Art@Site www.artatsite.com David Jiří Klíčová Socha, Key Sculpture
Artist:

David Jiří

Title:

Klíčová Socha, Key Sculpture

Year:
2010
Adress:
Franz Kafka Square (contemporary)
Website:
www.waymarking.com:
"Key Socha (Klíčová socha) představuje osobní polemiku na vývoj v České republice v posledních 20 letech. Samozřejmě, že je to ani slavnostní památkou ani prostě kritický kus, socha vyjadřuje ambivalenci cítím, když se podívám na současné -den společnost a politika ..."(Jiří David, výtvarník)

www.praguemylove.blogspot.nl:
Socha symbolizuje 20 let, které uplynuly od sametové revoluce. Keys byl vybrán jako hlavní téma, protože drásající klíče byly symbolem pro-demokratických shromáždění, pořádané Václavem Havlem, v roce 1989. Socha hláskuje slovo"revoluce" (Revolution). Tam byl nějaký spor ohledně klíčovou sochu Jiřího Davida, protože práce byla sponzorována Vodafone, mezinárodní telekomunikační společnost - peníze z mezinárodní společnosti za národní symbol vyvýšené některé otázky v České republice.
Umělec Jiří David, je nejvlivnější český umělec posledních 20 let. S jejich bezplatné používání značek a politických symbolů, jeho obrazy výrazně formoval postmoderní program na přelomu roku 1980 a 1990, kdy se také začal pracovat s instalací a psané texty, které odrážejí pozici umělce a umění ve společnosti.

www.360cities.net:
Key Socha je ve tvaru slova"Revoluce" (Revoluce) v DNA spirály, která evkoes neustálou znovuzrození, revoluce ve vývoji a jeho zadní straně. Jednotlivá písmena představují písma ze jmen známých předmětů z období před rokem 1989: R - Z komunistického deníku Rudé Právo; E - z toiltet papíru; V - z vaty; O - z"Pedro" žvýkačky; L - z televizních reklam na Mr.Egg; U - z Tuzexu obchodů poukazy na dovážené zboží; C - z loga cestovní kanceláře; E - z komunistických průkazů totožnosti.
Mobilní operátor Vodafone podporoval sochu přes kolekci veřejného klíče. Při příležitosti 17.listopadu 1986 výročí, lidé přinesli do 85.741 klíčů prodejnách Vodafonu, od whisch socha byla vytvořena.

Translation
www.waymarking.com:
"The Key Sculpture (Klícová socha) represents a personal polemic on development within the Czech Republic in the last 20 years. Of course, it’s neither a celebratory monument nor simply a critical piece. The sculpture expresses the ambivalence I feel when I look at present-day society and politics..." (Jirí David, artist)

www.praguemylove.blogspot.nl:
The sculpture symbolizes the 20 years that have passed since the Velvet Revolution. Keys were picked as the main theme because jangling keys were the symbol of pro-democratic rallies, organized by Vaclav Havel, in 1989. The sculpture spells the word"Revoluce" (Revolution). There has been some controversy regarding Jirí David's key sculpture because the work was sponsored by Vodaphone, an international telecommunications company - money from an international company for a national symbol raised some questions in the Czech Republic.
The artist, Jirí David, is the most influential Czech artist of the last 20 years. With their free use of signs and political symbols, his paintings distinctly shaped the post-modern program at the turn of the 1980s and 1990s when he also began working with installations and written texts reflecting the position of the artist and art in society.

www.360cities.net:
The Key Sculpture is in the shape of the word"Revoluce" (Revolution) in a DNA spiral that evkoes incessant rebirth, revolution in evolution and its reverse. The individual letters represents fonts from the names of well-known items from before 1989: R - from the Communist daily Red Right; E - from toiltet paper; V - from cotton wool; O - from"Pedro" chewing gum; L - from the TV commercials of Mr.Egg; U - from Tuzex shop vouchers for imported goods; C - from travel agency logo; E - from Communist ID cards.
Mobile operator Vodafone supported the sculpture through a public key collection. For the occasion of the November 17, 1986 anniversary, people brought in 85741 keys to Vodafone shops, from whisch the sculpture was created.