Art@Site www.artatsite.com Berend Strik Katsenarie
Artist:

Berend Strik

Title:

Katsenarie

Year:
1994
Adress:
Cruquiusweg
Website:
www.amsterdam.nl:
Het Kinderdagverblijf Oehoeboeroe aan de Cruquiusweg doet denken aan een oosters sprookjes kasteel van de Efteling. Oosters aandoende torenspitsen gemaakt van buigzame koperen buizen steken uit een grote kunststof blauwe wolk die aan de gevel van het pand gevestigd is.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het gevelbeeld doet denken aan een sprookjesdecor. Het lijkt of een enorme wolk een oosters paleis aan het oog onttrekt, alleen de torenspitsen zijn nog zichtbaar.
Het gebouw was vroeger een havendouanekantoor en werd door architect Sjoerd Soeters verbouwd tot kinderdagverblijf. Door de verbouwing werd de oorspronkelijke voorkant van het gebouw de achterzijde. Aan de straatkant ontstond een nieuwe voorkant. Om deze gevel met zijn betonnen wand geschikt te maken als voorgevel kreeg Berend Strik de opdracht voor het maken van een beeld. Omdat Strik het verstoppen van de grijze wand een schijnoplossing vond, kon een toevoeging volgens hem alleen gerechtvaardigd worden als het bedekken van de gevel sterk overdreven zou worden. Het moest volgens hem écht nep worden.
De kunstenaar is niet gelukkig met het resultaat: 'Het ontwerp werd goedgekeurd, alhoewel ik door budgettekort alle onderdelen moest verkleinen. Zoals het beeld zich nu presenteert ben ik heel ontevreden over de wolk als decor. Was het nog de wolk of was het een blauwe uitgeperste sinaasappel ? Bovendien bleken de kleuren van de kozijnen, de belichting en het hekwerk niet ten goede te komen aan het kunstwerk. Vooral het gebouw moet het ontgelden omdat het louter de drager van een plaatje is geworden. De ingreep is mislukt omdat de wolk niet een geheel wordt met het gebouw maar er voor hangt als een slap decor. (…) Mijn voorstel is de blauwe wand te slopen en de vrij komende muur te stuken met grijze cement. De geest van ‘Katsenarie alsnog bevrijd van de geur van de natte oude hond.'

Translation
www.amsterdam.nl:
Nursery Oehoeboeroe to the Cruquiusweg reminiscent of an Oriental fairy tale Castle from the Efteling theme park. Oriental-style spires made of flexible copper tubes sticking out of a large plastic blue cloud on the facade of the building is.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Tthe façade image is reminiscent of a fairytale setting. It looks like a huge cloud an Oriental Palace tap to the eye, just the spires are still visible.
the building used to be a port customs office and was rebuilt by architect Sjoerd Soeters to daycare. By the renovation, the original front of the building the back. On the street side was a new front. To this façade with its concrete wall to make them suitable as façade got Berend Strik the command for making an image. Because Bow hiding the gray wall a sham solution was made, could be justified only as an addition according to him covering the facade would be greatly exaggerated. It had to be really fake according to him.
the artist is not happy with the result:"the design was approved, even though I had to reduce the budget shortfall by all components. Like the image now presents I am very dissatisfied with the cloud as decor. It was still the cloud or was it a blue squeezed orange? Furthermore, the colors of the frames, the exposure and the railings do not benefit the work of art. Especially the building must suffer because it has become merely the bearer of a picture. The operation failed because the cloud is not an entirely with the building but there for hangs like a limp decor. (…) My proposal is to demolish the blue wall to wall pieces and the quite coming with grey cement. The spirit of ' Katsenarie still freed from the smell of the wet old dog.