Art@Site www.artatsite.com Wicher Meursing Zonder Titel
Artist:

Wicher Meursing

Title:

Zonder Titel

Year:
1977
Adress:
Koopvaardersplantsoen
Website:
Misschien in elkaar grijpende onderdelen van machines
De cirkels die naar binnen en naar buiten gaan bij Zonder Titel van Wicher Meursing, zijn sympathiek. Maar het kunstwerk zegt volgens mij niet zoveel méér.
Misschien zou Zonder Titel een soort bank in het park kunnen zijn. Misschien is dit een bank van vriendelijk in elkaar grijpende onderdelen van machines.
Het glimmende en koude materiaal stoot mij een beetje af. Wat zou er gebeuren als gekozen zou zijn voor natuursteen, zoals bij Swire Properties (zie afbeelding 3)? Dan zou je de neiging hebben om dichtbij te komen, het materiaal te bekijken en te voelen. Misschien zou je even gaan zitten, als het een prettig materiaal blijkt te zijn.
Door Theo, www.artatsite.com

Vergelijking met andere werken
De gladde betonnen plaat van East West Gate van Yuyu Yang (New York, afbeelding 1,meer informatie) is ondoordringbaar. De glimmende perfecte ronde schijf weerspiegelt de stad met een kleine vervorming. De schijf is te groot om te kunnen passen in de cirkelvormige uitsparing in de beton.
Voor mij is dit een meedogenloos kunstwerk. De twee elementen verwijzen enigszins naar elkaar maar lijken niet in staat tot toenadering.
Dit kunstwerk staat in groot contrast met Family Group van Henry Moore. Ook hier zijn cirkels gebruikt. De cirkelvormige onderdelen reiken en omarmen elkaar.

Een cirkel kan gesloten zijn en kan gevoelloos zijn. Spiraal II van Piet Killaars (Rotterdam, afbeelding 2,meer informatie) speelt met meerdere cirkels en wordt daarmee speels. De cirkels zijn open en vormen tezamen ook een open cirkel.
Toch zegt Spiraal II mij niet zoveel. Wellicht wil Pier Killaars iets zeggen over het plezier dat techniek geeft. Maar dit komt er niet uit.
In dat opzicht lijkt het op Zonder Titel van Wicher Meursing. Ook hier wordt met ronde vormen gespeeld maar is geen verwijzing naar iets concreets. Het blijven sympathieke cirkels zonder veel gevoel.

Een grote ronde vorm gaat bij Abstract Sculpture van Cynthia Swire (Hong Kong, afbeelding 3,meer informatie) over naar een kleine krul. Deze vorm is goed zichtbaar terwijl het gemaakt is uit witte marmer met kleine kleurverschillen.
Een uiterst simpele vorm roept veel verschillende emoties op; van rust, warmte, zachtheid, harmonie, beheersing, essentie. Afhankelijk van de locatie kan het kunstwerk oproepen tot zachte warmte maar ook tot vredelievende puurheid.
Abstract Sculpture is een goede inspiratiebron. Het zou bijvoorbeeld East West Gate verrijken met een natuurlijk materiaal of elegante vorm en zodoende meer gevoel geven.
Door Theo, www.artatsite.com

Familie van Ubbo Scheffers (Amsterdam, afbeelding 4,meer informatie) is een grappig kunstwerk. Alles is gemaakt van schijven en bollen. Een vrouw met een hoedje, een meisje met een kokerrokje en een kindje staan dicht bij elkaar. Een echtpaar in omhelzing en een kindje staan apart.
Dit kunstwerk bewijst dat kunst grappig kan zijn. Misschien is het wel iets over de top. Eerlijk gezegd vind ik een kunstwerk als Spiraal II ook al behoorlijk grappig.

Henry Moore weet met Family Group (Shanghai, afbeelding 5,meer informatie) emoties uit te drukken met abstracte vormen. De man omhelst het kind en de vrouw maakt contact.
Het lijkt of de benen gemaakt zijn uit hout. Volgens mij wil Henry Moore hiermee zeggen dat het gezin een basis vormen.
De natuurlijkheid kan een goede imput geven aan Familie van Ubbo Scheffer. Daardoor zou dit beeld meer gelaagdheid krijgen.

