Art@Site www.artatsite.com Frank Mandersloot Voor de Bijen
Artist:

Frank Mandersloot

Title:

Voor de Bijen

Year:
2004
Adress:
Rietlandpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het kunstwerk van Frank Mandersloot staat op een plaats die niet onmiddellijk met honingbijen wordt geassocieerd. Het toont een relatie tussen mens en natuur die zelfs midden in de stad aanwezig is. In de stad zijn bijen afhankelijk van mensen. Tegelijk zijn bijen ook een graadmeter voor de gesteldheid van de stad. Dat is een relatie waar we niet alle dagen bij stilstaan, maar die door specialisten verspreid over de hele wereld wordt onderzocht. Het gaat hier om de leefbaarheid van de stad. Niet de fysieke maar de mentale leefbaarheid, het gebied van de omgevingspsychologie. Kort gezegd komt het erop neer dat groen en bloemen een positieve invloed hebben op de geestesgesteldheid van mensen.

www.amsterdam.nl:
Het voormalige oostelijk havengebied van Amsterdam is in de afgelopen jaren veranderd van een bedrijvig industrieterrein in een bruisende woonomgeving. Het daarin gelegen Rietlandpark is een belangrijk verkeersknooppunt waar fietsers, automobilisten, treinen en trams; langs, onder en boven elkaar vloeien. Naast dit drukke verkeersplein staat een indrukwekkend 16 meter hoog kunstwerk van Frank Mandersloot (1960). Voor de bijen bestaat uit vier reusachtige, bovenop elkaar gestapelde tafels. Onder de derde tafel hangen acht bijenkasten. De bijen zullen aangeven hoe het met de bewoners van Amsterdam gesteld is. Als de bijen uit de stad verdwijnen, betekent dit dat de natuur in de omgeving is uitgestorven.
Het werk van Frank Mandersloot kenmerkt zich door het gebruik van simpele weerbarstige materialen. Vaak staan zijn ontwerpen dicht bij de natuur; bijvoorbeeld in zijn schets van een houtvuur. Ook speelt Mandersloot graag met geometrie, zoals met Voor de Bijen het geval is. De kunstenaar heeft in de laatste vijftien jaar aan veel groepstentoonstellingen deelgenomen (onder andere De Grote Verbeelding, Den Haag 2003). Ook geeft hij lessen op de Rietveldakademie en het Sandberg Instituut.
Mandersloot liet zich inspireren door een uitspraak van de conceptuele kunstenaar Lawrence Weiner. Tijdens een bezoek aan Amsterdam, beschreef deze de stad als een enorme tafel, omdat de hele infrastructuur en bebouwing rust op palen. In het begin waren het houten palen. Tegenwoordig worden deze van beton vervaardigd. Vandaar ook dat de tafels van diezelfde materialen zijn gemaakt.
De verschillende niveaus refereren eveneens aan de verschillende hoogtes waarop het verkeer voorbij stroomt. Naast de halte Rietlandpark ligt de Piet Hein tunnel. Het werk markeert de route van de recent aangelegde IJtram, de snelweg tussen het Amsterdam Centraal Station en de nieuw aangelegde wijk IJburg.
Imkers zijn de enigen die toegang tot de bijenkasten hebben. In de tafel zit een met afstandsbediening bestuurbare trap. Stadsecologen zullen in de buurt beplanting aanleggen waar de insecten nectar vandaan zullen halen. Buren hebben spontaan contact opgenomen met de gemeente. Ze informeerden naar wat voor bij-vriendelijke soort bloemen zij het beste op het balkon kunnen zetten.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The art work of Frank Mandersloot State in a place which is not immediately with honey bees is associated. It shows a relationship between man and nature that is present even in the middle of the city. In the city are bees depending on people. At the same time bees also a gauge for the condition of the city. That's not a relationship where we all days for granted, but that is examined by specialists all over the world. This is the livability of the city. Not the physical but the mental quality of life, the field of environmental psychology. In short, this means that greenery and flowers have a positive influence on the State of mind of people.

www.amsterdam.nl :
the former Eastern Docklands of Amsterdam has in recent years changed from a busy industrial estate in a vibrant living environment. Boasting rietlandpark is an important transport hub where bicyclists, motorists, trains & trams; along, above and below each other flow. In addition to this busy traffic square is an impressive 16 meters high art work of Frank Mandersloot (1960). For the bees consists of four huge, stacked on top of each other tables. Under the third table hang eight hives. The bees will indicate how the residents of Amsterdam is made. If the bees disappear from the city, it means that the natural surroundings is extinct.
the work of Frank Mandersloot is characterized by the use of simple unruly materials. His designs are often close to nature; for example, in his sketch of a wood fire. Also plays with geometry, like as with the Mandersloot Bees is the case. The artist has in the last 15 years to many group exhibitions participated (among other things the great Imagination, the Hague 2003). He also gives lessons on the Rietveldakademie and the Sandberg Institute.
Mandersloot was inspired by a ruling of the conceptual artist Lawrence Weiner. During a visit to Amsterdam, described this as a huge table, because the entire infrastructure and buildings rests on piles. In the beginning were the wooden posts. Nowadays this of concrete manufactured. That is why the tables of those same materials are made.
the different levels refer likewise to the different heights on which traffic flows. Next to the stop rietlandpark is the Piet Hein tunnel. The work marks the route of the highway between the recently landscaped Tram, Amsterdam Central Station and the newly laid IJburg.
bee-keepers are the only ones that have access to the hives. In the table is a controllable staircase. Urban ecologists will near planting building where the insects nectar away will pick up. Neighbors have spontaneously contacted the municipality. They informed to what they are best at-friendly kind of flowers can put on the balcony.