Art@Site www.artatsite.com Auke de Vries Zonder Titel
Artist:

Auke de Vries

Title:

Zonder Titel

Year:
1992
Adress:
Kostverlorenvaart
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Uitgangspunt voor zijn werk zijn alledaagse voorwerpen, al dan niet geabstraheerd en geordend tot een nieuwe samenhang. De negen objecten die zijn bevestigd aan de aanlegpalen voor boten in de Kostverlorenvaart zijn wel opvallend maar tegelijkertijd ook passend op deze locatie. Dit is ook het streven van de kunstenaar die zich bij elke sculptuur afvraagt: 'Hoe maak ik een beeld dat in die buurt hoort en op hetzelfde moment er toch vreemd kan zijn.' Bij wijze van uitzondering gebruikte De Vries hier kleuraccenten, en wel aan het eind van de lange metalen staven. Zijn ijle en in de ruimte zwevende beelden worden tegen het eind van de jaren ‘80 voller, beweeglijker en complexer.

www.amsterdam.nl:
In 1987 werd een stedenbouwkundig plan gemaakt voor wat tot dan toe een werf van de gemeente was. Het plan was in die tijd een experiment waarbij architectenbureau Lafour en Wijk zowel de woningen ontwierp als de inrichting van de openbare weg. En in dit plan diende de kunst ook een prominente plaats krijgen.
Tot een werkelijke samenwerking tussen kunstenaar en architect kwam het niet. Maar de opdracht was op zijn minst inspirerend voor Auke de Vries. Eerder was De Vries bekend geworden met monumentale stalen beelden met een grafisch karakter. De wens naar kleur van de uit Suriname afkomstige architect Lafour, heeft hem bij deze beelden doen besluiten kleurrijke elementen toe te voegen.
Auke de Vries (1937) ontwierp langs de watergrens van het werfterrein negen op masten lijkende objecten. Ze zijn bevestigd aan de op onregelmatige afstand staande meerstoelen. Ten onrechte worden deze ook wel dukdalven genoemd, het verschil zit in de constructie.
Aan de lange staven zijn abstracte elementen toegevoegd. Bijvoorbeeld een vorm die doet denken aan een vogel en één die associaties oproept met een vlieger. Geen enkel object staat precies recht. 'Bij mij staat altijd iets scheef. Dit is een dankbare manier om de ruimte te gebruiken,' zegt de kunstenaar.
De Vries was midden jaren tachtig bekend geworden met het ‘Maasbeeld’, een als een waslijn boven de Maas hangende sculptuur bij de Willemsbrug. Pal tegenoven de perrons van station Hollands Spoor in Den Haag hangt een groot door hem ontworpen object. Ook in de vijver voor het Architectuur Museum in Rotterdan staat een monumentale stalen sculptuur met het voor hem zo kernmerkende tekenachtige karakter.

www.kunstbus.nl:
Aanvankelijk maakte Auke de Vries vooral tekeningen, etsen en schilderijen. In de jaren zeventig begon hij met het maken van kleine ruimtelijke modellen die bedoeld waren als hulpmiddel bij het maken van grafiek. Deze gingen al snel een eigen leven leiden en ontwikkelden zich tot zelfstandige sculpturen.
De sculpturen van Auke de Vries zijn doorgaans van metaal. Zij hebben een dynamisch karakter, mede door de gekromde staven en lijnen waarmee zijn werk is uitgerust. Vaak is de grondslag een simpele geometrische vorm. Een mooi voorbeeld van het vroege werk van De Vries is zijn sculptuur voor het stadskantoor in Lelystad (1970).
Beelden van De Vries worden vaak vergeleken met schrift en de wijze waarop hij in de ruimte werkt wordt aangeduid met het 'schrijven in de ruimte'. Zoals bij schrift leunen de vormen vaak tegen schuine elementen of zijn daaraan opgehangen. Hierdoor ontstaat in het beeld een opwaartse en neerwaartse beweging. De ogenschijnlijk lichte constructies zijn samengesteld uit lijnen, vlakken, cilinder- en kegelvormen. Omdat de vormen meestal slechts op enkele punten verankerd zijn, lijken de beelden in wankel evenwicht te verkeren. Niets is minder waar: de plaats van alle elementen is exact berekend en uitgebalanceerd.
Het abstracte werk van Auke de Vries is gebaseerd op waarnemingen van de werkelijkheid. Hij fotografeert en schetst in de natuur en in steden en transformeert deze indrukken tot abstracte beelden.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Starting point for his work are everyday objects, whether or not abstracted and ordained unto a new cohesion. The nine objects that are attached to the construction piles for boats in the Kostverlorenvaart are striking but also appropriate at this location. This is also the aim of the artist that are possible with any sculpture wondering: ' How do I create an image that in that neighborhood and at the same time there yet strangely can be. ' By way of exception, used Dave here color accents, and now at the end of the long metal rods. Are thin and floating images are by the end of the 1980s, fuller, more mobile and more complex.

www.amsterdam.nl:
In 1987 became a urban plan made for what was until then a yard of the municipality. The plan at that time was an experiment in which architectural firm L and ward both the houses and designed as the décor of the public road. And in this plan served the art also a prominent place.
to an actual cooperation between the artist and the architect it did not come. But the assignment was at least inspiring for Auke de Vries. Dave was previously known for monumental steel sculptures with a graphic character. The desire for color of the architect from Suriname L, has him at these images do decide to add colorful elements.
Auke de Vries (1937) designed along the water border of boatyard nine on masts-like objects. They are attached to the irregular distance standing meerstoelen. Are mistakenly called this also known as dukdalven, the difference is in the construction.
to the long rods are abstract elements added. For example, a shape reminiscent of a bird and one that evokes a kite. No objects is exactly right. 'With me is always something crooked. This is a rewarding way to use the space' says the artist.
Dave was in the mid-1980s known for 'Maas sculpture', one as a clothesline hanging above the Maas sculpture at the willemsbrug. PAL against oven the platforms of the Hague Hollands Spoor station hangs a large he designed object. Also in the pond in front of the Architecture Museum in Cincinnati is a monumental steel sculpture with the mark for him so kernmerkende like character.

www.kunstbus.nl:
Auke de Vries initially, especially drawings, etchings and paintings. In the 1970s he began making small spatial models that were intended as an aid to making chart. These went lead a life of its own and soon developed into self-contained sculptures.
the sculptures of Auke de Vries are typically of metal. They have a dynamic character, partly due to the curved rods and lines with which his work is equipped. Often the basis a simple geometric shape. A fine example of the early work of De Vries is his sculpture for the municipal offices in Lelystad (1970).
Artworks by Datta are often compared to Scripture and the way he works in space is denoted by the 'writing in space'. As with Scripture leaning against the often form oblique elements or are suspended. This creates an upward and downward movement in the image. The seemingly light constructions are composed of lines, planes, cylinder and cone shapes. Because the forms usually anchored just a few points, seem to be the images in delicate balance. Nothing could be further from the truth: the place of all elements is exactly calculated and balanced.
The abstract work of Auke de Vries is based on perceptions of reality. He photographs and sketches in nature and in cities and transforms these impressions to abstract images.