Art@Site www.artatsite.com Louis Royer Rembrandt
Artist:

Louis Royer

Title:

Rembrandt

Year:
1852
Adress:
Rembrandtplein
Website:
www.amsterdam.nl:
Het opkomend nationalisme aan het begin de negentiende eeuw vormde de aanleiding tot de oprichting van gedenktekens voor belangrijke personen uit de nationale geschiedenis. In 1852 onthulde Koning Willem III op het plein een door Louis Royer ontworpen gietijzeren standbeeld van Rembrandt. Het is het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam en werd gegoten in één stuk, een bijzondere verrichting voor die tijd. In 1876 werd de naam Botermarkt gewijzigd in Rembrandtplein. Het beeld van Rembrandt heeft door de tijd heen op diverse plekken op het plein gestaan.
De van oorsprong Vlaamse beeldhouwer Louis Royer (1793-1868) maakte portretten van beroemde Nederlanders. Hij was medeoprichter van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti en Amicitiae in 1839.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam is ‘Rembrandt‘ op het Rembrandtplein, dat in 1852 is gerealiseerd. Kort daarop volgde het standbeeld voor Vondel in het Vondelpark. Opmerkelijk is dat voor standbeelden in Amsterdam eerder ‘onze grote kunstenaars‘ in aanmerking kwamen dan staatshoofden of leden van het koningshuis, een enkele uitzondering daargelaten, zoals Thorbecke op het Thorbeckeplein.
In de 19e eeuw werden in Nederland ongeveer 35 standbeelden en monumenten opgericht. In bijna alle gevallen gebeurde dit op particulier initiatief, de overheid speelde er nagenoeg geen rol bij. En er waren nauwelijks Nederlandse beeldhouwers die in staat waren dergelijke opdrachten naar tevredenheid uit te voeren, het is tekenend dat de uit Mechelen afkomstige beeldhouwer Louis Royer (1793 – 1868) maar liefst vijf standbeelden voor Nederland heeft ontworpen waarvan twee in Amsterdam: Rembrandt en Vondel (andere beelden: Michiel de Ruyter, Willem van Oranje en Laurens Janszoon Coster).
De periode van idee tot onthulling besloeg twaalf jaar. In 1841 werd het plan tot eerbetoon aan Rembrandt opgevat en een manifest zag het licht met als program het oprichten van het beeld. Beeldhouwer Louis Royer verwierf de opdracht, hij woonde destijds op de Oudezijds Achterburgwal en daar ontstond Rembrandt.
Huisvriend Jozef Alberdingk Thijm schreef in 1843 ”Hij werkt van ’s morgens zessen tot ’s avonds negenen en vervalt zichtbaar, maar het werk stijgt ten top; het kind groeit ten koste van de moeder.” Een jaar later, toen het model klaar was, dichtte de huisvriend:
Ja God ! ja, dat is grootsch ! Dat is het schepsel waardig Eens door U-zelf gevormd. Sterk, vruchtbaar, edelaardig
De uitvoering verliep niet zonder problemen. Geld was bijeengebracht en voor zolang belegd in staatsobligaties. Maar de waarde daarvan kelderde zodanig dat overwogen werd het beeld in beton te laten uitvoeren. Gelukkig bleek het bedrag toch nog net toereikend om het in ijzer te laten gieten. De eerste gieting mislukte, er vielen zelfs gewonden, maar een tweede gieting in 1851 slaagde. Het beeld werd uit één stuk gegoten, voor die tijd een knap stuk werk. De naam van de meestergieter Ivar Jacobsen kwam daarom ook op de sokkel. Toen Rembrandt in 1924 een nieuwe, lagere sokkel kreeg, is Jacobsen van het voetstuk gevallen.
et sein voor de onthulling (‘ontblooting’) op 27 mei 1852 werd gegeven door koning Willem III nadat hij “Leve het vaderland, hoezee” had geroepen. ’s Avonds was er een groot feest waar ruim 200 kunstwerken werden verloot, afgestaan ter financiering van het beeld. Ook was er vuurwerk voor het volk. Jan Schenkman (onderwijzer / illustrator) dichtte het volgende verslag: ‘Er waren Rembrandt-broodjes, Rembrandt-moppen, Rembrandt-taarten, Rembrandt-poppen, ’t zij van suiker, gips of hout, ook van zilver, staal of goud, Rembrandt-broches, Rembrandt-spelden. Om voor een groot genie te gelden, Rembrandts leven bij de vleet, naar ieders smaak gekneed.’ Het beeld was aan de noordzijde van de Botermarkt geplaatst bij het Reguliersplein (ofwel Kaasplein). In 1876 werd op dit plein het beeld van Thorbecke onthuld en veranderde de naam Reguliersplein in Thorbeckeplein. Rembrandt moest in verband met de komst van Thorbecke verhuizen naar het midden van de Botermarkt dat bij die gelegenheid omgedoopt werd in Rembrandtplein.

