Art@Site www.artatsite.com GuyRombouts, Monica Droste  Woord- en Letterbruggen
Artist:

Guy Rombouts, Monica Droste

Title:

Woord- en Letterbruggen

Year:
2007
Adress:
Java-Eiland
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Negen letter- of woordbruggen door kunstenaarsechtpaar, 1994. De Belgische kunstenaars ontwierpen een geheel nieuw alfabet, 'het Azart', een beeldschrift waarin elke letter is vervangen is door een lijn. De kronkelfiguren in de brugleuningen vormen een woord. De naam verwijst naar AZ-art maar ook naar het Franse ‘hazard’. De Azart is Russisch voor bezieling of hartstocht in het spel. de bruggen: Idee, Word en Conscience.
Rombouts is getogen op de Pas in Geel. Het Nieuwsblad van Geel speelt een belangrijke rol tijdens zijn kinderjaren en vroege volwassenheid. Tot zijn dertigste werkte hij net als zijn moeder en vader bij deze krant. “Ik heb altijd iets gehad met letters en taal. Hoe het alfabet aangeleerd is, is een totale abstractie van de werkelijkheid. Taal is aangeleerd gedrag en dat boeit mij enorm”. Hij werkte een tiental jaar samen met zijn inmiddels overleden echtgenote Monica Droste.
Rombouts en Droste doen de grens tussen kunst en taal vervagen en ontwikkelen een eigen beeldalfabet, het zogenaamde Azart. Elke letter wordt gesymboliseerd door een lijn en een kleur (bv.: C van curve en van citroengeel). Dit alfabet is nog steeds een vast gegeven in het werk van Rombouts.

www.architectuuramsterdam.nl:
Communicerende bruggen, bruggen in een taal geschreven. Dat geldt voor de negen voet/fietsbruggetjes op het Java-eiland. Het zijn dus ‘taalbruggen’ en niet zonder reden, want taal is overdrachtelijk een brug tussen mensen. De wijk wordt er vast een stukje minder anoniem door.
Wordt een nuchtere Nederlander niet enigszins nerveus van zo’n concept? Dat valt reuze mee, de indrukwekkende bruggen genieten veel waardering. Ze zijn ontworpen door de Belgische kunstenaars Monika Droste en Guy Rombouts. Ze werkten daarbij samen met architect Paul Wintermans. Guy Rombouts geeft een toelichting.

www.wikipedia.org:
Het Azart-alfabet is een alfabet ontworpen door de kunstenaars Guy Rombouts en Monica Droste. De naam van het alfabet verwijst naar AZ-art (A-Z voor alfabet en art voor kunst) en naar het woord hazard (geluk, lot). Azart is Russisch voor bezieling of hartstocht in het spel.
Elke letter van het alfabet bestaat uit:
een lijn met een vorm (bijvoorbeeld: 'Angulair, Barensteel), een kleur (Aquamarijn, Bordeauxrood), een geluid ("Aha", Bel-geluid).
Het alfabet is door Rombouts en Droste onder meer in de volgende kunstwerken toegepast: op negen Letterbruggen (ook wel: woordbruggetjes) op het Java Eiland in Amsterdam (1994). Azart is ook de naam van een schip en van een theatergezelschap dat daarvan gebruik maakt, en dat bij het Java-eiland vaste aanlegplaats had, de plek bij de aanlegplaats heet daarnaar Azartplein [5], in het gebouw van SD Worx in Antwerpen (1995), 2 sculpturen in de middenberm van de Koning Albert II-laan in Brussel(Noordruimte) (1997), lijnen en figuren op de wanden van het Brusselse metrostation Tomberg (1998), de Lettertuin in Burcht (Zwijndrecht) aan de Schelde (2006).

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Nine letter- or Word-bridges by artist couple, 1994. The Belgian artists designed a whole new alphabet, ' the regulation ', an image in which each letter Azart is replaced by a line. The squiggly figures in the bridge railings forms a Word. The name refers to AZ-art but also to the French ' hazard '. The Azart is Russian for inspiration or passion in the game. The bridges: Idea, Word, and Conscience.
Rahaman is raised on the pass in yellow. The News Journal of Yellow plays an important role during his childhood and early adulthood. Up to the age of thirty he worked just like his mother and father at this newspaper."I've always had something with letters and language. How the alphabet is taught, is a total abstraction of reality. Language is learned behavior and that excites me greatly". He worked a dozen years together with his now deceased wife Monica Droste.
Rombouts and Droste do blur the boundary between art and language and develop a own picture alphabet, the so-called Azart. Each letter is symbolized by a line and a color (e.g.: C curve and lemon yellow). This alphabet is still a fixture in the work of Raghu.

www.architectuuramsterdam.nl:
Written in a language Interconnecting bridges, bridges. This applies to the nine foot/bike bridges on the Java island. They are thus ' language bridges ' and not without reason, because language is metaphorically a bridge between people. The district is firmly a bit less anonymous by.
Is not a sober Dutchman slightly nervous of such a concept? Enjoy the impressive bridges that falls a lot, much appreciated. They are designed by the Belgian artists Monika Guy Rombouts and Droste. They worked together with the architect Paul Wallace. Guy Rombouts explains.

www.wikipedia.org:
The alphabet is an alphabet: Azart-designed by the artists Guy Rombouts and Monica Droste. The name of the alphabet refers to AZ-art (A-Z for alphabet and art for art) and for the word hazard (happiness, fate). Azart is Russian for inspiration or passion in the game.
each letter of the alphabet consists of:
a line with a shape (for example:"in proportion, Ingots steel), a color (Aquamarine, Burgundy), a sound (" Aha", call-sound).
the alphabet is by Rombouts and Droste, among other things, the following works of art applied: on nine Letter bridges (also called: Word bridges) on the Java island in Amsterdam (1994). Azart is also the name of a ship and of a theatre company that uses them, and that in the Java island had fixed landing point, the spot at the dock is called Azartplein [5] Accordingly, in the building of SD Worx in Antwerp (1995), 2 sculptures in the Central median of the Koning Albert II-laan in Brussels (Brussels-North) (1997), lines and figures on the walls of the Brussels metro station Tomberg (1998), the Letter garden in Burcht (Zwijndrecht) aan de Schelde (2006).