Art@Site www.artatsite.com Eddy Roos Spanje Monument
Artist:

Eddy Roos

Title:

Spanje Monument

Year:
1986
Adress:
Plein Spanje 36-39
Website:
www.eddyroos.nl:
Met dit beeld beoogt Eddy Roos een totaalbeweging tot stand te brengen, een vormenstelsel."De figuren pas ik in de spiraal - beweging in, zodat als je naar boven kijkt je een gevoel van vrijheid beleeft. Je kunt mensen iets laten beleven door een vorm. Dat is een elementair gegeven. Je bereikt zo vaak veel meer dan door een verhaaltje te vertellen. Althans, dat is de bedoeling. een dergelijk effect moet het hebben als ik mijn werk goed doe". Voor zijn opdracht verdiepte Eddy Roos, die al in zijn studietijd erg onder de indruk was van de Spaanse dichter Marcos Ana, zich terdege in de geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog. Hij toog ook zelf naar Spanje, waar hij gastvrij ontvangen werd door Ana die onder Franco 21 jaar gevangen had gezeten. Eddy Roos werd vooral geïntrigeerd door de wisselwerking tussen de kunstenaars en het maatschappelijk leven ten tijde van de republiek. Dat besef van een eigen cultuur leverde een hechte verbondenheid op. Ga maar na, al die liederen van dichters die overal gezongen werden. Uit respect voor het uiteindelijke ontwerp, besloot de gemeente Amsterdam een andere plaats voor het beeld te zoeken dan het drukke markt en winkelplein waarvoor het oorspronkelijk voor gedacht was. De nieuwe lokatie werd naar het beeld vernoemd.

www.4en5mei.nl:
A LOS HOMBRES Y MUJERES HOLANDESES QUE PARTICIPARON EN LA GUERRA CIVIL DE ESPANA Y CAYERON EN LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO. SU ACTITUD VIGILANTE Y DE RESISTENCIA ES UN AVISO - PARA HOY Y MAÑANA - CONTRA TODA FORMA DE FASCISMO.'
'AAN DE NEDERLANDSE MANNEN EN VROUWEN DIE IN DE SPAANSE BURGEROORLOG MEEVOCHTEN EN SNEUVELDEN IN DE STRIJD TEGEN HET FASCISME. HUN HOUDING VAN WAAKZAAMHEID EN VERZET BLIJFT EEN WAARSCHUWING TEGEN IEDERE VORM VAN FASCISME VOOR MENSEN VAN VANDAAG.'

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het werk van Roos is te karakteriseren met ‘verstilde beweging’. De beeldhouwer laat zich inspireren door de dans, zelf heeft hij enige tijd als danser gewerkt. Dansers zijn vaak het model voor zijn beelden.
Op zijn site schrijft Roos dat hij met dit werk beoogde ‘een totaalbeweging tot stand te brengen, een vormenstelsel’. ‘De figuren pas ik in de spiraalbeweging in, zodat als je naar boven kijkt, je een gevoel van vrijheid beleeft. Je kan mensen iets laten beleven, al is het onbewust, door een vorm. Je bereikt zo vaak veel meer dan door een verhaaltje te vertellen. Althans, dat is de bedoeling. Een dergelijk effect moet het hebben als ik mijn werk goed doe.’

Translation
www.eddyroos.nl:
with this picture aims Eddy Rose a total movement, a Forms System."The figures I adjust in the spiral movement in, so if you look up you can experience a sense of freedom. You can let people experience something by a form. That is a basic given. You reached so often much more than by a little story to tell. At least, that's the intention. such an effect must have it if I do my job well". To its mission are already in Eddy rose, deepened study time was very impressed by the Spanish poet Marcos Ana, is very much in the history of the Spanish civil war. He also went to Spain, where he was welcomed by Ana which under Franco 21 years had been caught. Eddy Rose was especially intrigued by the interaction between the artists and society at the time of the Dutch Republic. That sense of its own culture provided a coherent on. Check it out, all the songs were sung by poets anywhere. Out of respect for the final design, decided the city of Amsterdam to find another place for the image than the busy market and Shopping Plaza for which it originally thought it was. The new location was in the image named.

www.4en5mei.nl:
' TO THE DUTCH MEN AND WOMEN WHO FOUGHT AND DIED IN THE SPANISH CIVIL WAR IN THE FIGHT AGAINST FASCISM. THEIR ATTITUDE OF VIGILANCE AND RESISTANCE REMAINS A WARNING AGAINST ALL FORMS OF FASCISM FOR PEOPLE OF TODAY. '

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
to characterise the work of rose is with ' quiet movement '. The sculptor is inspired by the dance, he himself has worked for some time as a dancer. Dancers are often the model for its pictures.Rose writes that he
on his site with this work intended to create ' a total movement, a forms system '."The figures I adjust in the spiral movement in, so if you look up, you will experience a sense of freedom. You can make people to experience something, even if unconsciously, by a form. You reached so often much more than by a little story to tell. At least, that's the intention. Such an effect must have it if I do my job well.