Art@Site www.artatsite.com
Artist:

Václav Prachner, Josef Bergler

Title:

Vltava, Tetezka

Year:
1818
Adress:
Mariánské Nám
Website:
www.waymarking.com:
Terezka - považován za nejkrásnější sochu v Praze.
Terezka je považován za nejkrásnější sochu v Praze.Socha ilustraci mladá žena drží dvě vázy s vodou. Jedním z nich je symbolický proud vody s pěti hvězdami a představuje svatého Jana Nepomuckého, kteří zemřeli martyr's smrtí v řece Vltavě. Druhý proud je skutečná vodní fontány.Sochy pravý jméno je Vltava, ale všechny občany v Praze jí zavolat Terezka. Jedna legenda říká, že socha byla velmi podobná jedné služebníka služce z paláce hraběte Clam-Gallasů.

www.prazskekasny.net:
Součástí vysoké ohradní zdi, která obepíná nárožní zahrádku patřící ke Clam-Gallasovu paláci, se stala od roku 1812 i kašna s dívčí postavou, která představuje českou řeku Vltavu. Sedící dívčí postava má v rukou dva džbánky, z nichž vytéká voda. Ty symbolizují dva prameny Vltavy. Pět hvězdiček na naznačeném prameni připomíná sv. Jana Nepomuckého i Vltavu. Pražané sochu Václava Prachnera nazývali Terezkou. Snad podle dívky, která kdysi dávno ke kašně chodívala pro vodu.
O Terezce se také říkalo, že je nejbohatší pražskou sochou: Rytmistr od dragounů na penzi, podivín, obyvatel z nárožního domu v Linhartské ulici, měl z okna výhled právě na kašnu Terezku. Díval se na často opuštěnou dívku a zamiloval se do ní. Po jeho smrti se ukázalo, že Terezce odkázal deset tisíc zlatých. Soud ale odkaz nepřijal, neboť příbuzným se to jaksi nezamlouvalo.
Ukázalo se, že i jiní obyvatelé si Terezku velmi oblíbili. Dokonce natolik, že přízeň málem nepřežila, tak byla poničena. V roce 1953 musela být zhotovena z bílého pískovce kopie a poškozený originál je uložen ve sbírce Národní galerie.

Translation
www.waymarking.com:
Terezka - considered as the most beautiful statue in Prague.
Terezka is considered as the most beautiful statue in Prague. The statue illustrate young woman holding two vases with water. One is a symbolic flow of water with five stars and represents St. John of Nepomuk who died by martyr´s death in the river Vltava. Second flow is real water of the fountain. The statues right name is Vltava but all Prague citizen call her Terezka. One legend says that the statue was very similar to one servant maid from palace of earl Clam-Gallas.

www.prazskekasny.net:
Part of the high boundary wall which surrounds a corner garden belonging to the Clam-Gallas Palace, which has become since 1812 a fountain with girlish figure, which represents the Czech Vltava River. Sitting girl figure holds two mugs from which water flows. They symbolize the two strands of the Vltava. Five stars for the indicated source reminds sv. John of Nepomuk and the Vltava. Locals Wenceslas statue Prachner called Tereza. Perhaps by a girl who once upon a time used to go to the fountain for water.
About Tereza was also said to be the richest in Prague statue: captain of dragoons retired, weirdo, a resident of the corner house at Linhartská street had a window overlooking the fountain in just Terezka. He looked at the often lonely girl and fell in love with her. After his death it turned out that Tereza bequeathed ten thousand drams. But the court did not accept the link, since it is related somehow did not like.
It turned out that other residents Terezka very popular. Even so, that favors almost did not survive and was damaged. In 1953 had to be made of white sandstone copy and damaged the original is stored in the collection of the National Gallery.