Art@Site www.artatsite.com Jan Snoeck Zittende Figuren
Artist:

Jan Snoeck

Title:

Zittende Figuren

Year:
1980
Adress:
Christiaan de Wetstraat
Website:
www.amsterdam.nl:
Op het schoolplein van openbare basisschool de Kaap zitten zes figuren (zonder hoofd) op de grond. De beelden zijn gemaakt door kunstenaar Jan Snoeck. De personages onderscheiden zich door hun verschillende kleding, de houding van de armen en het verschil in formaat. Het gebruik van primaire kleuren, uitgevoerd in geglazuurd keramiek, zie je terug in de vele beelden die Snoeck heeft gemaakt voor de openbare ruimte. Vaak stellen de kunstwerken liggende of zittende figuren voor. Archaïsche culturen zoals de Assyrische en Egyptische vormen zichtbaar een inspiratiebron voor zijn onderwerpen en vormentaal.

www.dbnl.org:
Het werk van Jan Snoeck straalt een onhollandse zonnigheid uit. Onder de vaak grauwe luchten staan, verspreid door Nederland, zo'n dertig meerkleurige keramische plastieken van Snoeck; in de interieurs van openbare ruimten ongeveer vijfentwintig, evenzeer monumentaal. De beelden zijn overzichtelijk van vorm en zelden of nooit hard van kleur. Vorm en kleur hebben in Snoecks werk een pact gesloten; daaronder valt dat de laatste zich soms expansief mag gedragen ten opzichte van de eerste.
Zijn ontwerpen weet hij af te stemmen op de omgeving en het specifieke doel. Hoewel hij verankerd is in de traditie van de beeldende kunst, levert hij daaraan een bijdrage met een eigen signatuur. Naar de geest zijn sommige figuratieve werken verwant aan Cobra, hoewel Snoeck nooit met Cobra verbonden is geweest. De keramieken van Jan Snoeck tonen een voorkeur voor eenvoud in de vorm, duidelijkheid, heldere kleuren. Ze hebben iets aanvankelijks en vanzelfsprekends. Ze zijn ongecompliceerd. Hun zonnigheid en humor zijn een remedie tegen zwaarwichtigheid en zwaartillendheid.
Jan Snoeck, die telkens weer naar Frankrijk terugkeerde, vooral naar het Zuidfranse La Ciotat, zocht zijn beelden een expressiviteit te verlenen die met de monochromie van steen en chamotte niet te verkrijgen is. Waarschijnlijk was het heldere licht van de Méditerranée mede de oorzaak van zijn behoefte aan kleur. Terwijl hij tekeningen en grafiek bleef vervaardigen, ging hij van 1966 tot '68 experimenteren met glazuren op beelden in klei bij de afdeling bouwkeramiek van de Porceleyne Fles te Delft en later bij Struktuur '68. Omdat hij monumentale beelden wilde maken en ze te groot waren voor de oven moest hij zijn figuren versnijden en daarna in elkaar metselen. Dat bracht het speciale probleem mee van de cementvoegen; overal waar ze voorkomen bepalen ze mede het resultaat zoals de loodstrips het gebrandschilderde raam. Eerst boetseert Jan Snoeck zijn plastiek in chamotteklei op ware grootte. Vervolgens geeft hij op de drogende klei en daarna op een werktekening de versnijdingen aan; ook krijgt ieder deel een nummer dat staat voor een bepaalde kleur. Om het beeld bestand te doen zijn tegen de weersomstandigheden moet de wand minstens twee tot drie centimeter dik zijn en, van binnen gewapend met ijzer en beton, gebakken worden op een temperatuur van 1170 graden Celsius. Al zijn werk voert Snoeck nu uit met medewerking van Struktuur '68 in Den Haag, dat wil zeggen met Jacques van Gaalen en Henk Trumpie, die Struktuur '68 oprichtten. De monumentale keramische beelden die geplaatst worden in de open lucht, worden tenslotte verankerd in een basis van gewapend beton.

Translation
www.amsterdam.nl:
in the schoolyard of public primary school de Cape are six figures (without head) to the ground. The images are created by artist Jan Snoeck. The characters are distinguished by their different clothes, the attitude of the arms and the difference in format. The use of primary colors, executed in glazed ceramic, is reflected in the many images that Said has created for public spaces. Often couples lying or sitting figures for the works of art. Archaic cultures such as the Assyrian and Egyptian forms constitute a source of inspiration for his subjects and visible language.
www.dbnl.org

: the work of Jan Said exudes a sunniness from onhollandse. Under the often grey skies are, spread by Netherlands, some 30 multi-coloured ceramic plastics of Said; in the interiors of public areas about twenty-five, equally monumental. The images are organized by shape and rarely if ever hard of color. Shape and color in Saicesuf work a pact concluded; This includes that the last sometimes expansive should behave relative to the first.He
his designs to the environment and the specific purpose. Although he anchored in the tradition of the Visual Arts, he delivers a contribution with its own signature. To the spirit are some figurative works related to Cobra, although Said never has been connected with Cobra. The ceramics by Jan Said show a preference for simplicity in the form, clarity, bright colors. They have something for granted and aanvankelijks. They are straight forward. Their ponderous sunniness and humor are a cure for zwaartillendheid.
Jan Snoeck, who keep coming back to France returned, especially to the Southern French La Ciotat, searched his images to provide a monochrome works with the expressiveness of matte and chamotte not available. Probably the bright light of the Mediterranean was partly responsible for his need for color. While he continued to produce drawings and prints, he went from 1966 to ' 68 experiment with glazes on images in clay at the Department of construction ceramics of the Porceleyne Fles, Delft and later at Structure ' 68. Because he wanted to make monumental statues and they were too large for the oven, he had to cut his figures and then lay bricks together. That brought the special problem of the Add cement; anywhere on the screen determine they partly the result such as the loodstrips the stained glass window. First models Jan Said his plastic in chamotte clay full-size. Then he gives on the drying clay and then on the cuts to a working drawing; also each share a number that represents a particular color. To make the image file to do so should the wall for at least two to three inches thick and, from the inside armed with iron and concrete, be baked at a temperature of 1170 degrees Celsius. All his work carries Said now out with the collaboration of Structure ' 68 in the Hague, that is with Jacques van Gaalen and Henk Talley, who founded Structure ' 68. The monumental ceramic sculptures placed in the open air, are finally anchored in a base of reinforced concrete.