Art@Site www.artatsite.com Theo Schepens Vliegend Hert
Artist:

Theo Schepens

Title:

Vliegend Hert

Year:
2002
Adress:
IJdoornlaan
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het hert verwijst naar de tijd van het voormalige Schellingwoude en het vliegen naar de zwaan uit het wapen van Waterland. De rotonde ligt tussen beide gebieden in.
“Het is niet de taak van de kunstenaar om de openbare ruimte te vullen, maar om die ruimte een nieuwe dimensie te geven.” Hij blijkt niet van grote beelden te houden, er staan er al te veel in Nederland, hij ziet liever verschillende maten. “Het is toch veel spannender om bijvoorbeeld bij vijvers en parken sculpturen van veertig centimeter te plaatsen. Ga aan de rand van het water zitten, kijk naar die beelden en de ruimte verandert totaal.”
Voor Schepens aan de Academie voor Beeldende Kunst in Enschede zijn opleiding begon, was hij actief en intensief bij het bewegingstheater betrokken. Hij vindt improviseren vanuit het lichaam ‘het mooist’. Vanaf 1989 is hij professioneel beeldend kunstenaar. “Ik deed de ontdekking dat vrijwel niemand in Nederland ruimtelijk werk maakte dat vanuit het menselijk lichaam was gedacht. Een andere overweging om deze richting in te slaan, was dat ik me realiseerde dat een theaterstuk tijdelijk is. En dat je bij het beelden maken tijdelijkheid koppelt aan de eeuwigheid.”
Het is vooral de relatie lichaam tot ruimte die Schepens fascineert. Hij verklaart: “Het is een wonderlijke gedachte, maar iedereen die in een ruimte verblijft, reageert erop en laat zich eigenlijk door die ruimte voortbewegen. Dat principe geldt ook voor openbare ruimten. Daarom is niet alleen de inhoud van een beeld dat daarin geplaatst wordt belangrijk, ook het formaat. Dictators weten het wel: plaats een boven de kijker uittorend beeld en je veroorzaakt een akelig gevoel van nietigheid. Eigenlijk maak ik alleen maar beelden van net 40 cm hoog. Daarbij wil ik zo zuinig mogelijk met mijn tijd en energie omgaan, en houd ik niet van verspilling van materiaal. Ik wil ook dat elk beeld anders is, dwing mezelf steeds opnieuw te beginnen. Zo houd ik mijn werk levend en mezelf in leven.

www.amsterdam.nl:
De kunstenaar Theo Schepens realiseerde een vliegend hert op een mast van vijf en een halve meter hoog. Het hert verwijst naar de tijd van het voormalige Schellingwoude en het vliegen naar de zwaan uit het wapen van Waterland. De rotonde ligt tussen beide gebieden in. Dit bijna mythologische dier heeft vleugels. Er bovenop staat een mensfiguur als kristal. De glanzende huid van het vliegend hert is geboetseerd en gegoten van roestvaststaal.
Theo Schepens bepaalt voor een kunstwerk de vorm van een menselijk of dierlijk figuur door alleen te zoeken naar vormen die betekenis geven. Hij maakt beelden in brond, aluminium of staal en nooit groter dan nodig is, want kleinere beelden hebben meer ruimte om zich heen. Ruimte die nodig kan zijn om een handeling uit te voeren.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
the deer refers to the time of the former Schellingwoude and flying to the Swan from the coat of arms of Waterland. The roundabout is situated between
in both areas."it is not the task of the artist to the public space to fill, but to give a new dimension to that space." He turns out not to keep great images, there are too many in Netherlands, he sees rather different sizes."It is much more exciting, for example, at ponds and parks to place sculptures by forty inches. Go sit by the water's edge, look at those images and the space changes total."
For S at the Academy of Fine Arts in Enschede began his training, he was active and intensive at the motion Theatre involved. He finds improvise from the body ' the most beautiful '. From 1989 he is professional visual artist."I did the discovery that virtually no one in Netherlands spatial work made that from the human body was thought. Another consideration to this direction in store, was that I realized that a play is temporary. And that you get to make the images link to the temporality eternity."
It is especially the relation body to space that S. fascinates. He states:"it's a wonderful thought, but anyone who is staying in a room, reacts to it and can actually propel through that space. That principle also applies to public areas. That is why not only the contents of an image that is placed in it important, even the format. Dictators know it: place one over the towering image viewer and you caused a nasty feeling of nullity. Actually I only create images of just 40 cm high. I will deal with my time and energy to be as energy efficient as possible, and I don't like waste of material. I also want each image is different, force myself to start over again. So I keep my work alive and myself in life.

www.amsterdam.nl:
The artist Theo Schepens realized a stag beetle on a mast by five and a half feet tall. The deer refers to the time of the former Schellingwoude and flying to the Swan from the coat of arms of Waterland. The roundabout is located in between the two areas. This almost mythological animal has wings. On top is a human figure as Crystal. The shiny skin of the stag beetle is modelled and cast of stainless steel.
Theo S. determines for a work of art the shape of a human or animal figure by just search for shapes that give meaning. He makes images in source, aluminum or steel and never larger than necessary, because smaller images have more space around themselves. Space that may be necessary to perform an action.