Art@Site www.artatsite.com Kunstenaarscollectief Patchwork Bruidsjurk
Artist:

Kunstenaarscollectief Patchwork

Title:

Bruidsjurk

Year:
1994
Adress:
Westerpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het idee en initiatief waren van het collectief, 'we spelen altijd in op de geschiedenis of het tijdelijk gebruik van een lokatie'.
De met paraffine overgoten jurken verbleven vanaf Prinsjesdag een maandlang in/op het water. 'Toen we de baljurken maakten, hadden we het erover dat alles in Nederland zo zakelijk moet. En de laatste baljurken zijn veel uitbundiger en weelderiger en barokker geworden dan de eerste. Kraagjes, rozen. Maar dat heeft ook wel negen maanden geduurd.' De baljurken reisden na hun verblijf in Den Haag naar Alphen aan den Rijn en Gent.
Het kunstenaarscollectief had in de jaren negentig een atelier op het Westergasfabriekterrein. Eén van de VIP’s is door stadsdeel Westerpark aangekocht en in de zomer drijft het werk in het Westerpark. Het is een geliefde achtergrond voor bruidsfoto’s, de witte baljurk wordt gezien en aangeduid als bruidsjurk.
In een interview met dagblad Trouw in 1996: 'Wat we vroeger hebben gemaakt, is bijna allemaal al weer gerecycled. In het begin wilden we nog wel bewaren, er nog iets mee doen, maar dat moet je dan weer allemaal organiseren. Het enige permanente dat er van ons staat, is voortgekomen uit de baljurken: er staat er een hier in de vijver in het Westerpark.'
Patchwork legde zich vooral toe op het realiseren van monumentale werken in de openbare ruimte. De groep bestond uit Elleke Haspels (1962), Karolien Helweg (1963) en Joanneke Meester (1966).

www.amsterdam.nl:
Patchwork was een kunstenaarscollectief van drie vrouwen. In 1994 maakten zij voor de Hofvijver in Den Haag een reeks verschillende drijvende bruidsjurken, getiteld ‘Very Important Persons’. Door gebruik te maken van was bleven de beelden drijven.
Één van deze ‘bruidsjurken’ is aangekocht door stadsdeel Westerpark. Het beeld werd verduurzaamd, dat wil zeggen dat de was werd afgedekt met polyester. Sindsdien drijft het elk jaar in de vijver van het Westerpark van medio april tot eind oktober.
Door de kwetsbare fysieke toestand van het beeld èn hoe het gesitueerd is (in het water) is het beeld zeer onderhoudsgevoelig. Elk jaar wordt het beeld grondig gereinigd en waar nodig reparaties verricht. In de winter wordt het opgeslagen.
Door de parkbezoeker wordt het drijvende beeld zeer gewaardeerd, niet in de laatste plaats door bruidsparen die het stadsdeelkantoor als trouwlocatie kiezen. Park, fontein en beeld bieden een prachtige omgeving voor een geslaagde bruidsreportage.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The idea and initiative were of the collective, "we always play in on the history or the temporary use of a location". The
with paraffin topped dresses stayed for one month from the Queen's speech in/on the water."When we made the ball gowns, we had about everything in Netherlands as business needs. And the last ball gowns are much more exuberant and ranker and become barokker than the first. Collars, roses. But that has also called nine months." The ball gowns traveled after their stay in the Hague to Alphen aan den Rijn and Ghent.
the artists ' collective in the 1990s had a Studio on the westergasfabriekterrein. One of the VIPs is by westerpark purchased and in the summer it drives work in the westerpark. It is a popular backdrop for wedding photos, the white ball gown is seen and referred to as wedding gown.
In an interview with the newspaper Trouw in 1996:"what we have made earlier, is almost all been recycled. In the beginning we wanted to keep, there still do something with it, but that you must then organize again all. The only permanent state of us, that is derived from the ball gowns: there is one here in the pond in the westerpark."
Patchwork devoted himself mainly to achieve monumental works in public space. The group consisted of Elleke Reels (1962), Karen Haider (1963) and Joanneke master (1966).

www.amsterdam.nl:
Patchwork was an artists ' collective of three women. In 1994 they made for the Hofvijver in the Hague a series of different driving wedding dresses, titled ' Very Important Persons '. By using the images remained was driving.
one of these ' wedding dresses ' is purchased by westerpark. The image was preserved, that is to say that the was was covered with polyester. Since then it drives each year in the pond of the westerpark from mid april to the end of October.
By the vulnerable physical state of the image and how it is situated (in the water) is the image very sensitive maintenance. Each year the image thoroughly cleaned and, where necessary, repairs carried out. In the winter it is stored.
by the park visitor is the floating image greatly appreciated, not least by bridal couples who choose the District Office as a wedding location. Park, fountain and image offer a beautiful setting for a successful bridal reportage.