Art@Site www.artatsite.com Domela Nieuwenhuis Johan Polet
Artist:

Domela Nieuwenhuis

Title:

Johan Polet

Year:
1931
Adress:
Nassauplein
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het was druk op het Nasssauplein bij de onthulling, tienduizenden waren aanwezig. De communisten trokken vanaf de Westermarkt naar het plein, anarchisten en andere links georienteerde groeperingen als De Dageraad, de Vrije Socialisten, de antimilitaristen, de Algemeene Nederlandsche Geheelonthoudersbond en de Nederlandschen Vegetariërsbond - begonnen hun tocht op het IJsclubterrein, het huidige Museumplein. Er was een ogenblik stilte, een foto van de manifestatie toont een menigte waarin de bordjes 'stilte' opduiken.
In het eerste ontwerp had Polet niet Nieuwenhuis maar de figuur Prometheus, die het vuur van de goden stal en het de mensen bracht, uitgebeeld. Het ontwerp werd afgekeurd evenals een volgend ontwerp waarop Nieuwenhuis figureerde naast Prometheus. In het uitgevoerde ontwerp staat Nieuwenhuis tradioneel hoog op de sokkel maar Prometheus is nog steeds aanwezig, zij het als relief op de sokkel.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919): Pionier van het socialisme, hij geldt als één van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland. Hij was in Nederland populair door zijn optredens bij stakingen van ambachtslieden, maar ook bij die van de veenarbeiders. In veel arbeiderswoningen was een foto van hem te vinden. Omdat hij opkwam voor de Friese veenarbeiders, kreeg hij de bijnaam Us Ferlosser.

www.amsterdam.nl:
Het standbeeld van socialistisch voorvechter Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) staat voor de opkomst van de arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
De afbeelding op de sokkel kan als symbool voor Domela Nieuwenhuis' gevangenschap in 1886 worden opgevat. De fakkel - het vuur - in de opgeheven linkerhand kan geïnterpreteerd worden als het licht der waarheid dat hij aan de mensen bracht. In het reliëf is Prometheus afgebeeld. De Griekse held Prometheus stal het vuur uit de hemel en gaf het aan de mensen, waarna oppergod Zeus hem aan een rots liet vastbinden. Prometheus heeft een fakkel in de hand.
In twee eerdere ontwerpen had Johan Polet de Griekse mythe als driedimensionaal beeld centraal gesteld. Met een ondergeschikte plaats voor Domela. Pas in een derde ontwerp liet Polet zich leiden door de traditionele vorm van een standbeeld op een sokkel.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
It was pressure on the Nasssauplein at showdown, tens of thousands were present. The Communists pulled to the square from the westermarkt, anarchists and other left-oriented groups like the dawn, the free Socialists, the antimilitarists, the Temperance League and the Algemeene Nederlandsche Nederlandschen Vegetarians bond began their trip on the IJsclub site, the current Museum square. There was a moment's silence, a photo of the event shows a crowd in which the ' silence ' signs popping up.not In the first draft had
Polet Nada but the figure Prometheus, who stole fire from the gods and the people brought, represented. The design was rejected as well as a subsequent design which Nieuwenhuis played a part in addition to Prometheus. In the executed design allows Nieuwenhuis traditional high on the pedestal but Prometheus is still present, albeit as relief on the pedestal.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919): pioneer of socialism, he ranks as one of the founders of the Socialist movement in the Netherlands. He was popular in Netherlands by his gigs with strikes by artisans, but also to that of the peat workers. In many workers houses and was to find a picture of him. Because he stood up for the Frisian peat workers, he earned the nickname Us Ferlosser.

www.amsterdam.nl:
the statue of Socialist fighter Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) stands for the rise of the labour movement in the 19th century.
The image on the pedestal can as symbol for Domela Nieuwenhuis ' captivity in 1886 be construed. The torch-the fire-in the elevated left hand can be interpreted as the light of truth that he brought to the people.
In the relief is Prometheus depicted. The Greek hero Prometheus stole fire from heaven and gave it to the people, after which Zeus dropped him to a rock taping. Prometheus has a torch in hand.
In two earlier designs had Johan Polet Greek myth as three-dimensional image made central. With a subordinate place for Domela. It was not until a third design let Polet shall be guided by the traditional form of a statue on a pedestal.