Art@Site www.artatsite.com Thomas William Puckey untiltled
Artist:

Thomas William Puckey

Title:

untiltled

Year:
2004
Adress:
Vredeskerkplein
Website:
www.amsterdam.nl:
De kunstenaar Thom Puckey (1948 Engeland) liet zich voor het ontwerp van dit plein inspireren door door het schilderij De hof van Eden van de 15e eeuwse schilder Giovanni Paulo, de film De kleur van de Granaatappels van Sergei Paradjanov en de wens van de Vredeskerk om een fontein op het plein te realiseren. De stapels boeken zijn het symbool voor kennis en de bijbel. Stenen persen de boeken samen waardoor er water uitvloeit; een metafoor voor de wijsheid die uit boeken over de aarde stroomt. De elf concentrische cirkels van graniet verwijzen naar de ringen van de zon, de maan, de sterren en de planeten eromheen. Een compleet beeld van hemelse vrede. De bomen verwoorden de poëzie van een Italiaans dorpsplein en de kerk.

www.domeinvoorkunstkritiek.nl:
Het werk, dat geen titel heeft, bestaat uit drie bronzen bomen waarin grote ronde spiegels zijn gehangen. In beide kunstwerken speelt de beschouwer een centrale rol: hij of zij wordt opgenomen in het werk. Bij het werk op het Binnen Gasthuisterrein zijn het de spiegels die voorbijgangers reflecteren.Op het Vredeskerkplein gebeurt dat doordat voorbijgangers zich tussen de verschillende onderdelen van het werk begeven zo onderdeel worden van de sfeer van het Italiaanse plein dat Puckey voor ogen had.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Puckey heeft voor het kunstwerk twee inspiratiebronnen gebruikt. De opdracht was het plein in te richten met de nadruk op water. De pastor van de Vredeskerk die zich inzette voor de herinrichting van het plein, zag er graag een fontein.
Voor het middengedeelte met de elf concentrische cirkels liet de kunstenaar zich inspireren door een schilderij van Giovanni di Paulo uit ca 1445, voorstellende de schepping en uitdrijving uit het paradijs. De rode ring staat voor vuur, de groene voor water, de blauwe voor lucht. Er zijn zeven planeetringen en de laatste ring representeert de zodiac, het hemelgewelf. Het centrum van het ringenstelsel is de hof van Eden.
Het water dat uit de natte boeken stroomt die onder druk gehouden worden door de maan en de stenen, staat voor de kennis die uit de heilige boeken geëxtraheerd wordt. Het beeld deed Puckey op uit de film Sayat Nova van Sergei Paradjanov waar water uit doorweekte boeken geperst wordt door er een steen op te leggen. Het kunstwerk kreeg daarom de titel ‘Hommage aan Paradjanov’ .
Er zijn drie sparren geplaatst waar kleine stapels bronzen boeken omheen staan. De boeken zijn bedoeld als zitplaatsen en ontmoetingsplekken.

Translation
www.amsterdam.nl:
The artist Thom Puckey (1948 England) ordered the design of this square inspired by the garden of Eden by the painting of the 15th century painter Giovanni Paulo, the film the color of pomegranates by Sergei Paradjanov and the desire of the peace Church in order to realize a fountain in the square. The piles of books are the symbol for knowledge and the Bible. Stone presses the books together, creating water flows out; a metaphor for the wisdom that flows from books on the Earth. The eleven concentric circles of granite refer to the rings of the Sun, the Moon, the stars and the planets around it. A complete picture of heavenly peace. The trees articulate the poetry of an Italian village square and the Church.

www.domeinvoorkunstkritiek.nl:
the work, which does not have a title, consists of three bronze trees in which large round mirrors are hung. In both works of art the viewer plays a central role: he or she is included in the work. When work on it in the Hospital grounds are the mirrors that reflect passers-by.On the peace kerkplein happens that because passers-by between the different components of the work gone so become part of the atmosphere of the Italian square that Puckey had in mind.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Puckey has two sources of inspiration for the work of art used. The assignment was to square with the emphasis on water. The pastor of the peace Church that for the refurbishment of the square, looked like a fountain.
For the middle section with the eleven concentric circles, the artist was inspired by a painting by Giovanni di Paulo from ca 1445, depicting the creation and expulsion from paradise. The red ring stands for fire, green for water, blue for air. There are seven planet rings and the last ring represents the zodiac, the sky. The center of the rings system is the garden of Eden.
the water that flows from the wet books that are kept under pressure by the Moon and the stones, stands for the knowledge extracted from the holy books. The image did Puckey on Sergei Paradjanov's Sayat Nova from the film where pressed water from soaked books is by putting a stone on it. The work of art therefore got the title ' tribute to Paradjanov '.
there are three firs posted where small piles of bronze books around it. The books are intended as seats and meeting places.