Art@Site www.artatsite.com Theo Niermeijer Chakra’s
Artist:

Theo Niermeijer

Title:

Chakra’s

Year:
1970
Adress:
Nieuwe Hoofdhof
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Een ijzeren totempaal met chakra’s: ‘symbolische voorstellingen van menselijke energiecentra’ volgens Niermeijer. Deze ronde figuren (chakrah = wiel) zijn afkomstig uit de Oosterse filosofie. Een identiek beeld staat in het Oosterpark in Amsterdam-Oost. De titel van het twinbeeld is 'Het westen ontvangt en ontmoet ’t oosten' .
Theo Niermeijer was een daadkrachtig man en een verwoed reiziger. Hij volgde diverse kunstenaarsopleidingen in Amsterdam, Antwerpen en Warschau en reisde door Noord-Afrika, IJsland, de Verenigde Staten en het Midden- en Verre Oosten. Met name invloeden uit dat Verre Oosten zijn in Niermeijers werk terug te vinden.
Eén van zijn ateliers bevond zich in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg, het vervuilde gebied naast het nieuwe IJburg. Een enorme lap grond met loodsen, auto´s in diverse staten van ontbinding, vrachtwagens en woonwagens. Honderden van zijn sculpturen stonden er binnen en buiten, tussen wrakken en brandnetels, geleund tegen bomen en muren. Beelden uit een vroegere periode (totempalen, opgebouwd uit liggende ovalen, met maan- en zonnetekens, spiralen, harten en maskerachtige gezichten) stonden hier gebroederlijk opgesteld naast zijn nieuwe, meer abstracte beelden. Niermeijer noemde zichzelf ´de dichter van de schroot´. Het materiaal voor zijn sculpturen vond hij onder meer op scheepswerven, waar hij de overblijfselen van metaal-snijmachines verzamelde. Door zijn reizen naar India, Tibet en China raakte hij in de ban van de oud-Chinese en de Boeddhistische filosofie. Sporen hiervan komen terug in zijn werken op papier en in zijn plastieken. Hij verdiepte zich in de ceremoniën van het Boeddhisme, het aanroepen van de goden."Het is een soort bezwering, een exorcisme, het afroepen van bescherming." Niermeijer maakte enorme ´blow-ups´ van tantra´s en mandala´s."Deze beelden vormen een antigif tegen alle ellende die van buiten af je (binnenste) leven verziekt." Ze dienen als middel tot meditatie.

www.amsterdam.nl:
In de ronding van bankjes rond de speelvijver staat deze ijzeren totempaal me chakra's: 'symbolische voorstellingen van menselijke energiecentra', aldus de kunstenaar. Deze ronde figuren (chakrah betekent wiel) zijn afkomstig uit Oosterse filosofie en worden bij sommige alternatieve geneeswijzen gebuikt.
Niermeijer heeft de schroothoop lief als materiaaldepot en behoort tot een van de alternatieve kunstenaarsgroepen uit de jaren zestig die flirten met opvattingen en symbolen uit het Oosten. Simon Vinkenoog had in 1962 al een rake typering van de toen net beginnende Niermeijer: 'zijn ontluikende metalen bloemen dragen al bij voorbaat de doem van nooit-ontluiken; zijn fantastische meteorieten komen van geen enkele aarde; zijn opgezette insecten zijn nooit geclassificeerd en gecatalogiseerd; en zijn ijzeren muren en gordijnen monden uit in geen enkele politiek.'

www.kunstwacht.nl:
Een identiek beeld staat in de Oosterpark. De titel van het twinbeeld is ‘Het Westen ontvangt en ontmoet 't Oosten (1970) kunstenaar(s)Theo Niermijer locatie oosterpark’.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
An iron totem pole with chakras 'symbolic representations of human energy centers' according Niermeijer. This round figures (chakrah = wheel) are from Eastern philosophy. An identical statue stands in the Oosterpark in Amsterdam East. The title of the twin image is"West receives and meet the east."
Theo Niermeijer was an energetic man and an avid traveler. He followed various artists training in Amsterdam, Antwerp and Warsaw and traveled through North Africa, Iceland, the United States and the Middle and Far East. In particular influences that Far East in Renal Meijers work to find.
One of his workshop was located in the Amsterdam borough of Zeeburg, the contaminated area next to the new IJburg. A huge piece of land with sheds, cars in various states of decomposition, trucks and caravans. Hundreds of his sculptures were inside and outside, between wrecks and nettles, leaning against trees and walls. Images from an earlier period (totem poles, made up of horizontal ovals, with moon and sun signs, spirals, hearts and mask-like faces) were positioned here rubbing his new, more abstract images. Niermeijer called himself'the poet of schroot'. The material for his sculptures he found more among shipyards, where he collected the remains of metal-cutting machines. Through his travels to India, Tibet and China, he became fascinated by the ancient Chinese and Buddhist philosophy. Traces of this are reflected in his works on paper and in his sculptures. He immersed himself in the ceremonies of Buddhism, calling the gods."It's a kind of incantation, an exorcism, beseeching protection." Niermeijer made huge'blow-ups' of tantra's and mandala's."These images are an antidote to the misery from outside your (inner) lives ruined." They serve as a means of meditation.

www.amsterdam.nl:
In the curve of benches around the playing pond, this iron totempole me chakras' symbolic representations of human energy centers", says the artist. This round figures (chakrah means wheel) are from Eastern philosophy and are typically used at some alternative medicine.
Niermeijer the scrap heap sweet as material storage and is one of the alternative artist groups from the sixties who flirt with ideas and symbols from the East. Vinkenoog had in 1962 been a striking characterization of the then just starting Niermeijer"his burgeoning metal wear flowers already in advance never-emergence of the doom; its fantastic meteorites come from any earth; his stuffed insects are never classified and cataloged; and its iron walls and curtains result in any politics."

www.kunstwacht.nl:
An identical statue stands in the Oosterpark. The title of the twin picture is"The West receives and meet the East" (1970), artist (s) Theo Niermijer location Oosterpark.