagd, tot leven op deze aarde in een bijna onmogelijke positie. Alleen door onze blik op het oneindige te richten kunnen we ontstijgen aan deze penibele situatie...'
De twee bronzen figuren in zijn beeld hebben dan ook vier benen. De halve bol is de aarde en zij zitten op een hellend vlak, een 'bijna onmogelijke positie'. En hun blik lijkt inderdaad op het oneindige te zijn gericht.
Metselwerk speelt een grote rol in het werk van Makkink. In baksteen laat hij bollen, cilinders of koepels maken. Hij past het toe door middel van ambachtelijke metselmethoden, ook - bijvoorbeeld in het Westerpark - op een wijze die niet des metselaars is: het overkragende cement is niet weggestreken, noch is de steen gevoegd.
Aan de Lelylaan (stadsdeel Osdorp) bevindt zich een klein bakstenen huisje. Op de Spinozahof (Centrum) plaatste hij de sculptuur ‘Oude Grond’, een buisvorm van wit betonsteen en rode baksteen. (Dit laatste werk werd in 1994 gesloopt omdat het volgens buurtbewoners hun uitzicht beperkte.)

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Metselwerk speelt een belangrijke rol in het werk van Herman Makkink. Het materiaal keert steeds terug, in de vorm van bollen, cilinders en koepels. Aan de Lelylaan staat een klein bakstenen huisje en op de Spinozahof stond destijds de sculptuur 'Oude Grond', een buisvorm van wit betonsteen en rode baksteen. Het is in 1994 gesloopt omdat het volgens buurtbewoners het uitzicht beperkte. De vlindermolen in Slotervaart (1998) bestaat voor een deel uit metselwerk en de schuin staande gemetselde halve bol komt terug in dit beeld in het Westerpark.
Het gebruik van metselwerk heeft zijn oorsprong in Makkinks interesse voor resten van oude culturen. Zijn beeldtaal verwijst vaak naar ruïnes, waarvan de vreemde, niet direct te plaatsen vormen sterk contrasteren met de directe omgeving.
Makkink over zijn werk dat de aardbol representeert waarop mensen op een hellend vlak zitten: “Het beeld heeft betrekking op de condition humaine. Wij zijn half dier half mens en tot onze grote verbazing komen we, ongevraagd, tot leven op deze aarde in een bijna onmogelijke positie. Alleen door onze blik op het oneindige te richten kunnen we ontstijgen aan deze penibele situatie' Dat de mens half dier is, wordt verbeeld door de vier voeten die de starende mensfiguren hebben.

www.wikipedia.org:
Herman Makkink (Winschoten, 1937 – Amsterdam, 20 oktober 2013) was een Nederlandse beeldhouwer, graficus en tekenaar.

Translation
www.amsterdam.nl:
In the design for the new westerpark by Kathryn Gustafson was at the end of the central axis an artwork situated. For this location was to Herman Makkink, which command a smoking rather rare for work in public space.
Herman Makkink (1937) says about his work: ' the image relates to the human condition. We are half animal half human and to our great surprise we come, unsolicited, to life on this earth in an almost impossible position. Only by our view of the infinite to focus we can transcend to this dire situation... '
the two bronze figures in his image have four legs. The hemisphere is the Earth and they are on a slippery slope, a ' almost impossible position '. And their gaze to the infinite does indeed seem to have been targeted.
masonry plays a large role in the work of M. In brick let him make domes, cylinders or spheres. He fits it through craft masonry methods, too-for example in the westerpark-in a manner not des Masons is: the overkragende cement is not left zones, nor is the stone attached.
to the Lelylaan (Borough of Osdorp) is a small brick cottage. On the Spinozahof (Centre) he placed the sculpture ' Old ground ', a tube shape of white concrete stone and red brick. (This last work was demolished in 1994 because it limited their views according to local residents.)

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
masonry plays an important role in the work of Herman M. The material returns again and again, in the form of spheres, cylinders and domes. To the Lelylaan is a small brick cottage and on the Ground at the time the sculpture was ' old Spinozahof ', a tube form of white concrete stone and red brick. It is demolished in 1994 because it limited the view according to local residents. The butterfly mill in slotervaart (1998) exists for a sloping part masonry and masonry hemisphere comes back in this picture in the westerpark.
the use of masonry has its origins in Makkinks interest in remains of ancient cultures. His visual language often refers to ruins, whose strange, not directly to post forms strongly contrast with the immediate vicinity.
M about his work that represents the globe on which people sit on a slippery slope:"the image relates to the human condition. We are half animal half human and to our great surprise we come, unsolicited, to life on this earth in an almost impossible position. Only by our view of the infinite to focus to this dire situation ' That we can transcend the man half animal, is imagined by the four feet that the staring human figures have.

www.wikipedia.org:
Herman Makkink (Winschoten, 1937 – October 20, 2013, Amsterdam) was a Dutch sculptor, printmaker and draughtsman.