Art@Site www.artatsite.com Paul van, Benno Réwinkel Pieck Your Life Is Calling
Artist:

Paul van, Benno Réwinkel Pieck

Title:

Your Life Is Calling

Year:
1998
Adress:
Beatrixpark
Website:
www.amsterdam.nl:
Beeldengroep afkomstig van het Museumplein in Amsterdam, waar het als protest tegen het gevestigde kunstbeleid was geplaatst. Na herinrichting van het Museumplein werd het door het toenmalige stadsdeel Zuid verplaatst naar het Beatrixpark.

Het Parool:
Tijdens de overzichtstentoonstelling van Van Gogh in 1990 werd de ruim vijf ton wegende sculptuur op het Museumplein geplaatst, als protest tegen de vercommercialisering van de kunst.
Eind maart 1990 wilden Réwinkel en van Pieck met het kunstwerk commentaar leveren op - vonden zij - de kunstmatig opgewekte Van Gogh-hysterie en de passieve reactie van de kunstenaarswereld hierop. Réwinkel: 'Kunst is voor ons niet vijf rijen dik naar een schilderij kijken, zoals destijds bij de Van Gogh-kermis.' Ze kunnen er nog steeds om lachen als ze terugdenken aan de illegale plaatsing. Réwinkel: ''Rond die tentoonstelling was veel beveiliging. De politie zag ons ook met vijf man, een vrachtwagen en een hijskraan het beeldwerk plaatsen. Ze moet gedacht hebben dat het kunstwerk deel uitmaakte van de tentoonstelling. Want wie plaatst er nou illegaal een kunstwerk ?''
Zes jaar heeft het er gestaan, maar maart 1996 werd het verwijderd in verband met de herinrichting van het plein. De makers overwogen een kort geding. Réwinkel: ''Ze weten bij het stadsdeel wie wij zijn, maar hebben het kennelijk niet nodig gevonden contact met ons op te nemen. Dat pikken we niet.''
Na twee jaar opslag is het beeld geplaatst in het Beatrixpark. Réwinkel en Van Pieck tot Beest hebben steeds gestreefd naar een andere plek voor het betonnen kunstwerk, nadat het vanwege de herinrichting van het Museumplein daar moest verdwijnen.''Het is ons gelukt de spontaniteit te laten winnen van de strikte regels. Wij hebben het altijd legitiem gevonden een beeld cadeau te doen aan de mensen door het op een open plek neer te zetten'', zegt Réwinkel tevreden.

Rudi van Danzig, Amsterdams Beeldenboek:
‘Op een dag leken ze zomaar uit de grond gerezen, die vuisten. Als reuzenbloemen-in-knop stonden ze tussen de duizenden krokussen. Vond ik het beeld mooi ? Niet onmiddellijk, maar er vrijwel elke dag langs fietsend, jaar in jaar uit, werden de vuisten me vertrouwd en daarna zelfs geliefd. Ze leken me aan te moedigen: 'Ga er met je volle gewicht tegenaan !'’

Translation
www.amsterdam.nl:
Sculpture group submitted by the Museum square in Amsterdam, where it as a protest against the established arts policy was posted. After redevelopment of the Museum square was the Zuid district by the then moved to the beatrixpark.

Het Parool:
during the exhibition of Van Gogh in 1990, the spacious five-ton sculpture on the Museumplein posted, as a protest against the commercialization of art. wanted to Réwinkel and
at the end of March 1990 by Pieck with the artwork comment on-they found-the artificially generated Van Gogh-hysteria and the passive response of the artist to this world. Réwinkel: ' art is not five rows thick after a painting look like at that time at the Van Gogh-fair. ' They can still there to laugh when they recall the illegal placement. Réwinkel: ' ' around that exhibition was much security. The police saw us also with five men, a truck and a crane the image workshops. They must have thought that the work of art was part of the exhibition. Because who place there well illegal a work of art? '"
It has been six years, but March 1996 it was removed due to the redevelopment of the square. The creators considered summary proceedings. Réwinkel: '' they know at the heart of who we are, but apparently found no need to contact us. We don't tolerate that. ''After two years storage
the picture is posted in the beatrixpark. Réwinkel and Pieck to Beast have always aimed at a different place for the concrete work of art, after it because of the redesign of the Museum square there had to go away."'We managed to win the spontaneity of the strict rules. We have always found a legitimate image gift to the people by in an open area to put down ', ' says Réwinkel satisfied.

Rudi van Danzig, Amsterdam Beeldenboek:
'One day they seemed just out of the ground, which raised fists. If they were giant flowers-in button between the thousands of Crocuses. I found the image nicely? Not immediately, but there pretty much every day along cycling, year in and year out, fists were familiar to me and then even loved. They seemed to encourage me, "go there with your full weight against it!" '