Art@Site www.artatsite.com Barbara Nanning 12 Wendingen, Infinite movements II
Artist:

Barbara Nanning

Title:

12 Wendingen, Infinite movements II

Year:
1992
Adress:
Vrije Universiteit Amsterdam
Website:
www.barbarananning.nl:
In het werk van de keramiste Nanning wordt de nadruk gelegd op de zorgvuldige afweging tussen vorm en kleur. 'Tussen 1979 en 1983 legde ik de nadruk op het aanbrengen van kleur op gedraaide potten. Ik baseerde me hierbij op de kleurenleer van het Bauhaus, met name die van Johannes Itten. Tegelijkertijd was ik geboeid door de traditionele vormen van de schalen en kommen die de Indianen in Mexico maakte. Wat me daar het meest trof was niet zozeer de keramiek, maar de vibrerende, felle kleuren van textiele en plastic gebruiksvoorwerpen.'

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Eind jaren tachtig raakt zij geïnteresseerd in monumentale formaten. Ze krijgt een aantal opdrachten van overheden en het bedrijfsleven, monumentale beelden voor de openbare ruimte.
In 1990 is ze sterk beïnvloed door de stelsels van planeten en hemellichamen wat resulteerde in de serie Galaxy. Ze kreeg met de serie bekendheid tijdens de Zuid Hollandse manifestatie Keramiek ’90 en haar installatie in Museum Het Prinsenhof te Delft. De serie bevat gedraaide ringvormige objecten, met pure verfpigmenten. 'Mijn fascinatie voor de eeuwig durende beweging, het ronddraaien van de planeten, sterren en moleculen en mijn wens de essentie van deze beweging vast te leggen heeft geresulteerd in fel gekleurde objecten, die samengesteld zijn uit versneden draaiingen.'
Omdat ze geen glazuur gebruikt komen haar objecten als ‘zanderig’ over. De fijnkorrelige huid absorbeert door het gebruik van pure pigmenten het licht in plaats van het te weerkaatsen.

www.amsterdam.nl:
De rode kurkentrekker langs de kant van de vijver, te zien vanaf de Buitenveldertse weg is gemaakt door kunstenaar Barbara Nanning. Zij werkt graag met vormen uit de natuur die ze zonder franje op groot formaat tot monumentale beelden maakt. Door de rode kleur valt het beeld op en contrasteert het met de groene omgeving.
Barbara Nanning, 1957, studeerde van 1974 -1979 aan de Rietveld academie en heeft daarna veel solo- en groepstentoonstellingen gehad in binnen- en buitenland. Nanning maakte deel uit van een nieuwe generatie keramisten die internationaal grote bekendheid kregen. Naturalistische, abstracte vormen zijn kenmerkend voor haar werk. Eind jaren 80 gaat ze steeds meer gebruik maken van andere materialen waaronder glas. Op het Ceramplein is een eerder werk van Nanning te vinden. In het portiek van nummer 12/16 heeft ze in 1982 een geglazuurd metselwerk aangebracht in felle kleuren.

Translation
www.barbarananning.nl:
In the work of the ceramist Nanning emphasises the careful balance between form and color."Between 1979 and 1983 I placed the emphasis on putting color on turned pots. I relied on the doctrine of the Bauhaus, particularly those colors of Johannes Itten. At the same time, I was fascinated by the traditional forms of the platters and bowls that the Indians made in Mexico. What struck me the most was not so much the ceramics, but the vibrating, bright colors of textile and plastic utensils."

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
hits in the late 1980s she is interested in monumental formats. She gets some commands by Governments and business, monumental sculptures for public spaces.
In 1990 she is strongly influenced by the systems of planets and celestial bodies which resulted in the series Galaxy. She got with the series fame during the South Dutch manifestation Ceramics ' 90 and its installation in Museum Het Prinsenhof in Delft. The series contains turned annular objects, with pure paint pigments."My fascination with the perpetual movement, gyrating of the planets, stars and molecules and my desire to capture the essence of this movement has resulted in bright colored objects, composed of cut-up spins."
because they don't come her glazed objects as ' Sandy ' about it. The fine-grained skin absorbs through the use of pure pigments reflect light instead of.

www.amsterdam.nl:
the Red corkscrew along the side of the pond, to see from the Buitenveldertse road was created by artist Barbara Nanning. She enjoys working with natural forms that they without frills on large format to create monumental statues. By the red colour makes the image and contrasts it with the green surroundings.
Barbara Nanning, 1957, 1974-1979 studied at the Rietveld Academy and has had many solo and group exhibitions at home and abroad. Nanning was part of a new generation of ceramists who were widely known internationally. Naturalistic, abstract forms are characteristic of her work. In the late 1980s she goes more and more use of other materials including glass. On the Ceramplein is an earlier work by Nanning way. In the portico of number 12/16 has them in 1982 a glazed masonry made in bright colors.