Art@Site www.artatsite.com Marcel Smink, Roland Cornelissen Poort van Nieuwendam
Artist:

Marcel Smink, Roland Cornelissen

Title:

Poort van Nieuwendam

Year:
1999
Adress:
Zuiderzeeweg
Website:
www.amsterdam.nl:
Sinds de zomer van 1999 is de hoek van de Zuiderzeeweg en de IJdoornlaan meer dan herkenbaar. Aan de ene zijde van de Zuiderzeeweg staat de Poort van Nieuwendam voortkomend uit een bestrate weg, beide uitgevoerd in kleurrijke betonstraatstenen. De overzijde is opnieuw ingericht. Samen ziet men hier één kunstwerk. De Poort staat op de plaats waar het oude asfalt van de Zuiderzeeweg lag. De kunstenaar Marcel Smink handhaafde honderd meter van de oude ongebruikte weg. Hij liet die via een talud oplopen tot twee meter boven het maaiveld en met een flauwe bocht uitlopen in deze monumentale poort. Vanuit Nieuwendam vormt ze de entree naar de Ringweg en andersom de markering, dat de snelweg ophoudt en de bebouwde kom begint. De Poort is 5,7 meter breed en 6,3 meter hoog. Het veldje aan de andere zijde van de Zuiderzeeweg heeft een ritmisch patroon van knotwilgen met twee rietsloten en groot hoefblad als bodembedekker. Het kunstwerk is tot stand gekomen in overleg met delegaties uit de uit de buurtbeheren Markengouw en Werengouw.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Sommigen noemen het een omvallende poort, maar de kunstenaar zelf ziet het eerder als een omhoogkrullend deel van de weg. Erachter ligt namelijk nog een stuk van de oude Zuiderzeeweg, aangelegd in de jaren dertig. Marcel Smink heeft hem laten bestraten met dezelfde betonnen klinkers als waaruit de poort is opgetrokken.
Hij houdt rekening met het feit dat het wordt gezien door veel verschillende mensen: ‘Het is als met het boek ‘In de naam van de Roos’ van Umberto Eco. Dat kun je lezen als een roman, een detective en als een filosofisch werk. Zo’n gelaagdheid probeer ik ook in mijn beelden aan te brengen. Deze poort kun je bijvoorbeeld gewoon zien als een folly, een merkwaardig object in een verkeerslandschap. Je kunt het ook opvatten als een signaal voor automobilisten die van de snelweg komen: u nadert een andere wereld, het wordt tijd voor een trager tempo. Maar je kunt het ook zien als een monument, een eerbetooon aan die oude Zuiderzeeweg.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
De Poort van Nieuwendam uit 1999 staat op de plaats waar de oude Zuiderzeeweg lag. De kunstenaar Marcel Smink handhaafde honderd meter van de oude ongebruikte weg. Hij liet die via een talud oplopen tot twee meter boven het maaiveld en met een flauwe bocht uitlopen in deze monumentale poort.

Translation
www.amsterdam.nl:
Since the summer of 1999 the angle of the Zuiderzeeweg and IJdoornlaan is more than apparent. On one side of the Zuiderzeeweg is the gate of Nieuwendam originating from a paved road, both performed in colorful concrete paving blocks. The other side is refurbished. One can see here one work of art together. The gate is at the place where the old asphalt of the Zuiderzeeweg lag. The artist Marcel Sahu maintained hundred meters from the old unused road. He left over a slope take up to two metres above ground level and with a slight lead in this monumental gate. From the ring road forms the entrance to Nieuwendam and vice versa the marking, that the highway ends and the built-up area begins. The port is 5.7 meters wide and 6.3 meters high. The field on the other side of the Zuiderzeeweg has a rhythmic pattern of Pollard willows with two Reed locks and common butterbur as ground cover. The artwork was created in consultation with delegations from the buurtbeheren from the markengouw and prevent Shire.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
some call it a falling gate, but the artist himself sees it more as a omhoogkrullend part of the road. Behind it is another piece of the old Zuiderzeeweg, laid out in the 1930s. Zia Sahil has let him driver with the same vowels as concrete from which the port is located.
He takes account of the fact that it is seen by many different people: ' it's like with the book ' In the name of the rose ' by Umberto Eco. That you can read as a novel, a detective and as a philosophical work. Such a layering I try also to bring in my images. This port you can, for example, just see it as a folly, a curious object in a traffic landscape. You can also perceive it as a signal for motorists who come from Highway: you are approaching another world, it is time for a slower pace. But you can also see it as a monument, a eerbetooon of that old Zuiderzeeweg.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
the gate of Nieuwendam from 1999 is at the place where the old Zuiderzeeweg lag. The artist Marcel Sahu maintained hundred meters from the old unused road. He left over a slope take up to two metres above ground level and with a slight lead in this monumental gate.