Art@Site www.artatsite.com John Rädecker Nationaal Monument
Artist:

John Rädecker

Title:

Nationaal Monument

Year:
1956
Adress:
Dam
Website:
www.4en5mei.nl:
Symboliek. Het Nationaal Monument op de Dam is al ruim veertig jaar het uitgesproken symbool van het respect van de bevolking voor de Nederlandse slachtoffers van oorlog en vredesmissies, waar ook ter wereld. Daarmee is het tegelijk een symbool van nationale eenheid. Op verschillende wijzen wordt de Tweede Wereldoorlog uitgebeeld. De vier geboeide mannen verbeelden de ellende die de oorlog bracht. De twee mannen met aan hun voeten huilende honden symboliseren het verzet. Links een bebaarde figuur die het verzet van de intellectuelen uitbeeldt en rechts een man die zijn handen ten hemel heft en het arbeidersverzet voorstelt. De honden verbeelden smart en trouw. De vrouw met een kind op de arm heeft een krans om het hoofd, terwijl duiven om haar heen vliegen. Dit zijn symbolen van overwinning, vrede en nieuw leven. De omhoogvliegende duiven op de achterzijde van de zuil verwijzen naar de bevrijding. De aarde in de urnen is afkomstig uit de Nederlandse provincies en uit het voormalige Nederlands-Indië. Met het zand dat afkomstig is van plaatsen waar Nederlanders zijn gemarteld en vermoord, wordt het nationale karakter van het monument benadrukt.

www.4en5mei.nl:
Op de binnenkant van de muur is een tekst van de dichter A. Roland Holst aangebracht:
'NIMMER, VAN ERTS TOT AREND, WAS ENIG SCHEPSEL VRIJ ONDER DE ZON, NOCH DE ZON ZELVE, NOCH DE GESTERNTEN. MAAR GEEST BRAK WET EN STELDE OP DE GESLAGEN BRES DE MENS. UIT DIE EERSTELING DAALDEN DE ONTELBAREN. DUCHTEND ZIJN HOGE BLIK DEINSDEN HUN ZWERMEN BINNEN DE WET TERUG EN WERDEN VOLKEN EN STONDEN ELKANDER NAAR HET LEVEN, ONDER NACHTGEWOLKTEN VERWARD TREURSPEL, DAT WERELD HEET. SINDSDIEN WERD GEEN MENS VRIJ DAN ONTBODEN VAN BOVEN ZIJN DAK, GEEN VOLK DAN BEHEERST VAN BOVEN ZIJN TORENS. BLIJVE ONS DAT BIJ, VERLOST ALS WIJ WERDEN UIT HET SCHRIKBEWIND VAN EEN ONDERWERELD. NIET ONBEHEERST, DOCH ENKEL BEHEERST VAN BOVEN DE WERELD BLIJFT VRIJHEID ONS DEEL'.
De Latijnse tekst op de voorzijde van het gedenkteken is van dr. J.P. Meerwaldt:
'HIC UBI COR PATRIAE MONUMENTUM CORDIBUS INTUS QUOD GESTANT CIVES SPECTET AD ASTRA DEI.'
De Nederlandse vertaling luidt:
'HIER, WAAR HET HART DES VADERLANDS IS, MOGE HET HERINNERINGSTEKEN, DAT DE BURGERS IN HET BINNENSTE HUNNER HARTEN DRAGEN, SCHOUWEN TOT DE STERREN GODS'.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In 1946 is op initiatief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de vice-voorzitter van de Raad van State de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens opgericht. Deze commissie moest de regering adviseren over gedenktekens die niet van lokale, maar van nationale betekenis waren. De commissie stelde de regering voor een paar bijzondere monumenten op te richten: onder meer een monument voor de Koopvaardij, een legermonument bij de Grebbeberg en een monument voor de erebegraafplaats in Bloemendaal. Ook moest er volgens de commissie een centraal, nationaal monument in de hoofdstad komen. Zij achtte de Dam de meest geschikte locatie. De regering stemde hiermee in. De verwezenlijking van het plan werd toevertrouwd aan een werkcomité dat op 29 maart 1947 in Amsterdam werd geïnstalleerd. Voorzitter was burgemeester mr. A. d'Ailly.

www.wikipedia.org:
De vier geboeide mannen aan de voorkant staan voor de ellende van de oorlog. De twee mannen aan de zijkanten van de pilaar symboliseren het verzet; de linkerfiguur beeldt het verzet van de intellectuelen uit, de rechterfiguur het verzet van de arbeiders. De honden bij deze figuren verbeelden smart en trouw. De vrouwfiguur met het kind en de duiven symboliseert de overwinning, vrede en nieuw leven. Omhoogvliegende duiven op de achterzijde van de zuil verwijzen naar de bevrijding.

