Art@Site www.artatsite.com Han Wezelaar F.M. Wibaut
Artist:

Han Wezelaar

Title:

F.M. Wibaut

Year:
1959
Adress:
Rhijnspoorplein
Website:
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In 1959 kreeg Han Wezelaar de opdracht van de gemeente Amsterdam een standbeeld te maken van de sociaal-democratische wethouder Floor Wibaut. Aan de hand van foto’s maakte Wezelaar schetsen in gips en klei, die uiteindelijk tot het huidige beeld leidden. Aanvankelijk stond het beeld in een plantsoen aan de Platanenweg. Later kreeg het een plek naast het pas gesloopte Wibauthuis in de Wibautstraat. Tegenwoordig staat het beeld op het Weesperplein, waar het beter tot zijn recht komt. In 1982 werd het beeld tijdens een ontruiming van een aantal kraakpanden (complex ‘De Blaaskop’) van de sokkel gelicht en naar het ontruimde complex gesleept. Het beeld liep hierdoor ernstige beschadigingen op. Onder toeziend oog van Wezelaar werd het gerestaureerd en enkele maanden later opnieuw onthuld.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Floor Wibaut, de eerste SDAP-wethouder in Amsterdam.
Bekend SDAP-bestuurder in het interbellum, vooral vanwege zijn activiteiten als wethouder van Amsterdam. Was in Vlissingen een succesvol zakenman, die in de internationale houthandel een aanzienlijk vermogen verdiende. Vestigde zich in Amsterdam waar hij als wethouder veel tot stand bracht, onder andere op het gebied van volkshuisvesting.
Een gevleugelde uitdrukking werd: ''Wie bouwt? Wibaut''
Verder was hij een gezaghebbend lid van de Eerste Kamer, die zich mengde in debatten over financieel-economische politiek. Wibaut was zeer actief in de internationale gemeentenbeweging en staat te boek als nonconformist.
Op 17 september 1928 is hem een eredoctoraat verleend door de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.

Translation
www.adambeeldenva1900.blogspot.nl:
In 1959 Han Wezelaar got the command of the city of Amsterdam to create a statue of the Socialist Alderman Floor Wibaut. Wezelaar sketches from photos made in plaster and clay, which eventually led to the current image. Initially, the picture in a park on the Platanenweg. Later it got a spot beside the recently demolished Wibauthuis in the Wibautstraat. Today, the image on the Weesperplein, where the better comes into its own. In 1982 the picture during a clearance of a number of squats (complex ' The Blaaskop ') of the plinth lifted and dragged to the cleared complex. The picture ran on serious damage. it was restored under the watchful eye of Wezelaar and again a few months later revealed.

www.buitenbeeldinbeeld.nl:
Floor Wibaut, SDAP-the first Alderman in Amsterdam.
SDAP-known driver in the interwar period, mainly because of his activities as an alderman of Amsterdam. Was a successful businessman in Vlissingen, which earned a significant power in the international timber trade. Settled in Amsterdam where he brought many to stand as an alderman, including in the field of housing.
A winged expression was: ' ' Who builds? Wibaut '
He was an authoritative member of the first Chamber, which interfered in debates on financial-economic policy. DB was very active in the international recognized as"municipalities move and nonconformist.
On september 17, 1928 is granted him an honorary doctorate by the University in Amsterdam.