Art@Site www.artatsite.com Erwin de Vries Slavernijmonument
Artist:

Erwin de Vries

Title:

Slavernijmonument

Year:
2002
Adress:
Oosterpark
Website:
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Het monument bestaat uit drie delen. Het verbeeldt het verleden (de dramatische geschiedenis van de slavernij), het heden (het doorbreken van de muur van weerstand) en de toekomst (de drang naar vrijheid en een betere toekomst).

www.rijksmuseum.nl:
Bronzen afgietsel van het model dat Erwin de Vries maakte als inzending voor de prijsvraag voor het ontwerp van een nationaal monument slavernijverleden voor het Oosterpark te Amsterdam. Het monument bestaat uit drie delen. Het eerste deel verbeeldt de slaven, een groep gebogen, bijeengepakte mensen. Het tweede deel toont een persoon die onder een poort doorloopt, als symbool voor een slaaf op weg naar de vrijheid, op weg naar een nieuw leven. Het derde deel wordt gevormd door een persoon, die de armen boven het hoofd heeft uitgestrekt, en die staat voor de bevrijdde mens. De omvang van de figuren wordt met elk deel groter. De drie delen zijn door de kunstenaar op een houten sokkel bevestigd.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft in Suriname en op de Nederlandse Antillen. In het Oosterpark staat, ter herinnering aan dit feit, het Slavernij monument uit 2002 van Erwin de Vries. De beeldengroep stelt"heden, verleden en toekomst" voor. Het achterste deel symboliseert de dramatische geschiedenis van het juk waaronder de slaven gebukt gingen. Bij het middelste gedeelte doorbreekt de mens de muur van weerstand en taboe. De mens heeft de kracht gevonden zich van de ketens te bevrijden om als volwaardig individu van het heden op te staan. Het voorste gedeelte onderstreept de alles overheersende drang naar vrijheid en een betere toekomst.

www.ninsee.nl:
De initiatiefnemers voor het monument hebben zich inmiddels verenigd in de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden, waarbij zich ongeveer 18 organisaties van Surinaamse, Antilliaanse - Arubaanse en Afrikaanse signatuur hebben aangesloten. In het bestuur van de stichting hebben deskundige wetenschappers zitting. Het Surinaams Inspraakorgaan en het Orgaan Caribische Nederlanders treden op als adviseurs. De Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden is een officiƫle gesprekspartner van de rijksoverheid als het gaat om de realisatie van het monument.

Translation
www.buitenbeeldinbeeld.nl:
The monument consists of three parts. It depicts the past (the dramatic history of slavery), the present (breaking the wall of resistance) and the future (the urge for freedom and a better future).

www.rijksmuseum.nl:
Erwin de Vries made a bronze cast of the model as entry for the competition for the design of a national slavery monument for the Oosterpark in Amsterdam. The monument consists of three parts. The first part depicts the slaves, a group bent, bijeengepakte people. The second part shows a person who is covered by a port goes through, as a symbol for a slave on way to freedom, on the way to a new life. The third part is formed by a person, who has the arms above the head stretched out, and that is to represent the freed man. The scale of the figures is larger with each part. The three parts are confirmed by the artist on a wooden stand.

www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
On July 1, 1863 slavery was abolished in Surinam and the Netherlands Antilles. In the Oosterpark is in memory of this fact, the Slavery monument from 2002 by Erwin de Vries. The images Group presents"past, present and future" for. The rear part symbolizes the dramatic history of the yoke under which the slaves escalated. The man at the middle section breaks through the wall of resistance and taboo. Man has found the strength to free themselves from the chains in order to stand as a full individual of the present. The front part stresses the all dominating urge for freedom and a better future.

www.ninsee.nl:
The promoters for the monument have now United in the Foundation Dutch National Monument history of slavery, which is about 18 organizations of Surinamese, Antillian-Aruban and African signature have connected. In the Board of the Foundation have expert scientists session. Sranan Tongo Participation institution and the institution Mps act as advisors. The Foundation Dutch National Monument history of slavery is an official partner of the Government when it comes to the realization of the monument.