www.wikipedia.org:
In 1852 onthulde Koning Willem III op het plein een door Louis Royer ontworpen gietijzeren standbeeld van Rembrandt.Het is het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam en werd gegoten in een stuk.[1] In 1876 werd de naam Botermarkt gewijzigd in Rembrandtplein. Veel Amsterdammers spreken over het"Rembrandtsplein" met een tussen-s. Hoewel taalkundig misschien incorrect, stond deze naam tot 1985 ook op de straatnaamborden.

Translation
www.amsterdam.nl:
The new nationalism at the beginning the nineteenth century, led to the creation of memorials to important persons from the national history. In 1852 by King William III in the square revealed Louis Royer designed a cast iron statue of Rembrandt. It is the oldest statue in Amsterdam and was cast in one piece, a special operation for that time. In 1876, the name butter market changed to Rembrandt square. The picture of Rembrandt has over time been at various spots on the square.the originally Flemish sculptor Louis Royer
(1793-1868) made portraits of famous Dutch people. He was a founding member of the Amsterdam artists ' society Arti and Amicitiae in 1839.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
the oldest statue in Amsterdam is ' Rembrandt ' on the ' Rembrandtplein ', that is realized in 1852. Soon afterwards followed the statue for Vondel in the Vondelpark. Remarkably, for statues in Amsterdam rather ' our great artists ' qualified than heads of State or members of the Royal family, a few exceptions, such as on the thorbeckeplein Thorbecke.
In the 19th century were founded about 35 statues and monuments in Netherlands. In almost all cases, this happened on private initiative, the Government played virtually no role in. And there were hardly any Dutch sculptors who were able to execute such commands to satisfaction, it is typical that the sculptor Louis Royer originating from Mechelen (1793-1868) no less than five statues for Netherlands has designed two of them in Amsterdam: Rembrandt and Vondel (other images: Michiel de Ruyter, William of Orange and Laurens janszoon Coster).
The period from idea to disclosure covered twelve years. In 1841 the plan was conceived to tribute to Rembrandt and a manifesto saw the light with the program the setting up of the image. Sculptor Louis Royer acquired the command at that time, he lived on the Oudezijds Achterburgwal and there arose Rembrandt.
House friend Joseph Alberdingk Thijm wrote in 1843"he works from morning till night nine sixes and eliminate visible, but the work rises to the top; the child grows at the expense of the mother." A year later, when the model was done, wrote the familiar:
Yes God! Yes, that is Grand! That is the creature itself Once worthy by U-shaped. Strong, fertile, edelaardig
The implementation was not without problems. Money was collected and for as long as invested in government bonds. But its value plummeted in such a way that the image was considered in concrete only. Fortunately the amount still just enough to make it in iron casting. The first cast failed, there were even injured, but a second cast in 1851 succeeded. The image was cast in one piece, before that, a clever piece of work. The name of the master watering Ivar Jacobsen came therefore also on the pedestal. When Rembrandt in 1924 got a new, lower pedestal, is Jacobsen of the base cases.
et signal for the unveiling (' ontblooting ') on 27 May 1852 was given by King William III after he"long live the motherland, hooray" had called. in the evening, there was a big party where more than 200 works of art were raffled off, assigned to finance the picture. Also there was fireworks for the people. Jan Schenkman (teacher/illustrator) wrote the following report: ' there were Rembrandt-Rembrandt-Rembrandt-cakes, sandwiches, jokes, Rembrandt-dolls, 't it sugar, plaster or wood, also of silver, steel or gold, Rembrandt-Rembrandt-brooches, pins. To apply for a great genius, Rembrandt's life galore, kneaded to satisfy every taste. ' The image was on the north side of the butter market posted at the Reguliersplein (either Cheese square). In 1876, on this square the image of Thorbecke revealed and changed the name Reguliersplein on thorbeckeplein. Rembrandt was related to the arrival of Thorbecke move to the middle of the butter market that on that occasion was renamed at the Rembrandt square.

www.wikipedia.org:
In 1852 by King William III in the square revealed Louis Royer designed a cast iron statue of Rembrandt. It is the oldest statue in Amsterdam and was cast in one piece. [1] In 1876, the name butter market changed to Rembrandt square. Many Amsterdammers speak about the"Rembrandtsplein" with a connecting-s. Although linguistic maybe incorrect, this name also until 1985 on the street signs.