Art@Site www.artatsite.com Iris le Rutte Fata Morgana
Artist:

Iris le Rutte

Title:

Fata Morgana

Year:
2005
Adress:
Wibautstraat
Website:
Prikkeling van verbeelding
Het is even zoeken. Ergens tussen brede straten, hoge huizenrijen, een brug en een sluis, kun je Fata Morgana van Iris Rutte vinden. Zij zorgt ervoor dat je alleen maar leegte voelt tussen al deze drukte.
Je ziet drie silhouetten van dromedarissen. Je inbeeldingsvermogen voegt hier een woestijn aan toe. Ook al sta je in het centrum van een stad; je denkt alleen een vlakte van zand te zien. Je kunt bijna de Arabische muziek horen en een lotusbloem ruiken. Drie eenvoudige silhouetten brengen je even in een geheel andere wereld.
Fata Morgana van Iris Rutte is een sterk kunstwerk dat je even doet ontsnappen aan je eigen wereld en je verbeelding prikkelt. En dat is toch precies wat goede kunst doet?
Door Theo, www.artatsite.com

Translation
Incentive to imagination
It is not easy to find. Somewhere between wide streets, high rows of houses, a bridge and a sluice, you can find Fata Morgana by Iris Rutte. She makes sure you only feel emptyness between all these hustle and bustle.
You see three silhouettes of dromedary. Your imagination helps you to add a desert. Even if you stand in the center of a city; you think only of a plain of sand. You can almost hear the Arabic music and smell a lotus flower. Three simple silhouettes bring you in an entirely different world.
Fata Morgana by Iris Rutte is a strong artwork that makes you escape your own world and rouse your imagination. And this is exactly what good art does, doesn’t it?
By Theo, www.artatsite.com

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Drie dromedarissen wandelen rustig op de spoorbrug over de Ringvaart. Ze lopen zowel evenwijdig aan de verkeersstroom op de Wibautstraat als aan het spoor. Zij bewegen zich als drie donkere silhouetten langs de horizon richting het oosten. De dromedarissen wandelen in de desolate stenenwoestijn van het stedelijke landschap. Zijn deze ‘schepen van de woestijn’ een fata morgana of zijn ze echt?
De beelden van Iris Le Rütte lijken te zijn weggestapt uit een fantasiewereld. Ze belichamen heel letterlijk de metamorfose: ze zijn half dier, half mens, zoals een paard met mensenbenen, of half vrouw, half boom ('Daphne'). Maar ook minder letterlijk zoals in een mensfiguur met vleugels, die als een beschermengel zijn eigen schaduw omarmt. ‘Ze verlossen de beschouwer uit het corselet van alledag’.

www.straatkunstprijs.nl:
Marina de Regt: Drie kamelen langs het spoor. Het is een origineel en verrassend kunstwerk, dat opeens opduikt als je in de trein zit of langs fietst. Het maakt dat je je eventjes in de woestijn waant."
Lucien Remmers:"Drie plastieken die je een pracht referentie geven aan het idee van een oase"
Elspeth:"3 kamelen langs het spoor op weg naar....zijn we in de woestijn? waar zijn de drie wijzen gebleven? als we de kamelen volgen waar zullen ze ons brengen?prachtige tekening in de ruimte die me aan het associeren zet."
Wim le Rutte:"drie dromedarissen sjokken langs de treinbaan richting het Oosten"
Judith Bos:"drie kamelen lopen rustig langs het spoor naar het oosten, terwijl de treinen langsrazen. het grote contrast en het curieuze feit dat er kamelen in de stad lopen, is een onwerkelijke schoonheid. weesperstraat/ringdijk"

www.wikipedia.org:
Iris Le Rütte studeerde aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Tijdens haar studie koos Le Rütte, tegen de destijds heersende mode van abstractie, zelfonderzoek en discussie, voor herkenbare vormen. Tezamen met onder anderen Henk Visch, Thom Puckey, Nicolas Dings en Tom Claassen behoort zij tot de groep kunstenaars die zich sterk maken voor de nieuwe figuratie, de wedergeboorte van de vertelling en het symbool in de beeldende kunst. Naast kleine sculpturen in brons, maakt Le Rütte monumentaal werk dat zich op diverse ,plaatsen in de openbare ruimte bevindt. Haar eerste buitenbeeld - In de wind (1990) - een in tweeën gedeelde giraf op twee sokkels - werd geplaatst in de gemeente Haarlemmermeer. Daarna volgden meer opdrachten van gemeenten en instanties. Een van haar bekendere werken is Fata Morgana, drie monumentale bronzen dromedarissen langs de spoorbaan bij de Wibautstraat in Amsterdam.
Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Three camels walking quietly on the railway bridge over the ringvaart. They run both parallel to the traffic flow on the Wibautstraat as to the track. They move as three dark silhouettes along the horizon to the East. The camels walk in the desolate stone desert of the urban landscape. Are these ' ships of the desert ' a Mirage or are they real?
the images of Iris Le Rütte seem to be weggestapt from a fantasy world. They embody quite literally the metamorphosis: they are half animal, half human, such as a horse with human legs, or half woman, half tree ("Daphne"). But also less literally as in a human figure with wings, who embraces his own shadow as a guardian angel. ' They redeem the Viewer from the corselet of everyday life '.

Translation
www.wikipedia.org:
Le Rütte studied at the Amsterdam: Iris Academy for Visual Arts and the Rijksakademie van Beeldende Kunsten. During her studies at the time, Le Rütte, chose against the prevailing mode of abstraction, self examination and discussion, for recognizable shapes. Together with Henk Visch, Thom Puckey, Nicolas Dings and Tom Claassen belongs to the Group of artists that will guarantee the new figuration, the rebirth of the narration and the symbol in the Visual Arts. In addition to small sculptures in bronze, makes Le Rütte monumental work that resides on various, places in the public room. Her first outdoor picture-In the wind (1990)-a divided giraffe on two pedestals-was placed in the municipality of Haarlemmermeer. This was followed by more commands by municipalities and agencies. One of her more famous works is Fata Morgana, three monumental bronze camels along the railroad tracks at the Wibautstraat in Amsterdam.

www.straatkunstprijs.nl:
Darwish Darwish: three camels along the track. It is an original and surprising work of art, which suddenly pops up if you sits or along the train ride. It makes you feel a little in the desert."
Lucien inhibitors:"three plastics that you give a reference to the idea of an OASIS"
Elspeth:"3 camels along the track on the way to .... we are in the desert? where are the three wise men gone? If we follow the camels where will they bring us? beautiful drawing in space that puts me to the associate."
Wim le Rutte:"three camels trudge along the train towards the East"
Judith Woods:"three camels walk quietly along the track to the East, while the trains langsrazen. the great contrast and the curious fact that camels in the city, is an unreal beauty. weesperstraat/ring dike".