Art@Site www.artatsite.com Lukas Rais Lamy Llamas, He and She
Artist:

Lukas Rais

Title:

Lamy Llamas, He and She

Year:
2007
Adress:
Botanická Zahrada
Website:
www.waymarking.com:
Pěkný sochařství jmenoval Lamy (Lamy), vyrobený z kovových zápisky se nachází v pražské botanické zahradě na krajky s úžasnou vyhlídkou do města.
Sochy dvou podivných zvířat"pastvy" v pražské botanické zahradě v nádherné místo s pěknou vyhlídkou do města. Sochy byly vyrobeny mladý český sochař Lukáš Rais (narozený 1975), a v jeho síti se jmenoval zvířata jako"Lamy (On a ona), tj Lamy (on a ona)". Sochy jsou vyrobeny z kovových zápisky.

www.lukasrais.com:
Tvorba sochaře Lukáše Raise spočívá na třech pilířích, jimiž jsou sochy a plastiky, design a divadlo.
Ve své tvorbě s Lukáš Rais věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochařských objektů. Za nedílnou a velmi důležitou součást tvorby považuje autor sám proces výroby, který s sebou přináší mnohé technické problémy a vyžaduje spolupráci celého kolektivu spolupracovníků, kteří ačkoliv sami nejsou profesně umělci, ale špičkoví odborníci svých (většinou technických) oborů, vnášejí do procesu své vlastní výtvarné cítění aniž si to uvědomují. Tento sociální aspekt vytváření soch je nesmírně přínosný, jak pro autora samotného, tak i pro nezúčastněného diváka.
Od roku 2010 úzce spolupracuje s Palácem Akropolis na interaktivních projektech TRAFFIC DANCE a TRAFFIC DRUMS. Lukáš Rais je tvůrcem vizuální stránky projektu a spolupráce s pohybově – divadelním uskupením Spitfire Company.
Zakládající člen Divadla Cože?, které od roku 2009 pravidelně hraje v paláci Akropolis.

Translation
www.waymarking.com:
Nice statuary named Lamy (Llamas) made from metal scraps located in Prague's Botanic Garden on lace with an amazing vista to the city.
The statues of two strange animals"grazing" in Prague's Botanic Garden on wonderful place with a nice vista to the city. The statues were made by young Czech sculptor Lukas Rais (born 1975) and in his web he named the animals as"Lamy (On a Ona) i.e. Llamas (He and She)". The statues are made from metal scraps.

www.lukasrais.com:
Creating a sculptor Luke Raise rests on three pillars, namely statues and sculptures, design and theater.
In his work with Lukáš Rais primarily devoted to reshaping already existing, largely standardized, subjects in new forms and meanings so that it is not for the average viewer objects difficult to define, describe, experience and ultimately discover that nothing is as it seems at first sight might seem.
The clear favorite among the used materials are metal pipes and industrial products. The author believes that this material is endowed with perfect modeling capabilities, and he himself says about his transformation, which allows the expression of the author's own experiences, life situations and banalities that take unexpected connections after they are formed into sculptural objects. As an integral and very important part of making the author considers himself the manufacturing process, which brings with it many technical problems and requires the cooperation of the entire team of associates who although they are not professional artists, but their top experts (mostly technical) disciplines bring to the process of its own art without feeling aware of this. The social aspect of creating sculptures is extremely beneficial, both for the author himself, as well as a bystander.
Since 2010, working closely with Palac Akropolis on interactive projects and TRAFFIC TRAFFIC DANCE DRUMS. Lukáš Rais is the creator of the visual aspects of the project and working with motion - theater group Spitfire Company.
Founding member Theaters Huh ?, which since 2009 has been playing at the Palace Akropolis.