www.wikipedia.org:
Naar aanleiding van deze tentoonstelling besloot burgemeester Arnold Jan d'Ailly dat het monument op de Dam zou verrijzen ten koste van het plan in de Tweede Weteringplantsoen. Om geld in te zamelen verkocht de gemeente symbolisch de grond aan particulieren voor 50ct per cm³. Overigens was deze actie niet erg succesvol. Johannes Anton Rädecker werd nogmaals voorgedragen als ontwerper, maar werd opgedragen samen te werken met een architect. Dit werd J.J.P. Oud. Na vier jaar kregen Oud en Rädecker van de Centrale Commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenktekens het groene licht om hun ontwerp uit te voeren.
Rädecker werd langzaam ziek, en zijn ontwerpen werden aangevuld door zijn zoon Jan Willem. De onthulling van het monument vond plaats op 4 mei 1956, enkele maanden na de dood van Rädecker.
Op 15 oktober 2007 werd het bouwwerk in de Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958 geplaatst en werd bekend dat het Nationaal Monument de status van rijksmonument krijgt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voegde het monument op 14 augustus 2009 toe aan de lijst van rijksmonumenten.

Translation
www.4en5mei.nl:
Symbolism. The National Monument on Dam Square is more than forty years the outspoken symbol of the respect of the population for the Dutch victims of war and peacekeeping missions around the world. This is at once a symbol of national unity. In different ways the Second World War is depicted. The four men handcuffed depict the misery that brought the war. The two men at their feet howling dogs symbolize the resistance. Left a bearded figure who portrays the resistance of intellectuals and left a man raises his hands to heaven and represents the workers' resistance. The dogs depict smart and loyal. The woman with a child in her arms, a wreath around the head, while doves to fly her. These are symbols of victory, peace and new life. The rocketing doves refer to the back of the column to liberation. The earth in the urns comes from the Dutch provinces and from the former Dutch East Indies. The sand that comes from places where Dutch are tortured and murdered, emphasized the national character of the monument.

www.4en5mei.nl:
On the inside of the wall is a text by the poet A. Roland Holst made:
"NEVER, ORE TO EAGLE WAS ANY CREATURE RELEASE UNDER THE SUN OR THE SUN ITSELF OR THE constellations. BUT SPIRIT BROKE LAW AND BROUGHT THE BEATEN MAN BRES. FROM THAT Eersteling fell innumerable. DUCHTEND ARE HIGH LOOK THEIR drew SWARMING BY LAW WERE BACK AND PEOPLES AND STOOD IN ANOTHER LIFE UNDER NACHTGEWOLKTEN CONFUSED TRAGEDY THAT WORLD HOT. SINCE THAT WAS NOT A MAN THAN summoned RELEASE FROM ABOVE ITS ROOF, NO PEOPLE THAN MASTERS OF ABOVE ITS TOWERS. AT OUR remain, IF WE WERE SAVED FROM THE UNDERWORLD reign of terror. NOT OUT OF CONTROL BUT ONLY MASTERS OF ABOVE THE WORLD REMAINS OUR FREEDOM PART.
The Latin text on the front of the memorial of Dr. JP Meerwaldt:
'HIC UBI COR patriae monumentum CORDIBUS INTUS QUOD GESTANT cives SPECTET AD ASTRA DEI." The Dutch translation is:
"HERE, WHERE THE HEART IS Laureate, ALTHOUGH THE STABBING REMINDER THAT CITIZENS IN THE INNER WEAR THEIR HEARTS, INSPECT THE STARS OF GOD.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
In 1946 on the initiative of the Minister of Education, Arts and Sciences and Vice-Chairman of the Council of State, the National Monuments Commission established War Memorials. This committee was to advise the government on memorials that were not local, but national significance. The committee asked the government for a few exceptional monuments to focus on: includes a monument to the Merchant Navy, a military monument at the Grebbeberg and a monument to the cemetery in Bloemendaal. Also according to the commission, there had to be a central, national monument arrive in the capital. It considered the Dam the most suitable location. The government agreed. The creation of the plan was entrusted to a working committee which was set up in Amsterdam on March 29, 1947. President was mayor mr. A. d'Ailly.

www.wikipedia.org:
The four men handcuffed to the front end to the misery of war. The two men on the sides of the pillar symbolize resistance; Left figure depicts the resistance of the intellectuals of the right shows the resistance of the workers. The dogs in these figures depict smart and loyal. The female figure with the child and the doves symbolizing victory, peace and new life. Rocketing doves refer to the back of the column to liberation.

www.wikipedia.org:
Following this exhibition decided Mayor Jan Arnold d'Ailly that the monument on the Dam would be built at the expense of the plan in the second Weteringplantsoen. To raise money the municipality sold symbolically land to individuals for 50ct per cm³. Incidentally, this action was not very successful. John Anton Rädecker was nominated again as a designer, but was instructed to work with an architect. This was J.J.P. Old. After four years old and Rädecker received from the Central Commission for War and Peace Memorials green light to carry out their design.
Rädecker slowly became ill, and his designs were completed by his son Jan Willem. The unveiling of the monument took place on May 4, 1956, a few months after the death of Rädecker.
On October 15, 2007, the monument was placed in the Top 100 Dutch monuments from 1940 to 1958 and became known that the National Monument granted the status of national monument. The National Cultural Heritage joined the monument on August 14, 2009 to the list of national monuments.