Art@Site www.artatsite.com Rombout Oomen Aan een Roosje
Artist:

Rombout Oomen

Title:

Aan een Roosje

Year:
2004
Adress:
Jacob van Lennepstraat
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Bewoners en ondernemers in en rond de Jacob van Lennepstraat hebben gezamenlijk plannen gemaakt om de straat aantrekkelijker te maken. Meubelmakers hebben banken ontworpen en kunstenaars hebben een aantal kunstwerken gemaakt, waaronder de muurschildering. Dit is bedacht om de sociale binding in de buurt te verbeteren, in het kader van Europees subsidieproject Urban II.
Tijdens een buurtfeest op 7 september, is het ontwerp gepresenteerd. Bezoekers van het feest zijn geïnterviewd over hun mening over de schildering. Het overgrote deel reageerde positief. De kunstenaar Rombout Oomen heeft vervolgens met een ambtenaar van stadsdeel Oud-West de bewoners bezocht die recht tegenover het kunstwerk wonen. De bewoners waardeerden de persoonlijke toelichting. Zij wilden liever geen muurschildering, maar vonden het geen probleem als andere bewoners in de buurt het wel graag wilden.
Met verfbommen is later het tafereel beschadigd. Oktober 2004 is de beschadiging weer hersteld, maar er zijn nu"schaamblokjes" geplaatst.

www.kunstenrecht.nl:
Een beeld in Kansas heeft de toorn gewekt van een aantal conservatieven. Zij nemen aanstoot aan de blote borsten van het beeld. Deze zouden kinderen op verkeerde gedachten kunnen brengen. Het is alsof de beeldhouwer Yu Chan de nu ontstane controverse heeft voorzien. Hij heeft zijn creatie namelijk als titel meegeven: Accept or Reject.
Het beeld staat in een internationale beeldentuin in Overland Park. Er zijn 4000 handtekeningen verzameld om een grand jury zich te laten uitspreken over de vraag of het beeld obsceen is in strafrechtelijke zin. Het oordeel is inmiddels geveld: Het beeld is niet obsceen. Momenteel wordt geprobeerd een tweede grand jury zich nogmaals over de zaak uit te laten spreken.
De zaak doet denken aan de Nederlandse affaire uit 2004 naar aanleiding van de afbeelding van Rombout Oomen"Aan een Roosje", geïnspireerd op het gelijknamige gedicht van Jacob van Lennep, op een blinde muur in de Jacob van Lennepstraat/hoek Nassaukade te Amsterdam. Islamitische buurtbewoners namen aanstoot aan de blote vrouw en bekladden het met verf. In overleg met de buurt en de kunstenaar is toen bij wijze van compromis haar schaamstreek in pixels afgebeeld.

Aan een roosje, Jacob van Lennep (1802-1869):

Zachtgekleurde lentebloesem,
Die Selindes borstjes kust,
Die zo mollig op haar boezem
Tussen donzen peulen rust!
Aartig roosje, vers ontloken,
Ware uw zalig lot het mijn’,
Lag ik ook zo neergedoken
Tussen 't dubbel halssatijn,
'k Lei geenszins als gij bewustloos
't Hangend hoofdje stil op zij;

Nee,'k bekeek, nieuwsgierig, rustloos,
Heel de omtrek van nabij.
'k Zou, door hete zucht gedreven,
Aan die borsten, blank en mals,
Duizend, duizend kusjens geven,
'k Zoende schouders, nek en hals.
'k Zoude ook samen vergelijken
Die twee bollen, wit en rond:
Zien, of deez' voor die moest wijken,
Of er onderscheid bestond,
Wie met blauwer aders praaIde,
Wie de blankste tint bezat,
Wie de meeste veerkracht haalde
Wie de roodste bezie had.

'k Zou dan trachten op te sporen
Waar de holle weg ons leidt
Die gelijk een diepe voren
De ene bol van d'andre scheidt,
Die stilzwijgend schijnt te wenken,
Lager vindt ge rijker schat
Dan gij immer uit kost denken.
Dan een sterv'ling ooit bezat.
'k Nam dat pad, van lust doorprikkeld
Tot die schat mijne ogen trof
En 't geheim mij werd ontwikkeld

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Residents and business owners in and around the Jacob van Lennep Street have jointly made plans to take to the streets more attractive. Furniture makers have banks designed and artists have created a number of works of art, including the mural. This is the social context in the neighborhood improve, within the framework of European project Urban II.
during a local Festival on 7 september, the design is presented. Visitors of the feast are interviewed about their views on the painting. The vast majority reacted positively. The artist then has an official of Rombout Oomen stadsdeel Oud-West visited the residents that live right in front of the artwork. The residents appreciated the personal explanation. They would prefer no wall painting, but found it no problem if other residents near the like wanted.
with paint bombs is the scene later damaged. October 2004, the damage is restored, but there are now pubic cubes.

www.kunstenrecht.nl:
An image in Kansas has aroused the wrath of some conservatives. They take offense to the bare breasts of the image. These would be able to bring children on wrong thoughts. It is as if the sculptor Yu Chan has provided the controversy that has arisen now. He has his creation: Accept or Reject as convey title.
The image is in an international sculpture garden in Overland Park. There are 4000 signatures gathered to speak to a grand jury about whether the image obscene criminal sentence. The judgement has since been struck down: the image is not obscene. Currently being tried a second grand jury to speak out on the case again.
the case is reminiscent of the Dutch affair in 2004 following the image of Rombout Oomen"to a Rose", inspired by the poem by Jacob van Lennep, on a blank wall in the Jacob van Lennep street/corner nassaukade in Amsterdam. Islamic local residents objected to the naked woman and daub it with paint. In consultation with the neighborhood and the artist is by way of a compromise when her pubic area in pixels pictured.