Art@Site www.artatsite.com Harry Visser Dagboek
Artist:

Harry Visser

Title:

Dagboek

Year:
1983
Adress:
Niersstraat
Website:
www.amsterdam.nl:
Het kunstwerk bestaat uit een grote muurschildering op de gevel van de basisschool Anne Frank. De schildering is verdeelt in vijftien kleurbanen. Over de kleurbanen staan tekstfragmenten uit het dagboek van Anne Frank geschreven.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Voor de opdracht van de Anne Frankschool maakte Harry Visser (zelf ondergedoken in de oorlog) een ontwerp bestaande uit vijftien kleurbanen met daaroverheen fragmenten uit het dagboek van Anne Frank. Toen Visser na een half jaar ontwerpen aan de uitvoering wilde beginnen, bleek de Commissie van Advies voor de Beeldende Kunst geen toestemming te verlenen, het gebouw was een monument en men was bang voor de aantrekkingskracht die het werk zou kunnen hebben op graffitivandalen.
Visser beargumenteerde:"Het handschrift van Anne Frank als onderwerp voor een wandschildering is voor mij meer dan verering. Het gaat om het creatieve schrijftalent dat zij bezat. Zij ontdekte haar talent, was zich daar bewust van en gelukkig in de momenten dat ze schreef. Dat wilde ik tot uiting brengen middels de gekozen teksten. Haar teksten op de muur van haar eigen school zie ik als een waardig tegenbeeld van de racistische schunnigheden die ons steeds meer onder ogen komen. ' Dat gaf de doorslag, er werd alsnog toestemming verleend. Met behulp van een diaprojector zijn regels uit haar dagboek geprojecteerd en opgeschilderd.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
De Anne Frankschool, Nierstraat 41, is tot monument verklaard. Kunstenaar Harry Visser heeft in 1983 van de gevel van het gebouw een kunstwerk gemaakt. Hij heeft met behulp van een diaprojector enkele regels uit het dagboek van Anne Frank, in haar handschrift, op de gevel afgebeeld. Anne Frank ging van 1934 tot 1941 hier naar school. In 1954 kreeg de school de naam van Anne Frank.

www.anne-in-de-buurt.nl:
'Die teksten moeten je interesse wekken'
Al meer dan twintig jaar wordt de gevel van de Anne Frankschool opgesierd door in vrolijke kleuren geschilderde vlakken; in grote letters, over al dat fleurigs heen, staan teksten van het meisje naar wie deze plek is vernoemd. 'Je kunt ze niet lezen, als je er snel voorbij loopt', zegt de kunstenaar die Anne’s zinnen op de muur heeft gezet; ' Alleen als je er even de tijd voor neemt, zie wat er staat. Dat was ook mijn bedoeling. Die teksten moeten je interesse wekken, je moet denken; wie was dat meisje en wat heeft zij nog meer in haar dagboek geschreven.'
Voordat de school werd beschilderd, zag zij er van buiten nogal kil uit. Met de zijde, waarop de zon scheen, was niets mis; daar lagen het schoolplein en alle lokalen. Maar aan de kant van de Niersstraat, bij de ingang, was een saaie muur waarin smalle, hoge ramen zaten. Besloten werd wat aan die gevel te doen. Er moest iets op komen wat te maken had met Anne Frank, die hier jarenlang les kreeg en een prettige tijd had, maar met wie het treurig afliep. Toch mocht de versiering niet droevig zijn.

Translation
www.amsterdam.nl:
The artwork consists of a large mural on the facade of the Anne Frank elementary school. The painting is divided into fifteen color jobs. About the color courses are written text fragments from the diary of Anne Frank.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
For the command of the Anne Frank school made Harry Visser (itself hiding in the war) a design consisting of fifteen color jobs with additional excerpts from the diary of Anne Frank. When Visser after half a year designs to the implementation the Commission wanted to start, turned out of advice for the Visual Arts to permit no, the building was a monument and one was afraid of the attraction that the work might have on graffiti vandals.
Visser argued:"the handwriting of Anne Frank as a topic for a wall painting is for me more than worship. It comes to the creative writing talent that she possessed. She discovered her talent, was aware of this and happy in the moments that she wrote. That is what I wanted to express through your chosen texts. Her texts on the wall of her own school I see as a worthy antitype of racist schunnigheden which come under increasing us eyes."That was the decisive factor, it was still permitted. Using a slide projector are projected and painted during the lines from her diary.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
The Anne Frank school, 41, is to monument explained. Artist Harry Visser has in 1983 of the façade of the building made a work of art. He has a slide projector using some rules from the diary of Anne Frank, in her handwriting, depicted on the facade. Anne Frank went to school here from 1934 to 1941. In 1954 the school got the name of Anne Frank.

www.anne-in-de-buurt.nl:
"This texts need to make you interested."
For more than 20 years is the facade of the Anne Frank school decorated by painted in bright colors, in large letters on all planes; that fleurigs back, are texts of the girl after whom this place is named."You can not read them, as you will soon walk past", says the artist who has taken on the wall Anne's sentences;"Only if you take time for takes, see what it says. That was my intention. These texts should show your interest, you have to think; who was that girl and what has it even more in her diary written."
Before the school was painted, she saw there from outside quite chilly out. With the side, on which the Sun was shining, it was nothing wrong; There were the schoolyard and all premises. But on the side of the Niersstraat, at the entrance, was a boring wall in which were narrow, high Windows. It was decided what to do to that facade. There had to be something on what had to do with Anne Frank, who for years was taught here and had a pleasant time, but with whom it ended sad. However, if the trim not sad.