Askulap van Volkmar Haase (Berlin, afbeelding 6,meer informatie) is een kunstwerk dat architectonische kwaliteiten heeft; het zou een functioneel object kunnen zijn als bijvoorbeeld een trappenhuis.
Dit kunstwerk zou meer gevoel kunnen oproepen door het méér te laten lijken op een persoon, zoals Family Group dit doet.
Het zou ook artistieker kunnen worden door gebruik te maken van een natuurlijk materiaal, zoals Abstract Sculpture dat doet.
Door Theo, www.artatsite.com

Perhaps sensitively places parts of machines
The circles that inward and go outside at Untitled by Wicher Meursing, are sympathetic. But the artwork does not say so much more.
Perhaps Untitled would be a kind of park bench. Maybe this is a bench of sensitively places parts of machines.
The shiny and cold material repels me al little. What would happen if natural stone was chosen, such as with Swire Properties (see picture 3)? Then you would have a desire to get close, to view the material and feel it. Maybe you would even sit down, when it happens to be made of a nice material.
By Theo, www.artatsite.com

Compared with other works
The flat concrete slab of East West Gate by Yuyu Yang (New York, picture 1, more information) is impervious. The shiny perfect round disk reflects the city with a small distortion. The disk is too large to fit into the circular recess in the concrete.
For me this is a ruthless work of art. The two elements refer somewhat to each other but seem to be unable to rapprochement.
This artwork is in great contrast with Family Group by Henry Moore. Here are circles, also. These circular parts reach out and embrace each other.

A circle can be closed and can numb. Spiraal II by Piet Killaars (Rotterdam, picture 2, more information) plays with multiple circles and is thereby playful. The circles are open and also create an open circle.
Still, Spiraal II does not say much to me. Perhaps Piet Killaars wants to say something about the fun that technique brings. But this does not come out.
In that respect it resembles to Untitled by Wicher Meursing. Also here with round shapes playing together but there is no reference to something concrete. They remain sympathic circles without much sensitivity.

The large round shape of Abract Sculpture Cynthia Sah (Hong Kong, picture 3, more information) changes into a small curl. This form is clearly visible while it is made of white marble with small color differences.
An extremely simple form raises many different emotions; of peace, warmth, gentleness, harmony, control, essence. Depending on which location the artwork is standing, it can call for gentle warmth but also for peaceful purity.
Abstract Sculpture is a good source of inspiration. It would, for example, suggest to add a natural material or elegant shape to East West Gate to give more sensitivity.

Family of Ubbo Scheffers (Amsterdam, picture 4, more information) is a funny artwork. Everything is made of cylinders and balls. A woman with a little hat, a girl with a tube skirt and a small kit are standing close to each other. A couple in embrace and a child are apart.
This work of art proves that art can be funny. Maybe it’s a little too much. Frankly, I find for instance Spiraal II funny enough as an artwork.

Henry Moore is with Family Group (Shanghai, picture 5, more information) capable to express emotions with abstract forms. The man embraces the child and the woman makes contact.
It looks like the legs are made out of wood. I think Henry Moore would like to say that the familiy is a basis.
The naturalness can be a good imput to Familie by Ubbo Scheffer. This would make this artwork more layered.

Askulap by Volkmar Haase (Berlin, picture 6, more information) is an artwork that has architectural qualities. It could be a functional object like for instance a stairwell.
This artwork would call for more feelings, if the artwork would resemble more a person, such like Family Group.
It would also be more artistically when natural material was used, such as Abstract Sculpture does.
By Theo, www.artatsite.com

www.amsterdam.nl:
Vlakbij het fietstunneltje onder de Schepenlaan is dit kunstwerk te vinden. Het object is een spel met vormen en ruimte. Het bestaat uit tien gelijke elementen van roestvrij staal. Dit zijn halve cirkels, door laswerk opeen gestapeld en aaneen geschakeld. Vooral door het afwisselend plaatsen van de holle en bolle zijden wordt beweging gesuggereerd.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Vanaf de zeventiger jaren is Meursing onafhankelijk van de noodzaak zich te binden aan opdrachten en is hij zijn eigen weg gegaan. Het accent wordt gelegd op het ontwerpen en vervaardigen van bewegende objecten, deze objecten zijn meestal van aluminium en geometrisch van vorm. Hij komt in het begin tot sculpturen die als contructivistisch aangemerkt kunnen worden. In de jaren ‘90 volgt een periode waarin hij een onderzoek doet naar luchtstromingen en worden objecten ontworpen die door de wind bewogen worden.
Vlakbij het fietstunneltje onder de Schepenlaan is dit kunstwerk te vinden. Het object is een spel met vormen en ruimte. Het bestaat uit tien gelijke elementen van roestvrij staal. Dit zijn halve cirkels, door laswerk opeen gestapeld en aaneen geschakeld. Vooral door het afwisselend plaatsen van de holle en bolle zijden wordt beweging gesuggereerd. Compositie van tien elementen door Wicher Meursing.

Translation
www.amsterdam.nl:
Near the bicycle tunnel under the Ships Avenue is this work of art to be found. The object is a game with shapes and space. It consists of ten equal elements of stainless steel. These are half-circles, by welding together a stacked and switched. Above all by the alternating concave and convex sides places of the motion suggested.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
From the seventies is Maddox independently of the necessity to bind to commands and he is gone his own way. The accent is placed on the design and manufacture of moving objects, these objects are usually of aluminium and geometric in shape. He comes in the beginning to sculptures that can be classified as contructivistisch. In the 90s follows a period in which he investigates air currents and objects are designed to be moved by the wind.